Pytania egzaminacyjne szkolenia na dźwigi towarowo -osobowe - Pytania i odpowiedzi

Co nazywamy strefa odryglowania drzwi szybowych
 1. jest to obszar, w którym można otworzyć prawidłowo działające drzwi szybowe bez użycia narzędzi specjalnych
 2. jest to obszar przed wychylnymi drzwiami szybowymi
 3. jest to obszar, w którym można otworzyć drzwi szybowe jedynie za pomocą narzędzi
 4. miejsce, w którym zamontowany jest rygiel
Kiedy przerwanie dowolnego łącznika bezpieczeństwa w obwodzie sterowym powinno spowodować odłączenie silnika napędowego z jednoczesnym zadziałaniem hamulca
 1. po 10 s
 2. natychmiast
 3. po zatrzymaniu się na docelowym przystanku
 4. po zmianie kierunku ruchu kabiny
Do elektrycznych elementów bezpieczeństwa nie należy
 1. kontakt zwisu lin
 2. kontakt obcążki
 3. łącznik piętrowy
 4. łącznik krańcowy
Do mechanicznych elementów bezpieczeństwa nie należą
 1. zderzaki kabinowe
 2. chwytacze
 3. właz awaryjny w dachu kabiny
 4. wszystkie odpowiedzi są błędne
Podstawowe parametry dźwigu to
 1. udźwig, prędkość, wysokość podnoszenia
 2. udźwig, wysokość podnoszenia, głębokość podszybia
 3. udźwig, prędkość, wyposażenie kabiny
 4. udźwig i ilość cięgien nośnych
Wyposażenie elektryczne występujące w dźwigu to
 1. stacyjka, sygnał alarmowy, oświetlenie podstawowe i awaryjne kabiny, wyłączniki krańcowe kierunków jazdy
 2. stacyjka, wyłącznik awaryjny STOP, sygnał alarmowy, łączniki zamków bezpieczeństwa, łączniki krańcowe
 3. kontakt podłogi ruchomej, kontakt krat w kabinie
 4. każda z powyższych odpowiedzi jest prawidłowa.
Co to jest nadszybie
 1. obszar w szybie od poziomu górnego przystanku do stropu szybu
 2. pomieszczenie nad stropem szybu
 3. obszar w szybie od poziomu dolnego przystanku do podłogi szybu
 4. przeszklenie w górnej części drzwi przystankowych
Co to jest podszybie
 1. obszar w szybie od poziomu dolnego przystanku do podłogi szybu
 2. pomieszczenie nad podłoga szybu określające wysokość podnoszenia dźwigu
 3. obszar w szybie od poziomu górnego przystanku do stropu szybu
 4. przeszklenie w dolnej części drzwi przystankowych
Jaki rodzaj napędu jest stosowany w dźwigach towarowych ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalnych
 1. tylko elektryczny
 2. tylko hydrauliczny
 3. elektryczne lub hydrauliczne
 4. wszystkie odpowiedzi są błędne
Jakie informacje powinny być zawarte wewnątrz kabiny dźwigu
 1. nie jest to określone
 2. producent, rok budowy, nr fabryczny, udźwig, skrócona instrukcje obsługi
 3. rok budowy, znak CE, ilość przystanków, instrukcje uwalniania awaryjnego, informacje o miejscu przechowywania apteczki pierwszej pomocy
 4. wszystkie parametry techniczne dźwigu
Jaki powinien być łącznik zatrzymania bezzwłocznego
 1. powinien być koloru czerwonego
 2. powinien być bezpowrotny (zapadkowy)
 3. oznaczony napisem STOP
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Jaką funkcję pełnią zderzaki w dźwigu
 1. utrzymują platformę na poziomie przystanku podczas jej załadunku lub rozładunku
 2. utrzymują platformę na poziomie skrajnego przystanku podczas jej załadunku
 3. ograniczają przejazd platformy poza skrajnymi przystankami
 4. wszystkie odpowiedzi są błędne
Jak długo chwytacze utrzymają kabinę obciążoną 100% udźwigu
 1. czas nieokreślony
 2. min. 1 godzinę
 3. min. 3 godz.
 4. do czasu zasterowania dźwigu z kabiny w kierunku do góry
Dźwig towarowo-osobowy z napędem ciernym może nie być wyposażony w
 1. ogranicznik prędkości
 2. ogranicznik momentu wzdłużnego
 3. ograniczniki ruchów roboczych (łączniki krańcowe)
 4. koło cierne
Mechaniczny element bezpieczeństwa montowany w dźwigach towarowych ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalnych to
 1. zespół napędowy (reduktor z kołem ciernym i zdawczym)
 2. ogranicznik prędkości
 3. liny nośne
 4. rama kabiny
W dźwigach hydraulicznych zawór zabezpieczający przy pęknięciu przewodów służy do
 1. zabezpieczenia przewodów przed ich rozerwaniem wskutek nadmiernego ciśnienia
 2. awaryjnego opuszczenia kabiny kiedy pęknie przewód hydrauliczny
 3. unieruchomienia kabiny kiedy pęknie przewód hydrauliczny
 4. odprowadzenia nadmiaru oleju hydraulicznego do zbiornika
Właz w dachu kabiny służy do
 1. ewakuacji
 2. przewożenia długich elementów
 3. wentylacji
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Jeżeli w kabinie nie działa oświetlenie, to
 1. można jeździć dźwigiem tylko z własnym źródłem światła
 2. można jeździć dźwigiem, ale tylko w kierunku do dołu
 3. można jeździć dźwigiem bez pasażerów do czasu usunięcia usterki
 4. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna
W czym wyraża się udźwig
 1. w kg oraz liczbie osób
 2. tylko w kg
 3. tylko w liczbie osób
 4. tylko w kiloniutonach
Zapis Q=1000kg/13 osób oznacza, że dźwigiem można przetransportować
 1. ładunek o masie 1000kg oraz operatora
 2. operator może zabrać 13 pasażerów
 3. ładunek o masie 600 kg oraz 5 osób wraz z operatorem
 4. ładunek o masie 1000 kg wraz z maksymalnie 13 osobami
Która czynność nie zawiera się w zakresie obsługi codziennej dźwigu ze sterowaniem wewnętrznym
 1. sprawdzenie działania łączników krańcowych
 2. sprawdzenie czy ograniczniki drzwi szybowych nie są uszkodzone i czy drzwi nie otwierają się do wnętrza szybu
 3. sprawdzenie na każdym przystanku czy nie ma możliwości wykonania jazdy kabina przy odryglowanych drzwiach szybowych
 4. sprawdzenie działania alarmu w kabinie dźwigu
Elementem wyposażenia kabiny dźwigu towarowego jest
 1. przycisk "alarm"
 2. kaseta wezwań
 3. ogranicznik prędkości
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
W jakim położeniu i stanie należy pozostawić kabinę dźwigu kiedy uszkodzeniu uległy drzwi na jednym z przystanków (drzwi nie dają się zamknąć, a dźwig mimo to jeździ)
 1. zjechać kabina na przystanek podstawowy i wyłączyć dźwig wyłącznikiem głównym
 2. pozostawić kabinę na przystanku z uszkodzonymi drzwiami i wyłączyć wyłącznikiem głównym
 3. zjechać kabina na przystanek podstawowy i wyłączyć dźwig wyłącznikiem głównym dodatkowo uszkodzone drzwi oznaczyć np. taśma ostrzegawcza
 4. dowolnym
Czy podczas normalnej pracy dozwolone jest przekraczanie przez operatora dopuszczalnego udźwigu urządzenia
 1. tak, jeżeli operator nie przewozi pasażerów
 2. nie wolno przekraczać dopuszczalnego udźwigu urządzenia
 3. tak, jeżeli jest to sporadyczne
 4. tylko na polecenie przełożonego
Co należy zrobić, gdy zauważy się niebezpieczne uszkodzenie dźwigu
 1. należy natychmiast zatrzymać urządzenie, zabezpieczyć je przed niepowołanym użyciem oraz powiadomić przełożonego oraz innych obsługujących
 2. można użytkować dźwig do końca zmiany, a następnie poinformować przełożonego o uszkodzeniu urządzenia
 3. nie należy podejmować żadnych kroków, ponieważ dźwig ma ważną decyzje zezwalającą na eksploatacje
 4. przy najbliższym przeglądzie powiadomić konserwatora
Jak bezpiecznie przewozić ładunki na wózkach w kabinie dźwigu towarowego
 1. ładunek podniesiony na wózku
 2. ładunek opuszczony, wózek umieszczony centralnie w kabinie
 3. ładunek opuszczony, a wózek zabezpieczony przed przemieszczaniem się
 4. nie ma takiego sposobu
Jakie czynności musi wykonać osoba obsługująca dźwig towarowy przed rozpoczęciem pracy
 1. obsługujący powinien sprawdzić, czy urządzenie jest sprawne
 2. obsługujący powinien upewnić się czy urządzenie ma ważną decyzje zezwalającą na eksploatacje
 3. obsługujący powinien upewnić się czy urządzenie ma terminowo wykonany przegląd konserwacyjny
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Czy operator może jeździć na kabinie dźwigu
 1. tak
 2. nie
 3. tak, ale tylko na polecenie przełożonego
 4. tak, za zezwoleniem konserwatora
Gdzie powinien przebywać operator w kabinie dźwigu
 1. w dowolnym miejscu
 2. przy drzwiach
 3. przy kasecie dyspozycji
 4. na środku kabiny
Natychmiastowe unieruchomienie i zabezpieczenie dźwigu przez obsługującego powinno nastąpić po stwierdzeniu, że
 1. dźwig można uruchomić przy otwartych drzwiach przystankowych
 2. wybita jest szyba w drzwiach przystankowych
 3. dźwig nie zatrzymuje się po wciśnięciu przycisku STOP
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
W przypadku, gdy łączna masa osób i towarów przekracza udźwig nominalny, wykonanie jazdy przez obsługującego jest
 1. dozwolone przy wartości do 110% udźwigu nominalnego
 2. niedozwolone
 3. dozwolone na polecenie konserwatora
 4. dozwolone przy wartości do 125% udźwigu nominalnego
Przed rozpoczęciem przewożenia osób i towarów przez obsługującego, za sprawdzenie poprawności działania dźwigu odpowiedzialny jest
 1. obsługujący
 2. konserwator urządzenia posiadający wymagane prawem zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji
 3. osoba wyznaczona przez właściciela urządzenia, przeszkolona zgodnie z wymaganiami instrukcji eksploatacji urządzenia
 4. wszystkie odpowiedzi są nieprawdziwe
Przed rozpoczęciem pracy operator powinien sprawdzić poprawność działania
 1. przycisków stop i zamków bezpieczeństwa
 2. przycisków stop i ogranicznika prędkości
 3. wyłączników krańcowych i zderzaków
 4. przycisków stop i chwytaczy
Za bezpieczne rozmieszczenie ładunku podczas transportu odpowiada
 1. obsługujący posiadający stosowne uprawnienia
 2. pracownik odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP na terenie zakładu
 3. producent dźwigu
 4. konserwator dźwigu
Które z wymienionych czynności są zabronione
 1. przewożenie ładunków nierównomiernie rozłożonych na powierzchni kabiny
 2. przewożenie ładunków urządzeniem niesprawnym technicznie
 3. przewożenie źle zabezpieczonych ładunków sypkich
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Co nie należy do czynności obsługującego dźwig
 1. wymiana żarówek w pulpicie sterowniczym
 2. sprawdzenie poprawności zaryglowania drzwi
 3. zapewnienie poprawnego rozmieszczenia przewożonych ładunków
 4. dbanie o bezpieczny przewóz ładunku i pasażerów
Jakie urządzenia techniczne mogą być obsługiwane w zakresie wnioskowanej kategorii
 1. dźwigi towarowo-osobowe z sterowaniem wewnętrznym i dźwigi szpitalne
 2. dźwigi budowlane towarowo-osobowe, dźwigi towarowe
 3. dźwigi budowlanie towarowe, wyciągi towarowe przewoźne i przenośne
 4. wszystkie dźwigi
Co ile przeprowadza się badania okresowe dla dźwigów towarowych
 1. co rok
 2. co 30 dni
 3. nie mniej niż 30 dni
 4. co 3 lata
Jakie są m.in. obowiązki operatora dźwigu przed rozpoczęciem pracy
 1. sprawdzić, czy maszynownia jest posprzątana
 2. wykonać przejazd próbny
 3. sprawdzić działanie ogranicznika udźwigu
 4. wykonać próbę chwytaczy
Jakie są obowiązki operatora po zakończonej pracy
 1. sprawdzić stan działania hamulca
 2. zabezpieczyć urządzenie przed wejściem osób postronnych do kabiny
 3. odnotować zamkniecie dźwigu w dzienniku konserwacji
 4. wykonać próbę ogranicznika prędkości
Do czego służą łączniki elektryczne w zamkach bezpieczeństwa
 1. zatrzymują prace urządzenia w przypadku przerwania przewodu hydraulicznego zasilającego układ napędowy
 2. uniemożliwiają prace urządzenia w przypadku niewłaściwego zaryglowania drzwi
 3. zatrzymują prace urządzenia w przypadku zadziałania aparatu chwytnego
 4. wyłączają napęd dźwigu w położeniu krańcowym kabiny
Zadaniem zamka bezpieczeństwa drzwi przystankowych jest uniemożliwienie
 1. otwarcia drzwi przystankowych, kiedy kabina znajduje się poza strefa odryglowania
 2. ruchu kabiny, jeżeli przynajmniej jedne drzwi przystankowe nie są zaryglowane
 3. odpowiedzi a i b są prawidłowe
 4. wszystkie odpowiedzi są błędne
Rygiel drzwi przystankowych dźwigu jest
 1. mechanicznym oraz elektrycznym urządzeniem bezpieczeństwa
 2. wyłącznie elektrycznym urządzeniem bezpieczeństwa
 3. rygiel drzwi przystankowych nie jest urządzeniem bezpieczeństwa
 4. wszystkie odpowiedzi są błędne
Ogranicznik prędkości ma za zadanie
 1. sygnalizować świetlnie i dźwiękowo fakt przekroczenia prędkości jazdy dźwigu i konieczności zatrzymania kabiny na najbliższym przystanku
 2. utrzymywać prędkość jazdy dźwigu na poziomie określonym przez producenta dźwigu i zapisanym w opisie technicznym dźwigu
 3. zatrzymać kabinę w przypadku przekroczenia prędkości jazdy dźwigu poprzez aktywowanie aparatu chwytnego
 4. wszystkie odpowiedzi są błędne
Co to jest strefa prawidłowego zatrzymania dźwigu
 1. jest to odległość pomiędzy progiem kabiny i progiem przystanku, po zatrzymaniu się kabiny na przystanku, wynosząca od -15 cm do +15 cm
 2. cała strefa, w której można otworzyć prawidłowo działające drzwi szybowe
 3. strefa pomiędzy progiem przystanku i progiem kabiny, po zatrzymaniu, zawsze wynosząca od -2 cm do +2cm
 4. przewidziana w instrukcji strefa pomiędzy progiem przystanku i progiem kabiny umożliwiająca bezpieczne opuszczenie kabiny i jej rozładunek
Łącznik krańcowy służy
 1. zatrzymaniu kabiny na każdym z przystanków z dokładnością określoną przez producenta dźwigu
 2. zatrzymaniu kabiny na najniższym lub najwyższym przystanku z dokładnością określona przez producenta dźwigu
 3. zatrzymaniu kabiny w przypadku przejechania powyżej najwyższego lub poniżej najniższego przystanku
 4. ewidencji czasu końca pracy
Do czego służą chwytacze
 1. podtrzymują kabinę podczas postoju na przystanku
 2. służą jako zabezpieczenie przed swobodnym spadkiem kabiny
 3. są wykorzystywane jako element ochrony osobistej przez konserwatorów
 4. wspomagają umieszczanie ładunku w kabinie
Normalne otwarcie drzwi szybowych nie jest możliwe, kiedy kabina jest poza
 1. strefa prawidłowego zatrzymania
 2. strefa odryglowania
 3. nadszybiem
 4. wszystkie odpowiedzi są błędne
Ile palet o wymiarach wys. 1,5m szer. 1m i dł. 1 m i wadze 50 kg każda można przewieźć maksymalnie jednorazowo dźwigiem o udźwigu 500 kg. I wymiarach wewnętrznych kabiny wys.2m, szer.2,5m i dł.4,5m
 1. 3
 2. 7
 3. 8
 4. 10
Ile jazd należy wykonać mając do dyspozycji dźwig towarowo-osobowy o udźwigu nominalnym 1200 kg do przetransportowania 6 palet o masie 200 kg każda
 1. 1 jazda
 2. 2 jazdy
 3. 3 jazdy
 4. 4 jazdy
Operator ma przewieźć 3 niewielkie pakunki o wadze 250 kg każdy dźwigiem o udźwigu 500 kg. Aby to zrobić będzie musiał wykonać
 1. 1 kurs
 2. 2 kursy
 3. 3 kursy
 4. 4 kursy
Ile co najmniej jazd należy wykonać, aby przewieźć ładunek w 100 jednakowych kartonach o łącznej wadze 1000 kg dźwigiem szpitalnym o udźwigu 1000kg
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
Jeżeli udźwig dźwigu wynosi 2000 kg, a transportowane palety ważą po 500kg jedna, to ile palet można transportować jednorazowo
 1. 3
 2. 4 palety (4x500 kg = 2000kg)
 3. 5, bo możemy przeciążyć urządzenie o 125%
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Ile niewielkich paczek o wadze 100kg każda można przewieźć jednorazowo dźwigiem ze sterowaniem wewnętrznym o udźwigu 500kg
 1. 5
 2. 3
 3. 6
 4. 4

Kursy na wózki widłowe i inne uprawnienia UDT

Informacje i zapisy

   Zapraszamy do kontaktu

+48 501 651 076

Wszelkie prawa zastrzeżone © ASTON, Jabłonski Mariusz.