Pytania egzaminacyjne HDS i żurawie przenośne - Pytania i odpowiedzi

Do parametrów żurawia zaliczamy
 1. udźwig nominalny
 2. wysokość podnoszenia
 3. prędkość ruchów roboczych
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Zamek hydrauliczny (zawór zwrotny sterowany) w układzie hydraulicznym żurawia zapewnia ochronę przed
 1. nadmiernym wzrostem ciśnienia w układzie hydraulicznym
 2. skutkami pęknięcia przewodu hydraulicznego
 3. skutkami pęknięcia przewodu hydraulicznego
 4. dzieleniem strumienia na poszczególne obwody układu hydraulicznego
Jaki zawór zabezpieczający znajduje się w układzie hydraulicznym podpór?
 1. zawór zwrotny sterowany (zamek hydrauliczny)
 2. zawór powrotny
 3. zawór upustowy
 4. zawór bezpieczeństwa
Zawory zwrotne sterowane (zamki hydrauliczne) montuje się w układach
 1. rozkładania podpór
 2. mechanizmu podnoszenia
 3. mechanizmu zmiany wysięgu
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym żurawia jest
 1. silnik hydrauliczny
 2. pompa hydrauliczna
 3. kompresor
 4. sprężarka
Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym żurawi ma za zadanie
 1. utrzymanie stałego ciśnienia w układzie hydraulicznym
 2. utrzymanie siłownika w stałej pozycji
 3. zabezpieczanie układu podnoszenia przed opadaniem
 4. zasilać układ hydrauliczny
Hydrauliczne elementy bezpieczeństwa to
 1. zawór przelewowy, zawory zwrotno-dławiące
 2. pompa,rozdzielacz, siłownik teleskopowania
 3. silnik obrotu, blokada zerowa, zawór kulowy
 4. rozdzielacz,zawory kulowe, odboje
Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym zabezpiecza
 1. układ hydrauliczny oraz pompę przed uszkodzeniem za skutek wzrostu ciśnienia
 2. przed przekroczeniem udźwigu nominalnego
 3. przed utrata stateczności
 4. przed niekontrolowanym ruchem żurawia
Zamki hydrauliczne (zawory zwrotne sterowane) instalowane w układach hydraulicznych żurawi przeładunkowych
 1. zabezpieczają układ przed skutkami nadmiernego wzrostu ciśnienia oleju w obwodach hydraulicznych
 2. zabezpieczają przed nieuprawniona obsługa - zamykają dostęp do rozdzielacza ruchów roboczych
 3. zabezpieczają siłowniki przed skutkami pęknięcia przewodu hydraulicznego
 4. zamykają dostęp do kabiny obsługującego żurawia samojezdnego
Tzw. zamki hydrauliczne (zawory zwrotne sterowane)
 1. są elementami roboczymi, służącymi do ograniczania niebezpiecznych ruchów roboczych żurawia
 2. są elementami bezpieczeństwa, których zadaniem jest ograniczenie ciśnienia w danym układzie hydraulicznym podczas przeciążenia żurawia
 3. są elementami roboczymi, których zadaniem jest blokować pozycje żurawia podczas przestojów żurawia z zawieszonym ładunkiem
 4. są elementami bezpieczeństwa, których zadaniem jest odciąć niekontrolowany wypływ oleju z siłowników, podczas uszkodzenia(rozszczelnienia) elastycznych przewodów doprowadzajacych olej do siłowników
Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu
 1. dławienia ciśnienia w poszczególnych obwodach
 2. zabezpiecza układ przed nadmiernym wzrostem ciśnienia
 3. kierowania przepływem czynnika roboczego do poszczególnych obwodów
 4. wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe
Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym żurawia jest
 1. siłownik mechanizmu podnoszenia
 2. silnik hydrauliczny
 3. siłownik mechanizmu teleskopowania
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest
 1. zamek hydrauliczny
 2. zawór dławiący
 3. rozdzielacz hydrauliczny
 4. zawór przelewowy
Sterowanie rozdzielaczem w układzie hydraulicznym żurawia może być realizowane w sposób
 1. pośredni
 2. bezpośredni
 3. mieszany
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym żurawia
 1. utrzymuje nurnik siłownika podnoszenia w stałym położeniu
 2. jest elementem ograniczającym udźwig
 3. zabezpiecza pompę hydrauliczna przed uszkodzeniem
 4. ogranicza prędkość opuszczania podniesionego ładunku, podczas pęknięcia węża hydraulicznego
Jaki zawór w układzie hydraulicznym żurawia może być zintegrowany z siłownikiem?
 1. zawór dławiący
 2. zamek hydrauliczny
 3. zawór przelewowy
 4. odpowiedz a i b jest prawidłowa
Zawór przelewowy w układzie hydraulicznym żurawia podczas nadmiernego wzrostu ciśnienia oleju kieruje go
 1. z powrotem do zbiornika oleju
 2. na zewnątrz żurawia (jest to sytuacja awaryjna)
 3. do innej sekcji rozdzielacza
 4. odpowiedz a i b jest prawidłowa
Gdzie znajdują się zawory zwrotne sterowane (zamki)?
 1. na siłownikach
 2. w pulpicie sterującym
 3. przy pompie
 4. na wężach elastycznych
Łącznik bezpieczeństwa STOP jest
 1. zabezpieczony przed przypadkowym zadziałaniem
 2. umieszczony blisko stanowiska obsługującego
 3. koloru czerwonego
 4. odpowiedz b i c jest prawidłowa
Gdzie w żurawiu przeładunkowym znajduje się łącznik bezpieczeństwa STOP?
 1. przy lewej podporze tylnej
 2. za kabina obsługującego
 3. w kabinie kierowcy
 4. na stanowisku sterowania
W skład mechanizmu obrotu żurawia wchodzi
 1. silnik obrotu, hamulec obrotu, zawór zwrotno dławiący,rozdzielacz sterujący mechanizmem obrotu
 2. wysięgnik, hamulec, koło linowe, lina
 3. silnik obrotu, zawór bezpieczeństwa , siłownik teleskopowania
 4. hamulec, rozdzielacz kierunkowy, kryza, przewody hydrauliczne
Moment wywracający żurawia wzrasta
 1. wraz ze wzrostem masy przeciwwagi
 2. wraz z długością wysięgnika
 3. gdy masa ładunku maleje
 4. przy słabym wietrze
W przypadku gdy moment ustalający jest większy od momentu wywracającego
 1. żuraw może utracić stateczność
 2. wzrasta wartość udźwigu żurawia
 3. żuraw zachowuje stateczność
 4. nastąpi obrót wysięgnika żurawia
Wysięg żurawia przeładunkowego
 1. jest stały
 2. zależy od rozstawienia podpór
 3. maleje wraz ze wzrostem masy ładunku
 4. odpowiedz b i c jest prawidłowa
Rozstawione podpory żurawia przeładunkowego
 1. zwiększają jego stateczność
 2. znacznie zwiększają wysokość podnoszenia
 3. uniemożliwiają prace w pobliżu wykopów
 4. zmniejszają stateczność
Wysięg żurawia jest to odległość pozioma pomiędzy punktem mocowania urządzenia chwytającego na wysięgniku a
 1. podporą żurawia
 2. zewnętrznym obrysem pojazdu
 3. osia obrotu kolumny żurawia
 4. odpowiedz b i c jest prawidłowa
Jaka jest różnica pomiędzy wysięgiem a wysięgnikiem?
 1. Wysięg to parametr techniczny a wysięgnik to element konstrukcji
 2. Wysięg i wysięgnik określają to samo
 3. Wysięg to element bezpieczeństwa a wysięgnik to element konstrukcji
 4. Wysięgnik jest blachownicowy a wysięg kratownicowy
Zwiększenie wysięgu może być realizowane przez
 1. mechanizm podnoszenia i opuszczania wysięgnika
 2. mechanizm obrotu
 3. mechanizm teleskopowania
 4. odpowiedzi a i c są prawidłowe
Wysięgnik teleskopowy żurawia
 1. posiada mechaniczny układ zmiany wysięgu
 2. składa się z kilku członów
 3. umożliwia bezpieczna prace przy liniach elektroenergetycznych
 4. odpowiedz a i b jestprawidłowa
Wykres udźwigów żurawia przedstawia zależność
 1. masy podnoszonego ładunku i prędkości wiatru
 2. masy podnoszonego ładunku, wysięgu i wysokości podnoszenia
 3. wysokości podnoszenia ładunku i wysięgu
 4. wysięgu i prędkości wiatru

 

Wysięgnik pomocniczy żurawia przeładunkowego
 1. zwiększa udźwig żurawia
 2. umożliwią prace przy silnym wietrze
 3. zwiększa wysięg żurawia
 4. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna
Na stateczność żurawia przeładunkowego ma wpływ
 1. rodzaj i pochylenie podłoża
 2. sposób rozstawienia podpór
 3. ciężar ładunku
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Z przeciążeniem konstrukcji nośnej żurawia mamy do czynienia w przypadku
 1. przekroczenia dopuszczalnego udźwigu dla danego wysięgu
 2. zmniejszenie wysięgu poza wysięg dopuszczalny dla danego udźwigu
 3. przekroczenie dopuszczalnego kata obrotu żurawia
 4. przekroczenia dopuszczalnego kata pochylenia wysięgnika
Przedstawiony rysunek pokazuje
 1. stan poziomu paliwa w zbiorniku
 2. prędkość obrotowa silnika
 3. wskazania ogranicznika obciążenia
 4. wielkość podnoszonego ciężaru

Przedstawiony rysunek określa wskazania dla
 1. wysięgnika żurawia z ręcznym układem teleskopowania
 2. wysokości podnoszenia
 3. wartości osiągniętego wysięgu
 4. Odpowiedz a i c jest prawidłowa

Przedstawiony rysunek określa wskazania
 1. określające długość wysięgnika
 2. wartość osiągniętego wysięgu
 3. minimalnej odległości wysięgnika od linii elektroenergetycznych
 4. wartości wysunięcia podpór

Przedstawiony rysunek informuje obsługującego o
 1. 2 pozycji wychylenia dźwigni sterującej z 4 stopniowej skali
 2. ilość pasm lin zblocza hakowego
 3. średniej prędkości wiatru
 4. aktualnej prędkości wiatru

Przedstawiony symbol graficzny dotyczy
 1. zewnętrznej temperatury powietrza
 2. wartości obciążenia przeciwwagi żurawia
 3. wartość maksymalnego udźwigu
 4. temperatury oleju hydraulicznego

Wychylenie dźwigni w kierunku C (zgodnie z rysunkiem) powoduje
 1. załączenie mechanizmu podnoszenia wysięgnika
 2. załączenie mechanizmu teleskopowania w kierunku "zwiększenia wysięgu"
 3. załączenie mechanizmu obrotu w kierunku "prawo"
 4. załączenie mechanizmu podnoszenia haka

Wychylenie dźwigni w kierunku B (zgodnie z rysunkiem) powoduje
 1. załączenie mechanizmu podnoszenia wysięgnika teleskopowego
 2. załączenie mechanizmu teleskopowania w kierunku "zwiększenia wysięgu"
 3. załączenie mechanizmu obrotu w kierunku "prawo"
 4. załączenie mechanizmu opuszczenia wysięgnika głównego

Wychylenie dźwigni w kierunku C (zgodnie z rysunkiem) powoduje
 1. załączenie mechanizmu podnoszenia w kierunku "góra"
 2. załączenie mechanizmu obrotu w kierunku "w prawo"
 3. zamkniecie chwytaka
 4. załączenie mechanizmu teleskopowania w kierunku "zwiększenia wysięgu"

Przedstawiony symbol graficzny dotyczy
 1. opisu dźwigni sterującej mechanizmu podnoszenia wysięgnika teleskopowego
 2. opisu dźwigni sterującej mechanizmu obrotu
 3. opisu dźwigni sterującej mechanizmu podnoszenia wysięgnika głównego
 4. załączenie mechanizmu opuszczania podpór

Przedstawiony symbol graficzny dotyczy
 1. opisu dźwigni sterującej mechanizmu podnoszenia wysięgnika teleskopowego
 2. opisu dźwigni sterującej mechanizmu teleskopowania
 3. opisu dźwigni sterującej mechanizmu podnoszenia wysięgnika głównego
 4. załączenie mechanizmu opuszczania podpór

Przedstawiony rysunek informuje obsługującego o
 1. aktualnym wypoziomowaniu żurawia
 2. dokładności odkładania ładunku
 3. stopniu wychylenia dźwigni sterujących
 4. stopniu wychylenia dźwigni sterującej

Praca żurawiem przenośnym z pękniętą podpora jest
 1. zabroniona, w przypadku wykrycia pęknięcia należy niezwłocznie przerwać pracę
 2. dozwolona, do momentu przyjazdu konserwatora i stwierdzeniu pęknięcia
 3. dozwolona dla pęknięć nie dłuższych niż 3 mm
 4. można pracować z jedna pęknięta podpora
Jakie dane odczytuje ogranicznik udźwigu?
 1. ilość wysuniętych sekcji wysięgnika, ciężar przeciwwagi,prędkość wiatru
 2. ciśnienie w układzie hydraulicznym, ciśnienie w oponach
 3. ilość paliwa w zbiorniku,ilość oleju w układzie hydraulicznym
 4. kat wychylenia oraz długość wysięgnika, ciężar ładunku, rozstawienie podpór
Blokada transportowa podpór żurawi służy do
 1. zabezpieczenia przed nadmiernym rozłożeniem się podpór
 2. zabezpieczenia przed jazda z niezłożonymi elementami żurawia
 3. Zabezpieczenia przed wysunięciem podpór podczas jazdy żurawiem
 4. zabezpieczenia przed nieupoważnionym dostępem
Sterowanie bezpośrednie to
 1. sterowanie w którym obsługujący widzi bezpośrednio całą drogę przenoszonego ładunku
 2. sterowanie które odbywa się za pomocą przycisków
 3. gdy żuraw jest sterowany zdalnie(bezprzewodowo)
 4. sterowanie gdzie obsługujący steruje dźwigniami połączonymi mechanicznie bezpośrednio z rozdzielaczem
Sterowanie pośrednie to
 1. sterowanie gdy obsługujący nie widzi podnoszonego ładunku i korzysta z współpracy sygnalisty
 2. sterowanie odbywa się za pomocą dźwigni połączonych mechanicznie za pośrednictwem cięgien z rozdzielaczem
 3. sterowanie z kabiny żurawia
 4. sterowanie w którym obsługujący steruje joystickami lub przyciskami oddziałowującymi na rozdzielacz za pośrednictwem elektrycznego lub hydraulicznego obwodu sterowania
Synchroniczny układ teleskopowania wysięgnika oznacza
 1. wszystkie segmenty teleskopu wysuwają się jednocześnie i równomiernie
 2. wysięgnik teleskopowany jest przy pomocy dodatkowej pompy hydraulicznej zsynchronizowanej z pompa główna
 3. elementy teleskopu wysuwają się kolejno i pojedynczo
 4. odpowiedz a i b jest prawidłowa
Asynchroniczny układ teleskopowania wysięgnika oznacza
 1. wysuw poszczególnych sekcji sterowany jest przez obsługującego
 2. żuraw może pracować na różnym poziomie wysunięcia poszczególnych sekcji
 3. wszystkie segmenty teleskopu wysuwają się jednocześnie
 4. odpowiedz a i b jest prawidłowa
Zabezpieczenia stosowane w hakach żurawi to
 1. ogranicznik udźwigu, łącznik krańcowy wysokości podnoszenia, zabezpieczenie nakrętki haka
 2. zamki hydrauliczne, łączniki krańcowe mechanizmu podnoszenia
 3. zapadka haka, zabezpieczenie nakrętki haka przed odkręceniem
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Graniczne parametry zużycia haka określa
 1. konserwator
 2. eksploatujący
 3. obsługujący
 4. producent żurawia
O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne wytarcie gardzieli haka żurawia wynosi
 1. 5%
 2. 3%
 3. 10%
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka wynosi
 1. 2%
 2. 5%
 3. 10%
 4. 15%
Stan techniczny haka określa się na podstawie
 1. daty produkcji
 2. ilość karbów
 3. oględzin i pomiarów
 4. ilości przepracowanych cykli
W celu regeneracji haka możemy
 1. spawać pęknięte fragmenty
 2. napawać drobne ubytki
 3. podgrzewać i prostować
 4. zeszlifować łagodne zadziory
Karta haka jest to
 1. dokument potwierdzający zgodność ze wzorcem
 2. dokument wypełniany przez Inspektora UDT
 3. dokument kontroli zużycia haka
 4. dokument wypełniany przez producenta
Wysięgnik pomocniczy montowany w niektórych żurawiach to
 1. dodatkowy wysięgnik zwiększający stateczność żurawia
 2. dodatkowy wysięgnik służący do stabilizacji ładunków o dużych gabarytach
 3. element konstrukcji służący do zwiększenia rozpiętości podpór
 4. dodatkowy element wysięgnika montowany mechanicznie w celu zwiększenia długości wysięgnika
Podpora żurawia to
 1. konstrukcja służąca do podniesienia pojazdu podczas poziomowania
 2. element służący do podparcia wysięgnika żurawia
 3. element umożliwiający prace żurawia na grząskim gruncie
 4. konstrukcja pomocnicza, połączona z podstawa żurawia lub pojazdem, która zapewnia jego stateczność
Ogranicznik udźwigu nie zabezpiecza przed
 1. przeciążeniem konstrukcji
 2. rozkołysaniem ładunku
 3. ryzykiem utraty stateczności
 4. niebezpiecznym ruchem ładunku
Urządzenia sterownicze po zwolnieniu nacisku powinny
 1. powracać do pozycji wyjściowej tylko po przesterowaniu przez obsługującego
 2. samoczynnie powrócić do pozycji wyjściowej
 3. pozostać w pozycji zasterowanej
 4. umożliwić dokończenie zasterowanego ruchu
Kryteria zużycia lin to między innymi
 1. zmniejszenie średnicy zewnętrznej
 2. korozja
 3. ilość pękniętych drutów
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Zmniejszenie średnicy zewnętrznej liny nośnej może być spowodowane
 1. uszkodzeniem rdzenia liny
 2. wytarciem powierzchni zewnętrznej
 3. wyciśnięciem splotki
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Żurawie przeładunkowe mogą być instalowane na podwoziu
 1. kołowym
 2. gąsienicowym
 3. samochodowym
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Zgodnie z przedstawionym diagramem wysięgnik teleskopowy żurawia składa się z
 1. 2 sekcji
 2. 3 sekcji
 3. 4 sekcji
 4. 5 sekcji

Elementy budowy haka to
 1. chwytnia oraz pazur
 2. podstawa oraz ucho
 3. pręt oraz ucho
 4. trzon oraz gardziel
Obsługującemu żuraw z koszem do podnoszenia ludzi montowanym bezpośrednio do wysięgnika (zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji eksploatacji) może być osoba, która
 1. posiada uprawnienia do obsługi podestów ruchomych
 2. posiada uprawnienia do obsługi żurawi przenośnych
 3. posiada uprawnienia do obsługi wózków z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem
 4. posiada uprawnienia do obsługi dźwigów osobowych
W oparciu o przedstawiony rysunek określ jakie ruchy niebezpieczne zostaną odłączone w przypadku zadziałania ogranicznika obciążenia
 1. E, F
 2. A, D
 3. C, B
 4. F, D

W oparciu o przedstawiony rysunek określ jakie ruchy niebezpieczne zostaną odłączone w przypadku zadziałania ogranicznika obciążenia
 1. F, D, B
 2. A, B, C
 3. E, C, B
 4. wszystkie ruchy wysięgnika

Sterowanie ruchem podpór żurawia z ładunkiem zawieszonym na haku żurawia jest
 1. dozwolone w ramach niewielkiej korekty pochylenia podwozia
 2. bezwzględnie zabronione
 3. zabronione ale tylko dla podpór"wychylnych"
 4. zawsze dozwolone ponieważ podpory posiadają zamki hydrauliczne
W jaki sposób realizowana jest kontrola obciążenia w żurawiach przenośnych
 1. wyłącznie poprzez zawór przelewowy
 2. wyłącznie poprzez system elektroniczny
 3. wyłącznie poprzez blokowanie dźwigni sterujących
 4. zgodnie z instrukcja producenta żurawia
O ile wytwórca nie określi inaczej ogranicznik udźwigu powinien zadziałać gdy masa ładunku przekroczy
 1. 100% udźwigu przy danych parametrach pracy
 2. 90% udźwigu przy danych parametrach pracy
 3. 80% udźwigu przy danych parametrach pracy
 4. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
Prędkość wiatru, po przekroczeniu której praca żurawiem przenośnym jest zabroniona
 1. wynosi 14,8 m/s
 2. wynosi 12,5 m/s
 3. określa to instrukcja eksploatacji
 4. prędkość wiatru nie wpływa na prace żurawia przeładunkowego
Maksymalne nachylenie podłoża na którym rozstawiany jest żuraw nie może przekraczać
 1. wartości 3°
 2. wartości 3%
 3. wartości określonej w instrukcji obsługi
 4. brak jednoznacznych wytycznych
Przed rozstawieniem żurawia w nowym miejscu pracy obsługujący powinien
 1. zapoznać się rodzajem podłoża na którym ma pracować żuraw
 2. sprawdzić nośność podłoża
 3. sprawdzić miejsce pracy pod katem możliwości wystąpienia studzienek i kanałów ściekowych
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Bezpieczna odległość rozstawienia żurawia od krawędzi wykopu zależy od
 1. głębokości wykopu
 2. siły wiatru
 3. odpowiedniej widoczności
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Przed podjęciem prac rozładunkowych obsługujący żurawia ma obowiązek
 1. zapoznać się z wielkoscia podejmowanych mas ładunków
 2. sprawdzić, czy wykorzystywany osprzet dodatkowy jest odpowiedni do przenoszonych ładunków
 3. sprawdzić uprawnienia kierowcy dostarczajacego ładunki
 4. odpowiedz a i b jest prawidłowa
Podczas oceny stanu technicznego żurawia przed rozpoczęciem pracy obsługujący
 1. dokonuje oceny stanu w zakresie zgodnym z zapisami instrukcji eksploatacji
 2. wykonuje próby z przeciążeniem
 3. w przypadku negatywnej oceny stanu technicznego odmawia rozpoczęcia pracy
 4. odpowiedz a i c jest prawidłowa
Podczas oceny stanu technicznego żurawia przed rozpoczęciem pracy obsługujący
 1. sprawdza stan wyposażenia żurawia
 2. dokonuje oceny wizualnej stanu technicznego żurawia
 3. wykonuje próby ruchowe bez obciążenia iż obciążeniem
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Podczas oceny stanu technicznego układu hydraulicznego obsługujący
 1. sprawdza poziom oleju hydraulicznego
 2. sprawdza stan lepkości oleju hydraulicznego
 3. sprawdza szczelność wewnętrzną i zewnętrzną układu
 4. odpowiedz a i c jest prawidłowa
Nieszczelność w układzie hydraulicznym żurawi może się objawiać
 1. wyciekiem zewnętrznym
 2. niekontrolowanym opadaniem ładunku
 3. brak jednoznacznych kryteriów szczelności
 4. odpowiedz a i b jest prawidłowa
Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym obsługujący sprawdza
 1. zawsze przed rozpoczęciem pracy
 2. 1 raz w miesiącu
 3. zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji eksploatacji
 4. zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokole z badan okresowych
O ile wytwórca nie określi inaczej próbę szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego wykonujemy
 1. zawsze z obciążeniem 1000kg
 2. na wysięgu nie mniejszym niż 3 m
 3. ciężar ładunku oraz jego odległość ustalamy w oparciu o diagram udźwigu
 4. na wysokości min 4 m
Teleskopowanie układu wysięgnikowego wraz z podwieszonym ładunkiem jest
 1. dozwolone o ile taka sytuacje przewidział producent urządzenia
 2. zabronione
 3. jest dozwolone ale z ładunkiem nieprzekraczającym 50%udźwigu nominalnego
 4. odpowiedz a i c jest prawidłowa
Podczas pracy mechanizmem obrotu stateczność żurawia
 1. jest niezmienna ponieważ stateczność żurawia zależy wyłącznie od masy podnoszonego ładunku
 2. jest niezmienna ponieważ współczynnik stateczności zależy wyłącznie od wysięgu żurawia
 3. jest zmienia ponieważ zmienia się odległość usytuowania układu wysięgnikowego i ładunku od krawędzi wywrotu
 4. jest niezmienna ponieważ stateczność żurawia zależy wyłącznie od masy pojazdu i żurawia
O ile producent nie określa inaczej skuteczność działania zaworów zwrotnych sterowanych (zamków hydraulicznych) żurawia należy sprawdzić
 1. bez obciążenia
 2. z przeciążeniem 125%
 3. z obciążeniem nominalnym
 4. z przeciążeniem 110%
Do parametrów żurawia zaliczamy
 1. udźwig nominalny
 2. wysokość podnoszenia
 3. prędkość ruchów roboczych
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Bezpośrednio po zakończeniu pracy, obsługujący żurawia ma obowiązek
 1. sprawdzić stan oleju w silniku
 2. sprawdzić temperaturę rozdzielaczy
 3. zakonserwować żuraw
 4. wyjąć kluczyk i zabezpieczyć przed jego eksploatacja przez osoby postronne
Nadmiernie rozbujany ładunek może spowodować
 1. uwolnienie sia ładunku z zawiesi
 2. utratę stateczności, ponieważ wzrasta moment wywracający wywołany siła boczna rozkołysanego ładunku
 3. uszkodzenie wysięgnika
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego w żurawiach przeładunkowych ze sterowaniem bezpośrednim przeprowadza się
 1. z ładunkiem nominalnym na wysokości ok 1/2 wysokości podnoszenia
 2. z włączonym silnikiem bez ładunku
 3. wychylając i przytrzymując dźwignie danego mechanizmu aż do momentu uzyskania przez element wykonawczy położenia skrajnego
 4. odpowiedz b i c jest prawidłowa
Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego ustala
 1. wytwórca urządzenia
 2. konserwator
 3. obsługujący
 4. brak jednoznacznych wytycznych
W oparciu o przedstawiony diagram określ po przekroczeniu jakiego wysięgu zadziała ogranicznik udźwigu żurawia o oznaczeniu 600 T z podwieszonym ładunkiem o masie 700 kg
 1. 8 m
 2. 9 m
 3. 7 m
 4. 11 m

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jakim wysięgu zadziała ogranicznik udźwigu żurawia z podwieszonym ładunkiem o masie 3320 kg
 1. 8,5 m
 2. 9,5 m
 3. 10 m
 4. 7 m

Czy obsługujący może sprawdzić ogranicznik udźwigu w żurawiu przenośnym?
 1. nie, bo wiąże się to z przeciążaniem urządzenia
 2. tak, ale tylko w obecności inspektora BHP
 3. tak, zgodnie z instrukcja eksploatacji
 4. tak, ale tylko w obecności przełożonego
Praca żurawia bez podpór
 1. jest zabroniona w każdym wypadku
 2. jest dopuszczalna o ile producent przewidział taką sytuacje
 3. jest uzależniona od stopnia załadowania skrzyni ładunkowej
 4. odpowiedz b i c jest prawidłowa
Praca żurawiem podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi jest
 1. dopuszczalna, pod warunkiem opadów nie ograniczających widoczność
 2. niedopuszczalna
 3. dopuszczalna, pod warunkiem pisemnej zgody udzielonej od eksploatującego
 4. dopuszczalna na wyłączna odpowiedzialność obsługującego
Minimalna temperatura po przekroczeniu której żurawiem nie można pracować
 1. jest uzależniona od masy przenoszonych ładunków
 2. wynosi -15 °C
 3. jest określona w parametrach technicznych pracy żurawia i jest wskazana w instrukcji eksploatacji
 4. zależy od rodzaju (lepkości) oleju hydraulicznego
Dopuszczalna maksymalna prędkość wiatru przy której można bezpiecznie pracować żurawiem
 1. wynosi 14 m/s
 2. wynosi 12,5 m/s
 3. jest określona w instrukcji eksploatacji
 4. jest uzależniona jest od umiejętności obsługującego
Na wybór odpowiedniego programu pracy ogranicznika obciążenia w żurawiu może mieć wpływ
 1. rodzaj zainstalowanego wysięgnika dodatkowego
 2. prędkość obrotowa silnika zasilającego
 3. stopień wysunięcia podpór żurawia
 4. odpowiedz a i c jest prawidłowa
Układanie podkładów pod podpory żurawia
 1. zwiększa bezpieczeństwo pracy żurawia
 2. nie ma wpływu na bezpieczeństwo pracy żurawia
 3. zwiększa powierzchnie nacisku wywieranego przez podpory na podłoże
 4. odpowiedz a i c jest prawidłowa
Podkładów pod podpory nie stosuje się
 1. na miękkim podłożu
 2. przy pracy żurawiem na kołach
 3. na twardym podłożu
 4. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
Z uwagi na brak wystarczającego miejsca na rozłożenie podpór obsługujący żurawia może
 1. rozłożyć podpory tylko po stronie pobieranego ładunku
 2. podjąć prace z zachowaniem szczególnej ostrożności
 3. ograniczyć masę podnoszonego ładunku
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Podpory żurawia należy rozstawiać
 1. tylko wtedy, gdy żuraw będzie przenosił ładunki na maksymalnym wysięgu lub gdy podłoże pod żurawiem jest niestabilne
 2. tylko, gdy podłoże pod żurawiem jest niestabilne a żuraw będzie pracował z wysięgnikiem pomocniczym (dodatkowym)
 3. zgodnie z posiadanymi kompetencjami z możliwością regulacji stopnia ich wysunięcia wraz ze wzrostem lub spadkiem obciążenia wysięgnika
 4. zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji eksploatacji żurawia bez możliwości ich regulacji w trakcie trwających prac przeładunkowych
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż prawidłowy pomiar minimalnej odległości od wykopu
 1. A
 2. B
 3. C
 4. D

Bezpieczna odległość rozstawienia żurawia od krawędzi wykopu zależy od
 1. kata nachylenia wysięgnika żurawia
 2. siły wiatru
 3. warunków atmosferycznych
 4. głębokości wykopu
Rozstawienie żurawia przy krawędzi niezabezpieczonego wykopu
 1. jest możliwe za zgoda kierownika budowy
 2. jest możliwe przy słabym wietrze
 3. nie wpływa na bezpieczna prace żurawia
 4. jest dopuszczalne pod warunkiem zachowania bezpiecznej odległości
Bezpieczna odległość żurawia od linii elektroenergetycznej
 1. jest stała i wynosi 20 m
 2. zależy od napięcia linii
 3. maleje przy wysokich słupach
 4. zależy od wilgotności powietrza
Obowiązujące minimalne odległości od linii elektroenergetycznych wynikają z
 1. instrukcji eksploatacji urządzenia
 2. przepisów DT
 3. przepisów wewnątrz zakładowych
 4. odrębnych przepisów krajowych
Jaka jest bezpieczna odległość żurawia lub ładunku od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 1hV do 15hV
 1. 3m
 2. 15m
 3. 5m
 4. 20m
Jaka jest bezpieczna odległość żurawia lub ładunku od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym powyżej 110 kV
 1. 10m
 2. 15m
 3. 5m
 4. 30m
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż prawidłowy pomiar minimalnej odległości od linii elektroenergetycznych
 1. A
 2. B
 3. C
 4. D

Praca żurawia w pobliżu linii elektroenergetycznej w odległości mniejszej od wartości dopuszczalnej jest
 1. zawsze zabroniona
 2. dozwolona pod warunkiem uzgodnienia jej szczegółowych warunków pracy z operatorem linii przesyłowej
 3. dozwolona pod warunkiem uzgodnienia jej szczegółowych warunków pracy z UDT
 4. dozwolona pod warunkiem operowaniem żurawia ze zmniejszonymi prędkościami pracy i w ograniczonym zasięgu
Dopuszczalna odległość pracy żurawia od napowietrznej linii elektroenergetycznej mierzy się
 1. od linii w poziomie do osi obrotu żurawia
 2. od linii w poziomie do całkowicie wysuniętego wysięgnika wraz z zawieszonym ładunkiem
 3. od linii w poziomie do kabiny obsługującego żurawia
 4. od linii po skosie do całkowicie wysuniętego wysięgnika wraz z zawieszonym ładunkiem
Podczas podnoszenia i przemieszczania ładunków niedopuszczalne jest
 1. przemieszczanie ładunków nad pojazdami
 2. przemieszczanie ładunku nad obiektami budowlanymi
 3. przemieszczanie ładunków nad maszynami
 4. przemieszczanie ładunków nad osobami
Podnoszenie ładunków o masie większej niż udźwig dopuszczalny jest
 1. dozwolone gdy masa ładunku jest większa od udźwigu nominalnego o nie więcej niż 10%
 2. dozwolone gdy nie ma możliwości przeniesienia ładunku dzieląc go na mniejsze części
 3. gdy czas podnoszenia jest krótszy od czasu cyklu roboczego
 4. zabronione
O ile wytwórca nie określi inaczej próbę zamków hydraulicznych w żurawiach ze sterowaniem bezpośrednim wykonujemy
 1. przy obciążonym siłowniku i wyłączonej pompie hydraulicznej po wysterowaniu rozdzielacza siłownik niepowinien się składać
 2. podczas pracy siłownika obserwujemy prace zaworu zwrotnego sterowanego (zamka)
 3. sprawdzamy czy przy maksymalnym wysunięciu siłownika możemy sterować podnoszeniem i opuszczaniem ładunku
 4. obserwujemy, czy podczas opuszczania i podnoszenia ciśnienie w układzie hydraulicznym jest jednakowe
Podczas rozładunku materiałów z mobilnych środków transportowych obsługujący ma obowiązek upewnić się
 1. że masa podnoszonych ładunków nie przekracza wartości dopuszczalnych wynikających z diagramu udźwigu
 2. pasy zabezpieczające ładunek na czas transportu są odczepione
 3. środek transportu z którego podejmowany jest ładunek jest zabezpieczony przed przemieszczeniem
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
W których miejscach przebywanie hakowych jest niedozwolone lub niewłaściwe?
 1. pod uniesionym/wiszącym/podnoszonym ładunkiem
 2. w kabinie obsługującego podczas procesu transportu ładunków
 3. na wiszącym/ podnoszonym ładunku
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Podczas operacji podnoszenia obsługujący żurawia
 1. nie może przeciągać ładunków
 2. nie może przeciążać żurawia
 3. musi stosować się do poleceń przełożonego, z pominięciem zapisów instrukcji eksploatacji
 4. odpowiedz a i b jest prawidłowa
Eksploatacja żurawia z hakiem pozbawionym fabrycznego zabezpieczenia gardzieli haka jest
 1. zabroniona
 2. dopuszczalna na odpowiedzialność obsługującego
 3. dopuszczalna pod warunkiem pracy ze zmniejszonymi prędkościami
 4. dopuszczalna na odpowiedzialność konserwującego
Podczas oceny stanu technicznego żurawia przed rozpoczęciem pracy obsługujący
 1. dokonuje oceny stanu w zakresie zgodnym z zapisami instrukcji eksploatacji
 2. wykonuje próby z przeciążeniem
 3. w przypadku negatywnej oceny stanu technicznego odmawia rozpoczęcia pracy
 4. odpowiedz a i c jest prawidłowa
Korzystając z przedstawionego diagramu wskaż odpowiednia wartość wysięgu i ładunku próbnego podczas przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej żurawia
 1. 6600 kg i 9,1 m
 2. 6600 kg i 5,2 m
 3. 2090 kg i 9,1 m
 4. 2090 kg i 3,3 m

O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna dopuszczalna wartość opadania ładunku żurawi przenośnych budowlanych (o wysięgu poniżej 12m) podczas próby szczelności wynosi
 1. 10 mm
 2. 0,5% długości wysięgu realizowanego hydraulicznie
 3. 2% maksymalnego wysięgu żurawia
 4. 4% udźwigu nominalnego wyrażone w mm
O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna dopuszczalna wartość opadania ładunku żurawi przeładunkowych do drewna podczas próby szczelności wynosi
 1. 10 mm
 2. 2,0% danego wysięgu
 3. 2% maksymalnego wysięgu żurawia realizowanego hydraulicznie
 4. 4% udźwigu nominalnego wyrażone w mm
Podczas oceny stanu technicznego pulpitu sterującego żurawia obsługujący sprawdza
 1. poprawność oznaczeń dźwigni i przycisków sterujących
 2. wielkość nastaw sprężyn dźwigni sterujących
 3. wartość natężenia oświetlenia zewnętrznego
 4. odpowiedz a i b jest prawidłowa
Podczas obsługi codziennej obsługujący żurawia ma obowiązek
 1. sprawdzić momenty dokręcenie śrub mocujących żurawia do ramy podwozia
 2. przesmarować zawory przelewowe
 3. wykonać próby ruchowe z przeciążeniem
 4. wykonać czynności określone przez producenta w instrukcji obsługi
W przypadku braku możliwości obserwacji przez obsługującego całej drogi jaka pokonuje ładunek
 1. obsługujący wykonuje czynności przemieszczania ładunku z prędkością równa połowie prędkości maksymalnej danego mechanizmu
 2. brak jest możliwości wykonania pracy
 3. obsługujący wykonuje czynności przemieszczania ładunku przy współpracy osoby przeszkolonej zwanej sygnalista
 4. do eksploatacji żurawia wyznacza się osoby posiadające udokumentowana praktykę wykonywania tego typu prac
Przy eksploatacji żurawia przeładunkowego do drewna
 1. istnieje zakaz pracy hakiem
 2. obsługujący musi posiadać dodatkowe specjalne uprawnienia UDT
 3. obsługujący nie musi posiadać żadnych uprawnień, ponieważnajczęściej pracuje w lesie
 4. nie są wymagane przeglądy wykonywane przez uprawnionego konserwatora ze względuna prosta konstrukcje urządzenia
Nadmiernie rozbujany ładunek może spowodować
 1. uszkodzenie haka żurawia
 2. utratę stateczności,ponieważ wzrasta moment wywracający wywołany siła boczna rozkołysanego ładunku
 3. zerwanie liny nośnej
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna wysokość można bezpiecznie podnieść ładunek o masie 3,4t
 1. 17m
 2. 24,5 m
 3. 18,6 m
 4. 22m

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3,4t
 1. 17m
 2. 14 m
 3. 18,6 m
 4. 10,2 m

 

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia
 1. maksymalny udźwig 13000 kg
 2. maksymalny wysięg 23 m
 3. maksymalny udźwig na wysięgu 18,5 m wynosi 2,4 t
 4. odpowiedz b i c jest prawidłowa

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia
 1. maksymalny udźwig 17,5 t
 2. maksymalny wysięg 26 m
 3. maksymalny udźwig na wysięgu 14 m wynosi 2,4 t
 4. odpowiedz b i c jest prawidłowa

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 10 m
 1. 4100 kg
 2. 6900 kg
 3. 3260 kg
 4. 5200 kg

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 20 m
 1. 5,2 t
 2. 2,8 t
 3. 2,1 t
 4. 4,1 t

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalną wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3,32 t
 1. 17 m
 2. 24,5 m
 3. 15 m
 4. 22 m

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3,32 t
 1. 7,0 m
 2. 10,2 m
 3. 8,6 m
 4. 10,2 m

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia
 1. maksymalny udźwig 6200 kg
 2. maksymalny wysięg 15 m
 3. maksymalny udźwig na wysięgu 10,5 m wynosi 2,61 t
 4. odpowiedz a i c jest prawidłowa

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia
 1. maksymalna wysokość podnoszenia 13 m
 2. maksymalny wysięg 15 m
 3. maksymalny udźwig na wysięgu 14 m wynosi 2,4 t
 4. maksymalny udźwig na wysięgu 6,8 m wynosi 4,3 t

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 4 m
 1. 4100 kg
 2. 6200 kg
 3. 3260 kg
 4. 5200 kg

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 13m
 1. 2,1 t
 2. 2,8 t
 3. 2,4 t
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 890 kg
 1. 7 m
 2. 5,5 m
 3. 4,4 m
 4. 6 m

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 620 kg
 1. 5,5 m
 2. 4,5 m
 3. 3,5 m
 4. 6 m

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia
 1. maksymalny udźwig 620 kg
 2. maksymalny wysięg 6,1 m
 3. maksymalny udźwig na wysięgu 6,1 m wynosi 4,5 t
 4. odpowiedz b i c jest prawidłowa

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia
 1. maksymalna wysokość podnoszenia 7 m
 2. maksymalny wysięg 7 m
 3. maksymalny udźwig na wysięgu 6,1 m wynosi 450 kg
 4. odpowiedz a i c jest prawidłowa

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 4 m, przy wysokości 5,8 m
 1. 620 kg
 2. 450 kg
 3. 720 kg
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaką można podać na odległość 1,8 m, przy wysokości 4 m
 1. 0,45 t
 2. 0,62 t
 3. 0,89 t
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3980 kg
 1. 5,3 m
 2. 4,5 m
 3. 3,5 m
 4. 6 m

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia
 1. maksymalny udźwig 3,98 t
 2. maksymalny wysięg 11,1 m
 3. maksymalny udźwig na wysięgu 6 m to 4,5 t
 4. odpowiedz a i c jest prawidłowa

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia
 1. maksymalna wysokość podnoszenia 11,1 m
 2. maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem 2,82 t to 7,2 m
 3. maksymalny udźwig na wysięgu 3,4 m wynosi 6390 kg
 4. odpowiedz b i c jest prawidłowa

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 7,2 m
 1. 5,20 t
 2. 2,82 t
 3. 4,32 t
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3790 kg
 1. 7 m
 2. 5,5 m
 3. 4,4 m
 4. 6,25 m

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3790 kg
 1. 18,5 m
 2. 16 m
 3. 10 m
 4. 8 m

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia
 1. maksymalny udźwig wynosi 9200kg
 2. maksymalny wysięg żurawia z wysięgnikiem o ręcznym wysuwie wynosi 18,65 m
 3. maksymalny udźwig na wysięgu 6 m to 2,81 t
 4. odpowiedz a i b jest prawidłowa

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia
 1. praca z wysuniętymi podporami
 2. maksymalny wysięg 16 m
 3. maksymalny udźwig 9,2 t
 4. odpowiedz a i c jest prawidłowa

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 12,25 m
 1. 6,34 t
 2. 1,76 t
 3. 3,80 t
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 17 m
 1. 1350 kg
 2. 1050 kg
 3. 880 kg
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia
 1. maksymalny udźwig żurawia 510kg
 2. maksymalny udźwig żurawia 610 kg
 3. maksymalny udźwig żurawia 1000 kg
 4. maksymalny udźwig żurawia 440 kg

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 1300 kg żurawiem oznaczonym symbolem 700T
 1. 7 m
 2. 6 m
 3. 4,4 m
 4. 5 m

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 1350 kg żurawiem oznaczonym symbolem 600T
 1. 2 m
 2. 4 m
 3. 5 m
 4. 7 m

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawi
 1. maksymalny udźwig żurawia 700t
 2. maksymalny wysięg żurawia z wysięgnikiem o ręcznym wysuwie 14,35 m
 3. maksymalny udźwig żurawia 700T na wysięgu 6 m wynosi 1,03 t
 4. odpowiedz a i c jest prawidłowa

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia
 1. diagram dotyczy dwóch rodzajów żurawi
 2. maksymalny wysięg wynosi 10 m
 3. maksymalny udźwig żurawia żurawia 700T to 2,02 t
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 10 m, żurawiem oznaczonym symbolem 600T
 1. 630 kg
 2. 450 kg
 3. 550 kg
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 8 m żurawiem oznaczonym symbolem 600T
 1. 700 kg
 2. 800 kg
 3. 1030 kg
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 1290 kg
 1. 7 m
 2. 5,5 m
 3. 10,3 m
 4. 6,25 m

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 1290 kg
 1. 14,5 m
 2. 20,7 m
 3. 10 m
 4. 17,9 m

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia
 1. maksymalny udźwig 2000 kg
 2. maksymalny wysięg żurawia realizowany mechanicznie wynosi 14,35 m
 3. maksymalny udźwig na wysięgu 6 mwynosi 3,81 t
 4. odpowiedz a i c jest prawidłowa

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia
 1. praca na maksymalnym wysuwie podpór
 2. maksymalny wysięg 22 m
 3. maksymalny udźwig 8065 kg
 4. odpowiedz a i c jest prawidłowa

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 12,35 m
 1. 0,995 t
 2. 2,23 t
 3. 1,240 t
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 6,35 m
 1. 1350 kg
 2. 1050 kg
 3. 2350 kg
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 6470 kg
 1. 7 m
 2. 9,65 m
 3. 10,3 m
 4. 6,25 m

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 6470 kg
 1. 14,5 m
 2. 20,0 m
 3. 16 m
 4. 17,5 m

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia
 1. maksymalny udźwig 21500 kg
 2. maksymalny wysięg żurawia z wysięgnikiem o mechanicznym wysuwie 23,55 m
 3. maksymalny udźwig na wysięgu 11,75 m to 5,22 t
 4. odpowiedz a i c jest prawidłowa

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia
 1. praca na minimalnym wysuwie podpór
 2. maksymalny wysięg wysięgnika z mechanicznym wysuwem 16,15 m
 3. maksymalny udźwig 25,1 t
 4. odpowiedz a i c jest prawidłowa

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 13,9 m
 1. 5,520 t
 2. 3,655 t
 3. 4,350 t
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 6,95 m
 1. 8255 kg
 2. 10050 kg
 3. 10940 kg
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Poniższy rysunek przedstawia cechę
 1. zawiesia łańcuchowego
 2. zawiesia linowego
 3. zawiesia pasowego
 4. trawersy specjalistycznej

Poniższy rysunek przedstawia cechę
 1. zawiesia łańcuchowego
 2. zawiesia linowego
 3. zawiesia pasowego
 4. trawersy specjalistycznej

Poniższy rysunek przedstawia cechę
 1. zawiesia łańcuchowego
 2. zawiesia linowego
 3. zawiesia pasowego
 4. trawersy specjalistycznej

Trawersa służy do
 1. podnoszenia ładunków specjalnych np. arkuszy blachy
 2. podnoszenia długich ładunków, przy których użycie zwykłych zawiesi jest niemożliwe lub utrudnione
 3. podnoszenia ładunków przekraczających udźwig nominalny urządzenia
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi
 1. 20,0 t
 2. 25,2 t
 3. 30,0 t
 4. wszystkie odpowiedzi sa niepoprawne

Skrót DOR oznacza
 1. dopuszczalne obciążenie robocze
 2. dopuszczalne obciążenie robocze cięgna przy kacie wierzchołkowym α 120°
 3. dozwolona obsługa ręczna
 4. dokumentacja techniczno-ruchowa
Ładunek na haku dwurożnym należy zawiesić
 1. tak, aby oba rogi były jednakowo obciążone
 2. tak, aby różnica w obciążeniu poszczególnych rogów haka nie była większa niż 30 %
 3. wyłącznie przy użyciu specjalnego zawiesia do haka dwurożnego
 4. tylko przy użyciu zawiesi łańcuchowych
Na redukcje DOR zawiesia wielocięgnowego wpływa
 1. Ilość wykorzystanych cięgien
 2. dodatkowe obostrzenia eksploatacyjne zawarte w instrukcji zawiesia
 3. kąt rozwarcia cięgien
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego
 1. 6,0 t
 2. 5,0 t
 3. 7,0 t
 4. 3,5 t

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego
 1. 2,0 t
 2. 5,0 t
 3. 7,0 t
 4. 10,0 t

Na rysunku pokazana jest
 1. tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego dwucięgnowego
 2. tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego, o udźwigu maksymalnym 2 500 kg
 3. tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego, o udźwigu maksymalnym 3 550 kg
 4. odpowiedz a i c jest prawidłowa

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt α) dla zawiesia dwuciegnowego
 1. 100°
 2. 90°
 3. 70°
 4. 50°

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt α) dla zawiesia dwucięgnowego
 1. 120°
 2. 90°
 3. 70°
 4. 50°

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt α ) dla zawiesia dwucięgnowego
 1. 70%
 2. 90%
 3. 110%
 4. 50%

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt α ) dla zawiesia dwucięgnowego
 1. 70%
 2. 90%
 3. 110%
 4. 50%

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego
 1. 1
 2. 1,4
 3. 0,8
 4. 2

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego
 1. 1
 2. 1,4
 3. 0,8
 4. 2

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego
 1. 1
 2. 1,4
 3. 0,8
 4. 2

Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy
 1. Rys A
 2. Rys B
 3. Obydwa sposoby są poprawne
 4. Obydwa sposoby są niepoprawne

Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy
 1. Rys A
 2. Rys B
 3. Obydwa sposoby są poprawne
 4. Obydwa sposoby są niepoprawne

Poniższy rysunek przedstawia
 1. osprzęt wymienny montowany do głowic urządzeń dźwignicowych
 2. element układu podnoszenia wózków jezdniowych podnośnikowych
 3. zawiesie specjalistyczne do transportu ładunków umieszczonych na paletach transportowych
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Poniższy rysunek przedstawia
 1. zawiesie specjalistyczne do transportu rur stalowych i betonowych
 2. chwytak kleszczowy do przeładunku złomu
 3. zawiesie specjalistyczne do transportu ładunków umieszczonych na paletach transportowych
 4. element kleszczy szynowych

Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do
 1. podnoszenia arkuszy blach stalowych
 2. podnoszenia prętów stalowych
 3. podnoszenia elementów betonowych
 4. podnoszenia elementów z tworzywa sztucznego

Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do
 1. podnoszenia elementów betonowych
 2. podnoszenia elementów z tworzywa sztucznego
 3. podnoszenia arkuszy blach stalowych
 4. podnoszenia prętówstalowych

Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada
 1. hakowy
 2. obsługujący (dotyczy sytuacji, gdy obsługujący jest odpowiedzialny za podhaczenie ładunku)
 3. zakładowe służby BHP
 4. odpowiedz a i b jest prawidłowa
Zawiesia podlegają przeglądom okresowym w terminach
 1. co 30 dni
 2. co 2 miesiące
 3. nie podlegają przeglądom okresowym
 4. zgodnych z zapisami instrukcji eksploatacji zawiesi
Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od
 1. rodzaju przenoszonego materiału
 2. dostępności zawiesia i odległości pomiędzy miejscem pracy, a miejscem jego składowania
 3. warunków środowiskowych miejsca pracy zawiesia np. temperatury, promieniowania UV, wilgotności powietrza
 4. odpowiedz a i c jest prawidłowa
Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek
 1. w oparciu o masę podnoszonych ładunków dobrać zawiesie z odpowiednim DOR
 2. w oparciu o rodzaj podnoszonych ładunków dobrać zawiesie o właściwej budowie
 3. dokonać oceny stanu technicznego zawiesia pod katem jego zużycia
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Zawiesie to
 1. element umożliwiający transportowanie ładunku
 2. element umieszczony pomiędzy dźwignicą a ładunkiem
 3. element, którego masę należy uwzględnić przy podnoszeniu ładunku
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Zawiesia możemy podzielić
 1. ze względu na materiał, z którego zostały wykonane
 2. ze względu na ilość cięgien nośnych
 3. ze względu na rodzaj cięgien
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
DOR zawiesia pasowego można określić
 1. testując wytrzymałość ciężarem próbnym
 2. mierząc grubość pasa
 3. sprawdzając informacje na identyfikatorze/etykiecie
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej
 1. jest zabroniona
 2. jest dopuszczalna pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności
 3. jest dopuszczalna pod warunkiem określenia udźwigu zawiesi na podstawie nr haka
 4. jest dopuszczalna za zgoda konserwatora
Zawiesia łańcuchowe
 1. mogą być zakończone wyłącznie hakiem
 2. mogą mieć inne zakończenia niż hak, np. szekle
 3. mogą być stosowane w każdej temperaturze otoczenia
 4. nie wymagają konserwacji
Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy α stosowany w zawiesiu może wynieść
 1. 120°
 2. 100°
 3. nie ma ograniczeń, ponieważ wystarczy zmniejszać dopuszczalne obciążenie robocze zawiesia
 4. 90°
Maksymalny kąt β w zawiesiu może wynieść
 1. 120°
 2. 60°
 3. uwzględnia się wyłącznie kat α
 4. nie ma ograniczeń, ponieważ wystarczy zmniejszać dopuszczalne obciążenie robocze zawiesia
Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest nieprawidłowy
 1. Rys A
 2. Rys B
 3. Rys C
 4. Rys D

Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy
 1. Rys A
 2. Rys B
 3. Rys C
 4. Rys D

Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy
 1. Rys A, B, C
 2. Rys A, B, D
 3. Rys A, C, D
 4. Rys A, B, C, D

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego
 1. 120%
 2. 90%
 3. 70%
 4. 10%

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego
 1. 120%
 2. 90%
 3. 70%
 4. 50%

O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to
 1. rozwarcie o 5% i wytarcie gardzieli o 10%
 2. rozwarcie o 20% i wytarcie gardzieli o 10%
 3. rozwarcie i wytarcie gardzieli o 1%
 4. wymiary haka nie zmieniają się w trakcie eksploatacji
O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu linowym wynosi
 1. 1% drutów w splotce na długości 6 średnic i 10% na długości 30 średnic
 2. 5 drutów w splotce na długości 6 średnic i 10 na długości 30 średnic
 3. 10 % splotek
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Które z poniższych uszkodzeń dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji?
 1. pękniecie splotki w linie
 2. miejscowe zmniejszenie średnicy na skutek przerwania rdzenia liny
 3. deformacja w kształcie koszyka
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego α
 1. dopuszczalne obciążenie robocze rośnie
 2. dopuszczalne obciążenie robocze maleje
 3. dopuszczalne obciążenie robocze pozostaje bez zmian, ponieważ kat wpływa tylko na udźwig dźwignicy
 4. kat wierzchołkowy ma tylko znaczenie przy wartości α=120 stopni
Katy α i β w odniesieniu do zawiesi
 1. są sobie zawsze równe
 2. kat a stanowi połowę kata β
 3. kat β stanowi połowę kata α
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy
 1. stosować specjalne przekładki zabezpieczające zawiezie przez ostrymi krawędziami
 2. nie wolno stosować zawiesi pasowych
 3. należy podwójnie opasać ładunek, aby nie doszło do przetarcia pasa
 4. stosować tylko zawiesia pasowe poliestrowe
Wartość DOR zawiesia wielociegnowego jest
 1. wartością zależną od udźwigu dźwignicy
 2. wartością zmienna i zależy od kata pomiędzy cięgnami zawiesia
 3. zależna od masy transportowanego ładunku
 4. wartością stała
Używanie zawiesi w temperaturze powyżej 100˚C jest
 1. dopuszczalne ale w krótkim czasie
 2. jest dopuszczalne o ile zezwala na to instrukcja zawiesia
 3. zabronione
 4. dopuszczalne tylko przy stosowaniu zawiesi łańcuchowych
Poniższy rysunek przedstawia
 1. cechę zawiesia łańcuchowego czterocięgnowego
 2. cechę zawiesia linowego o długości cięgien 10 m
 3. cechę zawiesia specjalnego
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne

Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia wynosi
 1. 8,4 t
 2. 6,0 t
 3. 10,0 t
 4. 8,0 t

Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym β 60˚ wynosi
 1. 10,0 t
 2. 8,4 t
 3. 6,0 t
 4. 4,0 t

Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym β 45˚ wynosi
 1. 8,4 t
 2. 8,0 t
 3. 6,0 t
 4. 4,0 t

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny sposób zamocowania haka
 1. A
 2. B
 3. C
 4. D

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 55˚ nie może przekraczać
 1. 12000 kg
 2. 9000 kg
 3. 6000 kg
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 40˚ nie może przekraczać
 1. 12000 kg
 2. 9000 kg
 3. 6000 kg
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 50˚ nie może przekraczać
 1. 12000 kg
 2. 9000 kg
 3. 6000 kg
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 65˚ nie może przekraczać
 1. 12000 kg
 2. 9000 kg
 3. 6000 kg
 4. nie wolno podnosić

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalna masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego
 1. 6 t
 2. 8,4 t
 3. 12 t
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalna masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego
 1. 6t
 2. 8,4 t
 3. 12 t
 4. odpowiedz a i b jest prawidłowa

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalna masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego
 1. 7t
 2. 8,4 t
 3. 12 t
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej
 1. RYS. 1
 2. RYS. 2
 3. RYS. 3
 4. RYS. 4

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej
 1. RYS. 1
 2. RYS. 2
 3. RYS. 3
 4. RYS. 4

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia dwuteowych dźwigarów stalowych
 1. RYS. 1
 2. RYS. 2
 3. RYS. 3
 4. RYS. 4

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długości
 1. RYS. 1
 2. RYS. 2
 3. RYS. 3
 4. RYS. 4

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych
 1. RYS. 1
 2. RYS. 2
 3. RYS. 3
 4. RYS. 4

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia arkusza blachy w pozycji poziomej
 1. RYS. 1 i RYS. 2
 2. RYS. 2 i RYS. 3
 3. RYS. 3 i RYS 4
 4. RYS. 4 i RYS 1

Na zdjęciu poniżej symbol α oznacza
 1. kat rozwarcia cięgien zawiesia
 2. maksymalny kat wierzchołkowy
 3. wartość określająca udźwig zawiesia
 4. DOR zawiesia

Na zdjęciu poniżej symbol β oznacza
 1. długość zawiesia
 2. kąt odchylenia cięgien od pionu
 3. zawiesie łańcuchowe dwucięgnowe
 4. wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku
 1. udźwig zawiesia nie może być mniejszy od masy podnoszonego ładunku
 2. długość zawiesia musi zapewnić aby kąt rozwarcia zawiesia nie był większy niż 120°
 3. zawiesie musi posiadać czytelna cechę znamionowa
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Kursy na wózki widłowe i inne uprawnienia UDT

Informacje i zapisy

   Zapraszamy do kontaktu

+48 501 651 076

Wszelkie prawa zastrzeżone © ASTON, Jabłonski Mariusz.