Procesy Techniczne w Gospodarce Magazynowej

Powrót

PROCESY TECHNICZNE W GOSPODARCE  MAGAZYNOWEJ - Kurs magazyniera

Gospodarka magazynowa  jest elementem systemu logistycznego przedsiębiorstwa i obejmuje zespół czynności związanych z pobieraniem, sprawdzaniem  w przyjmowaniemsortowaniem, przygotowaniem do magazynowania, magazynowaniem, zarządzaniem zapasami, kompletacją, udostępnianiem oraz inwentaryzacją surowców, opakowań, produkcji w toku oraz wyrobów gotowych.

Właściwości zapasów magazynowych

            Wszelkie zapasy, z którymi mamy do czynienia w logistyce magazynowej odznaczają się naturalnymi właściwościami, które determinują sposoby ich składowania. Należą do nich:

Odporność na czynniki zewnętrzne        

 • Opady atmosferyczne
 • Wilgotność i temperatura powietrza
 • Działanie promieni słonecznych
 • Zanieczyszczenie powietrza

Na podstawie tego kryterium zapasy dzielimy na trzy grupy

 • I.   całkowicie odporne   -  przechowywane na placach otwartych
 • II.  częściowo odporne  -  składowane w wiatach
 • III. zupełnie nieodporne  -  składowane w przestrzeniach zamkniętych

Kształt, masa i wymiar

Wyroby o znormalizowanym gabarycie:

 • Umieszczane  na paletach o znormalizowanych wymiarach
 • 800 x 1200 mm lub
 • 1000 x 1200
 •  o wysokości 970 mm i masie 1600 kg ładunku rozłożonego równomiernie
 • 1000 kg dla ładunku rozłożonego nierównomiernie

Wyroby ponadgabarytowe

Stopień skupienia

 • Ciecze,
 • Gazy,
 • Inne.

Zapasy te wymagają odpowiednich opakowań

Odporność na piętrzenie

 Zapasy nieodporne powinny być przechowywane w specjalnych urządzeniach – regały stojaki itp., zapasy odporne mogą być składowane np. stosach.

Szkodliwość dla środowiska

Przechowywanie powinno zapewniać bezpieczeństwo pracy personelu i ochronę środowiska.

Magazynowane zapasy wszystkich wymienionych grup powinny być okresowo kontrolowane i konserwowane pod kątem:

 •  Podatność na korozje,  - dotyczy to głownie wyrobów ze stali i żelaza
 •  Podatność na samonagrzewanie -  materiały sypkie
 •  Higroskopijności
 •  Pyłochłonności                               

JEDNOSTKI ŁADUNKOWE

Jednostka ładunkowa – to zbiorczy ładunek, utworzony z całego zbioru mniejszych ładunków. Do utworzenia ładunku zbiorczego potrzebne są odpowiednie urządzenia, które umożliwią stworzenie jednostki przystosowanej do zmechanizowanych przeładunków, transportu i składowania. Tworzenie jednostek ładunkowych umożliwia

 • Zmechanizowanie i usprawnienie czynności przeładunkowych oraz składowania zapasów
 • Zmechanizowanie i zautomatyzowanie czynności magazynowych
 • Racjonalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej
 • Zabezpieczenie ładunków przed uszkodzeniami mechanicznymi
 • Zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy

Rodzaje jednostek ładunkowych:

 • Paletowe
 • Pakietowe
 • Kontenerowe     

 

                                   

Do składowania ładunków drobnych używa się palet pojemnikowych

Poniżej pokazano różne rodzaje takich pojemników

 

 

Kursy na wózki widłowe i inne uprawnienia UDT

Informacje i zapisy

   Zapraszamy do kontaktu

+48 501 651 076

Wszelkie prawa zastrzeżone © ASTON, Jabłonski Mariusz.