Personel Magazynowy – Prawa i Obowiązki

Powrót

PERSONEL MAGAZYNOWY – PRAWA I OBOWIĄZKI

Pracodawca a magazynier

Podstawowe zasady dotyczące obowiązków pracodawcy zawarte są w Kodeksie Pracy.  Pracodawca powinien zapewnić odpowiednie warunki funkcjonowania magazynu:

 • Pomieszczenia muszą być dostosowane do fizykochemicznych właściwości składowanych towarów,
 • Wyposażenie techniczne do składowania i przemieszczania towarów zabezpieczone przed kradzieżą i pożarem,
 • Personel ma odpowiednie kwalifikacje do zajmowanych stanowisk.

Pracodawca jest zobowiązany sprawdzić przy przyjmowaniu pracownika:

 • Dokumenty potwierdzające kwalifikacje,
 • Sprawdzić „zapytanie o karalność” w Centralnym Rejestrze skazanych,
 • Żądać na piśmie oświadczenia o odpowiedzialności materialnej,
 • Dokonać spisu z natury z zakresie odpowiedzialności, jaki pracownikowi zostanie przypisany.

 

Odpowiedzialność pracownika za szkodę:

Odpowiedzialność materialna magazyniera za szkodę zachodzi jeśli występują przesłanki:

 • Naruszenie dyscypliny i obowiązków pracowniczych,
 • Wina magazyniera,
 • Powstanie szkody po stronie pracodawcy,
 • Zaistnienie związku przyczynowego między zawinionym działaniem lub zaniechaniem a szkodą, którą poniósł pracodawca.

W  ramach odpowiedzialności mamy doczynienia z dwoma rodzajami winy:

 • Nieumyślna,
 • Umyślna – kradzież lub rażące zaniedbanie.

W przypadku winy nieumyślnej odszkodowanie ustala się w wysokości szkody, przy czym nie może być ono wyższe niż kwota trzymiesięcznego wynagrodzenia. W przypadku winy umyślnej sprawca jest zobowiązany pokryć całą szkodę, jeśli nie udowodni, ze powstała przyczyn od niego niezależnych.

Odpowiedzialność jednostkowa - obowiązek naprawienia szkód przypada jednej osobie najczęściej kierownikowi magazynu. Jest ona konieczna, gdy:

 • Obsada magazynu jest kilkuosobowa a warunki umożliwiają kierownikowi bezpośredni nadzór i kontrolę,
 • Magazyn jest czynny na jedną zmianę,
 • Ilość składowanych jednostek jest niewielka.

Wspólna odpowiedzialność zasadę reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z 28.05.1996  W myśl tego dokumentu cały zespól pracowników odpowiada z towary przyjmowane, składowane i wydawane z magazynu.Umowa może być zawarta jeśli liczba pracowników odpowiedzialnych nie przekracza:

 •    8 osób przy pracy na 1 zmianę,
 •   12 osób przy pracy na 2 zmiany,
 •   16 osób przy pracy na 3 zmiany.

Umowa o wspólnej odpowiedzialności powinna być integralna częścią umowy o pracę.

 

Odpowiedzialność za szkody w powierzonym mieniu

Umowa o tego typu odpowiedzialności musi być zawarta w przypadku liczby osób przekraczające wymienione powyżej ilości. Poszerza  krąg pracowników odpowiadających za szkody, także w mieniu im powierzonym, na zasadzie winy udowodnionej przez pracodawcę. Innymi słowy chodzi o przerzucenie z pracownika na pracodawcę trudności udowodnienia przyczyn powstania szkody w mieniu powierzonym,  ponadto o ograniczenie wysokości szkody do granic rzeczywistej straty pracodawcy (damnum emerges) bez uwzględnienia utraconych korzyści (lucrum cessans) i to z możliwością stosownego obniżenia odszkodowania.

Kursy na wózki widłowe i inne uprawnienia UDT

Informacje i zapisy

   Zapraszamy do kontaktu

+48 501 651 076

Wszelkie prawa zastrzeżone © ASTON, Jabłonski Mariusz.