Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy

Powrót

Każdy operator wózka widłowego obowiązkowo powinien przejść kurs i zdobyć uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych.  Koniecznością jest przeszkolenie operatora w miejscu podjęcia pracy tzw. instruktaż stanowiskowy, a następnie wydanie zezwolenia imiennego, które operator musi mieć bezwzględnie zawsze przy sobie.
Kierowcą wózka jezdniowego może zostać osoba, która ukończyła 18 lat oraz+ nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania tej pracy.

W trakcie kursu na wózki widłowe spalinowe i elektryczne dowiedzą się Państwo:

Jakie są czynności operatora wózków widłowych przed rozpoczęciem pracy w trakcie jej wykonywania oraz po zakończeniu pracy?

Przed rozpoczęciem pracy wózkiem widłowym operator ma obowiązek zaznajomienia się z instrukcją obsługi oraz książką rewizyjną obowiązująca przy wózkach podnośnikowych, które podlegają pod dozór techniczny. 

Przed przystąpieniem do pracy wózka operator dokonuje oględzin książki rewizji – gdzie musi zwrócić uwagę na decyzję inspektora jednostki dozoru technicznego, sprawdzić czy decyzja dopuszcza eksploatację wózka, każda decyzja posiada numer fabryczny i ewidencyjny danego wózka.

Decyzja taka wydawana jest również na eksploatującego, bowiem decyzja wydawana jest na dany wózek i określonego eksploatującego.

W sytuacji gdy ma miejsce zmiana właściciela, zanim operator przystąpi do pracy musi uzyskać decyzję zezwalającą na eksploatację wózka wydaną przez UDT (Urząd Dozoru Technicznego).

Po sprawdzeniu książki rewizyjnej operator sprawdza książkę konserwacji, gdzie może znaleźć się np. wpis o uszkodzeniu jakiegoś elementu dodany przez konserwatora - w takiej sytuacji nie wolno użytkować wózka. Natomiast jeśli widnieje tam wpis wymieniono, naprawiono uszkodzony element - operator może przystąpić do pracy.

Należy też zwrócić uwagę na książkę obsługi, ponieważ mogą się tam zaleźć wpisy operatora z poprzedniej zmiany, który zauważył usterkę.

Następnym etapem, zakładając, że książki rewizyjne, konserwacji oraz obsługi zostały sprawdzone operator przystępuje do oględzin całego urządzenia czyli np. konstrukcji nośnej, mechanizmów, kół, zabezpieczeń itp. Należy sprawdzić poziom oleju w silniku, poziom elektrolitu, ilość płynu chłodzącego, stan i szczelność układu zasilania gazem, stan akumulatorowy oraz mocowanie klem na akumulatorze. Jeżeli na tym etapie kontroli zostanie stwierdzona jakaś usterka, mająca wpływ na funkcjonowanie, obowiązkiem operatora jest odstąpienie od pracy. Wyniki oględzin zapisywane są w książce obsługi.

Po oględzinach i raporcie w książce obsługi operator musi sprawdzić sprawność poszczególnych układów i mechanizmów, takich jak:

  • Układ kierowniczy – należy wykonać obroty kierownicą do oporu w lewo i w prawo oraz krótkimi ruchami w lewo i w prawo, celem ustalenia ewentualnego luzu w kierownicy. Praca tego układu powinna być równomierna, bez zakłóceń, wartość luzu nie powinna przekroczyć wartości podanej w DTR danego wózka. W układach hydraulicznch ze wspomaganiem układu próbę ta należy powtórzyć przy uruchomionym silniku,
  • Układ hamulcowy – należy sprawdzić poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku, skontrolować skok jałowy pedału hamulca oraz sprawdzenie ciśnienia w układzie,
  • Układ napędowy – ogumienie, poziom ciśnienia w ogumieniu,
  • Mechanizm podnoszenia – osprzęt roboczy  -widły, karetka, maszt (uszkodzenia mechaniczne, pęknięcia osprzętu),
  • Mechanizm sterowania – dzwignie robocze, mini dzwignie (poprawność i płynność ich działania).

 

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie wskazań urządzeń kontrolno – pomiarowych, sygnalizacji oraz zabezpieczeń które też poznacie podczas kursu na wózki widłowe.

Ważnym elementem przed przystąpieniem do pracy z wózkiem jest sprawdzenie stanu naładowania akumulatorów, które można odczytać na pulpicie sterującym lub widełkowym próbnikiem napięcia na poszczególnych ogniwach. Następną powinnością jest kontrola instalacji elektrycznej, poprzez włączenie sygnału dźwiękowego, kierunkowskazów i świateł. Przeprowadzić próbę uruchomienia silnika.

Wynik oględzin oraz sprawdzania poszczególnych urządzeń operator również zapisuje w książce obsługi i jeżeli raport kończy się wynikiem pozytywnym operator może przystąpić do czynności związanych z transportem, składowaniem oraz rozładunkiem towaru.

Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności kontrolnych, ewentualnych usunięciu usterek i pozytywnej oceny działania operator może przystąpić do pracy z wózkiem.

Operator tylko sprawdza stan techniczny urządzenia, zabroniona jest jakakolwiek naprawa wózka przez operatora. Naprawy może dokonywać tylko i wyłącznie osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia do takich prac (KONSERWATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH). Każda naprawa urządzenia musi być odnotowana w DTR wózka (dokumentacji techniczno - ruchowej).

Każdy wózek powinien być wykorzystywany i używany tylko i wyłącznie w warunkach i sytuacjach do których został przeznaczony.

Obowiązkowe wyposażenie wózka widłowego to:

  • Tabliczka znamionowa z parametrami (udźwig nominalny, wysokość podnoszenia, masę),
  • Diagram udźwigu informujący o dopuszczalnej maksymalnej masie ładunku jaki wózek może podnieść za pomocą wideł, trawersu lub chwytaka, wysokości podnoszenia i odległości środka ciężkości ładunku od czoła wideł.

 Jakie są czynności operatora wózka widłowego podczas pracy?

W czasie pracy wózkami operator musi przestrzegać przepisów BHP ogólnych, szczegółowych obowiązujących w danym zakładzie pracy oraz zaleceń opisanych w instrukcji obsługi wózka oraz stosować zasady poruszania się wózkiem widłowym zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

 Co należy do obowiązków użytkownika (właściciela) wózka widłowego?

Do tych obowiązków należy zapewnić sprawne urządzenie w celu bezpiecznego wykonywania pracy przez operatora.

 Jakie są czynności operatora po zakończeniu pracy wózkami widłowymi?

Operator kończący pracę z wózkiem musi pamiętać o ogólnych zasadach takich jak:

  • Wykonanie czynności zalecanych dla danego typu wózka, czyli np. ustawienie w miejscu postoju lub też w miejscu do ładownia baterii,
  • Zabezpieczenie wózka przed uruchomieniem go przez osoby postronne.

Po zaparkowaniu wózka widłowego operator musi zaciągnąć hamulec postojowy. Jeżeli jest to wózek zasilany gazem, musi pamiętać o zamknięciu dopływu gazu do instalacji gazowej z butli, zakręcając zawór gazowy przed zgaszeniem zapłonu, aby wypalić cały gaz z instalacji gazowej. Widły muszą całą powierzchnią przylegać do podłoża tak, aby łańcuchy podnoszenia wideł były luźne, w takim przypadku łańcuch nie rozciąga się podczas postoju wózka widłowego. Po wyłączeniu silnika operator musi dokonać oględzin wózka, po których wnioski wpisuje do książki obsługi oraz ewentualnie przekazuje przełożonemu informacje.

Jeżeli operator kończy pracę swojej zmiany z ładunkiem, to koniecznym jest przed odstawieniem na miejsce parkingowe zdjęcie ładunku z wideł.

Miejsce postoju wózka powinno być wyznaczone na terenie nie narażonym na działanie czynników szkodliwych (np. wilgoć, wysoka temperatura, szkodliwe opary itp).

Czynności i zabiegi konserwacyjne w wózkach objętych dozorem technicznym (wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia) mogą być wykonywane tylko przez osobę posiadającą uprawnienia konserwatora wydane przez organ dozoru technicznego. Kierowca operator wózków widłowych dokonuje tylko czynności kontrolno sprawdzających.

 

Kursy na wózki widłowe i inne uprawnienia UDT

Informacje i zapisy

   Zapraszamy do kontaktu

+48 501 651 076

Wszelkie prawa zastrzeżone © ASTON, Jabłonski Mariusz.