Arkusz Kalkulacyjny Microsoft Excel

Powrót

ARKUSZ KALKULACYJNY MICROSOFT EXCEL

Program Microsoft Office Excel umożliwia:

  • Obsługę arkuszy kalkulacyjnych,
  • Opracowywanie wykresów z różnorodnymi elementami graficznymi,
  • Pracę z tabelami.

 

Uruchamianie arkusza kalkulacyjnego:

Kliknij przycisk Start. Z menu Start wybierz pozycję Wszystkie progra­my, następnie Microsoft Office i kolejno Microsoft Excel. Po chwili wyświetli się skoroszyt zawierający trzy arkusze. Tuż obok ich zakła­dek znajdziesz przycisk tworzenia nowych arkuszy. Kolumny arkusza oznaczone są literami, a wiersze ponumerowane. Przecięcie wiersza i kolumny wyznacza adres komórki arkusza.

 

Pasek formuły służy do wprowadzania, edycji lub usuwania formuły wewnątrz komórki.

Obszar roboczy to miejsce, w którym wprowadza się dane w arkuszu kalkulacyjny: liczby, daty, formuły, obrazy, itp

Komórka to miejsce w arkuszu, do którego można wprowadzać dane

Zakres komórek to blok komórek, wyznaczony adresami komórek z lewego górnego rogu i prawego dolnego.

Formuła to wzór, w oparciu o który wykonywać będziesz obliczenia w arkuszu, a ich wynik wyświetlany będzie w komórce zawierającej formułę.

Funkcja to wzór standardowej formuły gotowy do wykorzystania pod­czas redagowania formuły.

 

Wprowadzanie danych:

Aby wprowadzić dane do komórki, kliknij myszką na żądaną komórkę i wpisz dane. Kiedy skończysz, wciśnij klawisz Enter. Możesz także użyć klawiszy Tab oraz Shift-Tab, aby przenieść się odpowiednio do komórki po prawej lub po lewej stronie.

Jeśli kolumny są zbyt wąskie, możesz zmienić ich szerokość. W tym celu umieść kursor myszy w obszarze nagłówka kolumny - z prawej strony kolumny, którą chcesz poszerzyć. Kiedy kursor zmieni kształt, wciśnij lewy przycisk myszy i przesuń mysz, nadając kolumnie odpo­wiadającą Ci szerokość.

Autouzupełnianie upraszcza wprowadzanie danych, „zgadując” wartość kolejnej komórki na podstawie wartości komórki bieżącej. Aby skorzystać z autouzupełniania, przesuń mysz nad „uchwyt” komórki (mały czarny kwadrat w prawym dolnym rogu komórki). Kliknij na niego i przeciągnij komórkę. Wartości komórek zostaną pokazane w podpowie­dzi. Kiedy wartości komórek będą Ci odpowiadały, puść klawisz myszy.

Dane w komórkach możesz szeregować, stosując różne kryteria. Najpierw zaznacz komórki, które chcesz posortować. Następnie z menu Dane otwórz okno opcji sortowania Sortuj. Określ kryteria sor­towania, kolejność i opcje dodatkowe. Kliknij na przycisk OK, aby roz­począć proces sortowania.

 

Poprawki w arkuszu:

Jeśli pragniesz dokonać zmiany w arkuszu kalkulacyjnym, kliknij w komórce, którą chcesz poprawić. Wówczas wprowadzona wcześniej wartość zostanie wyświetlona na pasku formuły. Kliknij ten pasek. Na­stępnie korzystając z klawiszy Backspace lub Delete, usuń niepożą­daną wartość, a wpisz prawidłową. Naciśnij klawisz Enter lub kliknij w dowolne miejsce arkusza.

 Istnieje możliwość wprowadzania poprawek bezpośrednio w ko­mórce. W tym celu kliknij dwukrotnie w tę komórkę, której zawartość chcesz zmienić. Usuń jej zawartość i wprowadź zmianę.

 

Zamykanie dokumentu i programu:

Aby zamknąć dokument, kliknij przycisk pakietu Office. Jeśli chcesz również zamknąć program, kliknij przycisk pakietu Office, lub w menu Plik kliknij polecenie Zakończ.

 Jeśli chcesz zamknąć program, możesz skorzystać także ze skrótu klawiaturowego <Alt+F4>.

Kursy na wózki widłowe i inne uprawnienia UDT

Informacje i zapisy

   Zapraszamy do kontaktu

+48 501 651 076

Wszelkie prawa zastrzeżone © ASTON, Jabłonski Mariusz.