Pytania ogólne - Przepisy UDT - Pytania i odpowiedzi

 jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie
 1. zezwolenia ustnego lub pisemnego wydanego przez upoważnionego konserwatora
 2. ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 3. oznaczenia CE zamieszczonego na urządzeniu
 4. deklaracji zgodności wystawionej przez wytwórcę
Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB
 1. wykonywanie niewielkich napraw urządzenia w ramach posiadanego wykształcenia i umiejętności
 2. przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi UTB
 3. zapoznanie się z planem pracy i wielkością przenoszonych ładunków
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych
 1. są zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia
 2. określa konserwator urządzenia
 3. określa w protokole inspektor wykonujący badanie
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Dozorem technicznym nazywamy
 1. określone ustawa działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach
 2. instytucje kontrolujące stan techniczny urządzeń
 3. Urząd Dozoru Technicznego
 4. UDT, WDT, TDT
Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje
 1. Urząd Dozoru Technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego
 2. Urząd Dozoru Technicznego oraz upoważnione przez UDT organizacje
 3. Urząd Dozoru Technicznego i zagraniczne jednostki dozoru technicznego
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego tratowana jest jako
 1. modernizacja urządzenia technicznego
 2. naprawa urządzenia technicznego
 3. usuwanie usterek i innych nieprawidłowości urządzenia technicznego
 4. wytworzenie nowego urządzenia
Uzgodnioną naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych maże wykonać
 1. naprawiający lub modernizujący, który posiada uprawnienie wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 2. eksploatujący urządzenie techniczne posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
 3. konserwator posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
 4. w niewielkim zakresie kompetentny operator
Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego
 1. całkowita, częściowa, ograniczona
 2. pełna, ograniczona, uproszczona
 3. pełna, cykliczna, sporadyczna
 4. UDT, WDT, TDT
Decyzje zezwalającą na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje
 1. konserwator po wykonaniu przeglądu z wynikiem pozytywnym
 2. organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub eksploatujący urządzenie techniczne z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 3. organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub organ administracji publicznej z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 4. organ właściwej jednostki dozoru technicznego
Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy
 1. urządzenie posiada ważna decyzje zezwalająca na eksploatacje jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
 2. posiada zaświadczenie kwalifikacyjne odpowiedniej kategorii
 3. urządzenie posiada aktualny pozytywny wynik przeglądu konserwacyjnego
 4. wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie
Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy
 1. urządzenie posiada aktualny wpis w dzienniku konserwacji potwierdzający sprawność urządzenia
 2. przeszedł odpowiednie szkolenie stanowiskowe
 3. urządzenie posiada ważna decyzje zezwalająca na eksploatacje
 4. wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie
W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący
 1. otrzymuje pisemne upomnienie
 2. otrzymuje zalecenia pokontrolne
 3. podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności
 4. odpowiedz a i b jest prawidłowa
W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor
 1. wydaje decyzje wstrzymująca eksploatacje urządzenia technicznego
 2. wystawia mandat karny
 3. pisemnie poucza eksploatującego
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący
 1. niezwłocznie powiadamia UDT o zaistniałym zdarzeniu
 2. powiadamia producenta urządzenia o przyczynach powstałego zdarzenia
 3. niezwłocznie dokonuje naprawy urządzenia i przekazuje do dalszej eksploatacji
 4. zgłasza urządzenie do wykonania naprawy
Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez
 1. organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 2. eksploatującego urządzenie techniczne
 3. inspektora bhp
 4. Państwowa Inspekcje Pracy
Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to
 1. żurawie o udźwigu do 3,2 t
 2. wciągniki i wciągarki oraz suwnice
 3. wózki jezdniowe podnośnikowe oraz podesty ruchome
 4. zawiesia transportowe
Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to
 1. przenośniki kabinowe i krzesełkowe
 2. układnice magazynowe oraz urządzenia dla osób niepełnosprawnych
 3. wyciągi towarowe i wyciągi statków
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to
 1. każda usterka UTB
 2. nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nadaje się do częściowej eksploatacji
 3. nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego nadaje się do eksploatacji tylko przy obniżonych parametrach
 4. nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nie nadaje się do eksploatacji lub jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie
Nieszczęśliwy wypadek to
 1. nagłe zdarzenie, które spowodowało obrażenia ciała lub śmierć
 2. nagłe zdarzenie, które spowodowało przerwę w pracy
 3. nagłe zdarzenie, które skutkuje wyłączeniem urządzenia technicznego z eksploatacji
 4. każda usterka UTB spowodowana przyczyna losowa
Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga
 1. uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
 2. uzgodnienia z przełożonym
 3. uzgodnienia ze służba BHP
 4. jest możliwe przy zachowaniu szczególnej ostrożności i pod nadzorem inspektora
Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest
 1. eksploatujący urządzenie techniczne
 2. organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 3. Państwowa Inspekcja Pracy
 4. inspektor UDT
Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje
 1. osoba posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji
 2. pracownik autoryzowanego serwisu producenta urządzenia (pod warunkiem posiadania zaświadczeń kwalifikacyjnych do konserwacji)
 3. zakładowe służby utrzymania ruchu
 4. odpowiedz a i b jest prawidłowa
Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi
 1. inspektor UDT w księdze rewizyjnej urządzenia
 2. uprawniony operator
 3. wyznaczony pracownik eksploatującego
 4. konserwator urządzenia technicznego
Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych
 1. w terminach zgodnych z zapisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego
 2. przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatacje
 3. po naprawie urządzenia technicznego
 4. po każdej zmianie eksploatującego
Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem
 1. ograniczonym
 2. pełnym
 3. uproszczonym
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.
 1. wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
 2. przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności konserwatora
 3. przedstawienia zwolnienia lekarskiego potwierdzającego niezdolność konserwatora do pracy
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi
 1. mieć ukończone 18 lat
 2. posiadać przynajmniej wykształcenie zawodowe
 3. posiadać przynajmniej 1 rok stażu pracy
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy
 1. jego stan fizyczny i psychiczny w dniu pracy jest nieodpowiedni
 2. stwierdzi, ze dalsza praca urządzeniem stwarza zagrożenie
 3. urządzenie jest niesprawne
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone
 1. w instrukcji eksploatacji urządzenia
 2. w ustawie o dozorze technicznym
 3. w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
 4. odpowiedz a i c jest prawidłowa
Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są
 1. w ustawie o dozorze technicznym
 2. w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
 3. w dokumentacji konstrukcyjnej urządzenia
 4. w dzienniku konserwacji
Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest
 1. przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi urządzenia
 2. przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie konserwacji urządzenia
 3. wykonywanie napraw urządzenia
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie
 1. aktualnej naklejki organu właściwej jednostki dozoru technicznego określającej termin kolejnego badania
 2. aktualnego wpisu konserwatora urządzenia w dzienniku konserwacji
 3. ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 4. pozytywnego protokołu z badania okresowego lub odbiorczego
Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza
 1. instrukcje eksploatacji urządzenia
 2. decyzje i protokół z wykonanych czynności
 3. deklaracje zgodności CE
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje
 1. operator w ramach posiadanych umiejętności
 2. konserwator
 3. zakład uprawniony
 4. eksploatujący
Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatację urządzenia technicznego jest
 1. obsługujący urządzenie
 2. producent urządzenia
 3. zakładowy inspektor BHP
 4. inspektor UDT
Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w
 1. instrukcji eksploatacji urządzenia
 2. ustawie o dozorze technicznym
 3. dzienniku konserwacji
 4. protokole z badania wykonanego przez inspektora UDT
W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy Obsługujący
 1. sprawdza stan techniczny urządzenia poprzez oględziny
 2. wykonuje próby statyczna i dynamiczna
 3. wykonuje próby ruchowe urządzenia
 4. odpowiedz a i c jest prawidłowa
Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje
 1. firma szkoleniowa po pozytywnym wyniku egzaminu sprawdzającego
 2. inspektor BHP na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu
 3. pracodawca na podstawie zdanego egzaminu
 4. organ właściwej jednostki dozoru technicznego
Przeciążanie UTB w trakcie pracy
 1. jest zabronione
 2. jest dopuszczalne
 3. jest dopuszczalne ale tylko do 125% udźwigu nominalnego
 4. jest dopuszczalne ale tylko do 110% udźwigu nominalnego
Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.
 1. po każdym usunięciu usterki przez konserwatora
 2. po wymianie cięgien nośnych
 3. raz na rok
 4. po wypadku na urządzeniu
Obowiązki obsługującego określone są
 1. w instrukcji eksploatacji urządzenia
 2. w dzienniku konserwacji
 3. w ustawie o dozorze technicznym
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez
 1. konserwatora posiadającego odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne
 2. inspektora organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 3. pracownika serwisu producenta
 4. operatora
Jednostką dozoru technicznego jest
 1. Urząd Dozoru Technicznego
 2. Wojskowy Dozór techniczny
 3. Transportowy dozór Techniczny
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie
 1. Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Unii Europejskiej
 3. nie maja określonego obszaru ważności
 4. krajów strefy Schengen
Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z
 1. instrukcji eksploatacji producenta
 2. przepisów BHP
 3. przepisów wewnątrzzakładowych
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają
 1. dźwigi, żurawie, suwnice, wciągarki i wciągniki
 2. wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, podesty ruchome
 3. dźwignice linotorowe, przenośniki kabinowe i krzesełkowe
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Instrukcja eksploatacji może nie zawierać
 1. informacji o terminach i zakresie przeglądów konserwacyjnych UTB
 2. podstawowych parametrów i przeznaczenia UTB
 3. terminów badan technicznych wykonywanych przez jednostkę inspekcyjna
 4. informacji o sposobie obsługi urządzenia
Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać
 1. zbiór protokołów z badan wykonywanych przez jednostkę inspekcyjna
 2. dokument, w którym odnotowywane są przeglądy konserwacyjne
 3. treść aktualnych aktów prawnych
 4. wykaz uprawnionych operatorów
Decyzja wydana przez UDT
 1. nie podlega odwołaniu
 2. może zostać zmieniona przez inspektora PIP
 3. podlega możliwości odwołania się przez eksploatującego
 4. każda odpowiedz jest niepoprawna
Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która
 1. złożyła wniosek o sprawdzenie kwalifikacji
 2. ukończyła 18 lat
 3. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi urządzeń technicznych
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT
 1. przedłuża ważność świadectwa kwalifikacji operatora
 2. oznakowuje urządzenie naklejka, która jest zezwoleniem na użytkowanie urządzenia
 3. informuje użytkownika pisemnie w dzienniku konserwacji, ze wyraża zgodę na eksploatacje urządzenia
 4. sporządza protokół z wykonanych czynności i wydaje decyzje administracyjna zezwalająca na eksploatacje
Zaświadczenia kwalifikacyjne
 1. są ważne bezterminowo
 2. są terminowe z okresem ważności uzależnionym od ilości uzyskanych punktów na egzaminie
 3. są terminowe z okresem ważności zgodnym z zapisami rozporządzenia w sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji
 4. są ważne przez okres 15 lat
Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
 1. podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
 2. podlega ukaraniu mandatem karnym
 3. nie podlega karze
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację
 1. podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
 2. nie podlega karze, jeżeli nie dojdzie do wypadku
 3. podlega wyłącznie karze grzywny
 4. podlega karze więzienia
Instrukcja eksploatacji to
 1. zbiór informacji niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji urządzenia udostępniany przez producenta
 2. zbiór zaleceń wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego
 3. instrukcja, która musi stworzyć użytkownik urządzenia
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się
 1. jeżeli urządzenie jest obsługiwane przez jego właściciela
 2. jeżeli wszystkie mechanizmy urządzenia maja napęd ręczny
 3. jeśli urządzenie jest wykorzystywane do celów prywatnych, nie zarobkowych
 4. od osób po 60 roku życia
Osoba posiadająca Zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać
 1. tylko urządzenia wymienione w zakresie uprawnienia
 2. wszystkie urządzenia podlegające dozorowi technicznemu
 3. inne urządzenia podlegające dozorowi technicznemu za zgoda pracodawcy
 4. wszystkie UTB o udźwigu do 3,2 t
Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest
 1. odmówić obsługi urządzenia, jeżeli wygasła decyzja zezwalająca na eksploatacje tego urządzenia
 2. zawsze stosować się do poleceń przełożonego nakazujących eksploatacje urządzenia
 3. stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
 4. odpowiedz a i c jest prawidłowa
Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są
 1. ważne na terenie Unii Europejskiej
 2. ważne z dowodem tożsamości
 3. bezterminowe
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek
 1. udzielić pomocy ofierze (lub ofiarom) wypadku
 2. zabezpieczyć miejsce zdarzenia
 3. powiadomić przełożonego
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Obsługującemu nie wolno
 1. podnosić ładunków, których masy nie potrafi określić
 2. kontrolować stanu technicznego urządzenia
 3. stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
 4. dokonywać oględzin zewnętrznych urządzenia
Formami dozoru technicznego są
 1. dozór pełny, dozór uproszczony, dozór ograniczony
 2. badanie odbiorcze, badanie okresowe i badanie doraźne
 3. UDT, TDT, WDT
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków
 1. jest dopuszczalne, po zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
 2. jest zabronione
 3. jest dopuszczalne, po uzgodnieniu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego szczegółowych warunków eksploatacji
 4. jest dopuszczalne jednorazowo na pisemne polecenie przełożonego
Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB
 1. jest dopuszczalne, pod warunkiem opracowania przez eksploatującego szczegółowych warunków eksploatacji, opisujących czynności organizacyjno-techniczne minimalizujące ryzyko
 2. jest zawsze dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza sumy udźwigów wykorzystywanych urządzeń
 3. jest dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza połowy udźwigu każdego z wykorzystanych urządzeń
 4. nie jest nigdy dopuszczalna
Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest
 1. zawsze niedozwolone
 2. dozwolone dla osób kontrolującej spód ładunku;
 3. dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 5
 4. dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 7
Przenoszenie ładunków nad osobami jest
 1. dozwolone pod warunkiem uzyskania pisemnego zezwolenia od osoby kierującej transportem
 2. dozwolone, po zapewnieniu współczynników bezpieczeństwa dla cięgien i urządzeń chwytnych większych niż 10
 3. dozwolone pod warunkiem powiadomienia osób i wyposażeniu ich w środki ochrony indywidualnej
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje
 1. właściciel urządzenia
 2. UDT, TDT, WDT
 3. PIP
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu
 1. w ciągu 7 dni po egzaminie w formie pisemnej
 2. bezpośrednio po egzaminie
 3. w ciągu 14 dni po egzaminie w formie elektronicznej
 4. listem poleconym lub poczta elektroniczna po upływie 30 dni roboczych od daty egzaminu
Dziennik konserwacji powinien być prowadzony
 1. tylko w formie papierowej
 2. w formie elektronicznej lub papierowej
 3. tylko w formie elektronicznej
 4. przez obsługującego
Instrukcja stanowiskowa
 1. jest zawsze dostarczana wraz z instrukcja obsługi przez producenta urządzenia
 2. stanowi niepisany zbiór zwyczajów przyjętych w zakładzie pracy
 3. jest wydawana przez pracodawcę i zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące bhp na stanowisku pracy
 4. nie dotyczy operatorów urządzeń mobilnych
Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia Obsługujący
 1. może obsługiwać UTB o ile kontynuuje prace u tego samego pracodawcy
 2. może obsługiwać UTB o ile złoży wniosek o wydanie kolejnego zaświadczenia
 3. może obsługiwać UTB dopiero po uzyskaniu nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego
 4. składa wniosek o przedłużenie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego
Przedłużenie ważności Zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje
 1. na pisemny wniosek obsługującego
 2. automatycznie po upływie terminu ważności zaświadczenia
 3. na pisemne zgłoszenie pracodawcy obsługującego
 4. po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym
Udźwig UTB to parametr urządzenia Bezpośrednio związany z
 1. maksymalna wysokością podnoszonego ładunku
 2. maksymalna objętością podnoszonego ładunku
 3. maksymalna masa podnoszonego ładunku
 4. iloczynem masy i objętości podnoszonego ładunku
Masą netto 1000 l wody wynosi od
 1. 800 kg
 2. 900 kg
 3. 1000 kg
 4. 1100 kg
Masą ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi
 1. 800 kg
 2. 1000 kg
 3. 1100 kg
 4. 900 kg
Masą 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi
 1. 800 kg
 2. 1000 kg
 3. 1100 kg
 4. 1200 kg

Kursy na wózki widłowe i inne uprawnienia UDT

Informacje i zapisy

   Zapraszamy do kontaktu

+48 501 651 076

Wszelkie prawa zastrzeżone © ASTON, Jabłonski Mariusz.