Pytania egzaminacyjne na podesty ruchome - Pytania i odpowiedzi

Wysięg podestu to
 1. odległość pozioma od osi obrotu do krawędzi kosza
 2. odległość pionowa od osi obrotu do krawędzi kosza
 3. odległość od krawędzi kół jezdnych podestu do kosza
 4. element konstrukcyjny podestu
Składnikiem wykresu pola pracy podestu nie jest
 1. wysokość podnoszenia
 2. udźwig podestu ruchomego
 3. prędkość ruchów roboczych
 4. wysięg
O ile wytwórca nie określi inaczej przeglądy konserwacyjne podestów przejezdnych powinny być wykonywane nie rzadziej niż
 1. co 30 dni
 2. co 180 dni
 3. co 1 rok
 4. po zgłoszeniu przez operatora
Badania okresowe podestów przejezdnych wykonywane są
 1. co 30 dni
 2. co 2 lata
 3. co 1 rok
 4. po zgłoszeniu przez operatora
Operatorem podestu ruchomego sterowanego z platformy roboczej może być osoba która
 1. posiada przynajmniej średnie wykształcenie techniczne
 2. posiada ważne badania lekarskie zezwalające na prace na wysokości
 3. ukończyła 18 lat
 4. odpowiedz b i c jest prawidłowa
W przypadku podestów gdzie dopuszczalna ilość osób mogących przebywać na platformie roboczej jest większa niż 2, zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi musi posiadać
 1. minimum 1 osoba
 2. minimum 2 osoby (osoba druga jako rezerwa)
 3. każda osoba znajdująca się na podeście
 4. żadna z osób nie musi posiadać zaświadczenia kwalifikacyjnego
W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalny udźwig podestu
 1. 165 kg
 2. 225 kg
 3. 565 kg
 4. 450 kg

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną ilość osób, które mogą przebywać na platformie roboczej
 1. zawsze 6 osób
 2. zawsze 5 osób
 3. 6 osób ale tylko na platformie z niewysuniętymi pomostami roboczymi
 4. 7 osób (7 x 80 kg - 560 kg)

W oparciu o przedstawiony rysunek określ poprawne parametry pracy podestu
 1. udźwig maksymalny 225 kg
 2. dopuszczalna ilość osób na podeście z rozłożonymi pomostami - 5
 3. udźwig maksymalny 565 kg
 4. odpowiedz b i c jest prawidłowa

Przedstawiony rysunek określa
 1. ilość osób mogących pracować na platformie roboczej
 2. miejsce zaczepu szelek bezpieczeństwa
 3. miejsce uchwytu operatora podczas wejścia na platformę robocza
 4. obowiązek utrzymania przez operatora prostej postawy podczas obsługi podestu

Przedstawiony rysunek określa
 1. maksymalny udźwig podestu wyrażona w niutonach
 2. maksymalna prędkość podestu
 3. maksymalna dopuszczalna siłę pozioma z jaka operator może oddziaływać na powierzchnie zewnętrzna podczas wykonywanych prac
 4. maksymalna dopuszczalna siłę wiatru

Przedstawiony rysunek określa
 1. maksymalny udźwig podestu wyrażona w niutonach
 2. maksymalna dopuszczalna siłę wiatru
 3. maksymalny wysięg boczny
 4. maksymalna dopuszczalna siłę pozioma z jaka operator może oddziaływać na powierzchnie zewnętrzna podczas wykonywanych prac

Paląca się lampka ostrzegawcza przy pokazanym symbolu graficznym występującym w niektórych podestach oznacza
 1. wystąpienie awarii sterowania
 2. przekroczenie dopuszczalnego udźwigu podestu
 3. utratę masy balastu podestu
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne odpowiedź

Podest oznaczony przedstawionym rysunkiem jest
 1. przeznaczony do pracy w dowolnym miejscu
 2. przeznaczony do pracy wyłącznie wewnątrz pomieszczeń
 3. przeznaczony do pracy na zewnątrz ale w warunkach bezwietrznych
 4. wyposażony w urządzenie do pomiaru prędkości wiatru

Przedstawiony rysunek określa
 1. maksymalna prędkość jazdy podestu
 2. maksymalne dopuszczalne nachylenie podłoża na którym pracuje podest
 3. maksymalna dopuszczalna prędkość wiatru
 4. maksymalna dopuszczalna siłę pozioma z jaka operator może oddziaływać na powierzchnie zewnętrzna podczas wykonywanych prac

Wybór pozycji A w przedstawionym rysunku oznacza
 1. załączenie mechanizmu podnoszenia
 2. załączenie mechanizmu jazdy
 3. załączenie pulpitu sterującego znajdującego się na platformie roboczej
 4. załączenie zapłonu w podestach z silnikiem spalinowym

Załączenie mechanizmu jazdy podestu nożycowego realizowane jest poprzez wychylenie dźwigni sterującej po wcześniejszym wciśnięciu przycisku oznaczonego literą
 1. A
 2. B
 3. C
 4. D

Załączenie mechanizmu podnoszenia podestu nożycowego realizowane jest poprzez wychylenie dźwigni sterującej po wcześniejszym wciśnięciu przycisku oznaczonego literą
 1. A
 2. B
 3. C
 4. D

Który z oznaczonych piktogramów oznacza funkcję skrętu kół jezdnych podestu
 1. A
 2. B
 3. C
 4. D

Na maksymalny udźwig podestu z przedstawionego rysunku składa się
 1. 80 kg plus 1 osoba
 2. 250 kg w tym 2 osoby
 3. 250 kg plus 2 osoby
 4. 250 kg do wysokości nie większej niż 12 m

Przedstawiony rysunek określa
 1. środek ciężkości platformy roboczej
 2. poszczególne prędkości ruchów roboczych w skali od 1 do 5
 3. aktualne wskazanie wypoziomowania podestu
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Wychylenie dźwigni sterującej w kierunku A powoduje
 1. załączenie mechanizmu obrotu platformy roboczej
 2. załączenie mechanizmu skrętu kół jezdnych
 3. załączenie mechanizmu obrotu podestu
 4. załączenie mechanizmu jazdy podestu

Wychylenie dźwigni sterującej w kierunku B powoduje
 1. załączenie mechanizmu podnoszenia wysięgnika pomocniczego
 2. załączenie mechanizmu podnoszenia wysięgnika głównego
 3. załączenie mechanizmu obrotu podestu
 4. załączenie mechanizmu jazdy podestu

Wciśnięcie przycisków oznaczonych literą C znajdujących się na dźwigni sterującej powoduje
 1. załączenie mechanizmu podnoszenia wysięgnika głównego
 2. załączenie mechanizmu teleskopowania
 3. załączenie mechanizmu obrotu podestu
 4. załączenie mechanizmu jazdy podestu

Przedstawiony symbol określa
 1. przycisk załączający mechanizm jazdy
 2. przycisk załączający mechanizm podnoszenia
 3. maksymalna wysokość podnoszenia
 4. zakaz poruszania się podestem przy podniesionej platformie

Mechaniczny element bezpieczeństwa zabezpieczający podest nożycowy przed skutkami uszkodzenia kół jezdnych podczas jazdy z uniesioną platformą to oznaczony na rysunku element
 1. A
 2. B
 3. C
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Mechaniczny element bezpieczeństwa zabezpieczający podest nożycowy przed skutkami uszkodzenia kół jezdnych podczas jazdy z uniesioną platformą to
 1. płozy podestu
 2. podpory podestu
 3. barierki bezpieczeństwa
 4. kliny serwisowe
Akumulatory podestów przejezdnych elektrycznych
 1. są źródłem zasilania układów
 2. zapewniają stateczność podestu
 3. decydują o prędkości ruchów roboczych
 4. odpowiedz a i b jest prawidłowa
Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to
 1. napięcie znamionowe [V]
 2. pojemność [Ah]
 3. masa własna [kg]
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest
 1. zabezpieczony przed użyciem przez osobę inna niż operator
 2. umieszczony na każdym panelu sterującym
 3. koloru czerwonego
 4. odpowiedz b i c jest prawidłowa
Wyłącznik bezpieczeństwa STOP
 1. jest koloru czerwonego i jego odblokowanie powinno przebiegać w sposób zamierzony
 2. jest dowolnego koloru
 3. z chwila zwolnienia nacisku przycisk powraca do położenia pierwotnego
 4. nie powinien wystawać poza swoja obudowę
Wyłącznik bezpieczeństwa STOP
 1. wyłącza działanie mechanizmów jazdy
 2. wyłącza działanie mechanizmów podnoszenia
 3. uruchamia ogranicznik udźwigu
 4. odpowiedz a i b jest prawidłowa
Jednym ze sposobów zabezpieczenia podestu przed przypadkowym uruchomieniem dźwigni sterujących jest
 1. wyposażenie dźwigni sterujących w czuwaki ręczne
 2. jednoczesne załączenie dwóch elementów sterowych
 3. wyposażenie platformy w czuwaki nożne
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Prędkość jazdy podestu ruchomego przejezdnego wolnobieżnego
 1. jest stała
 2. jest zmienna a jej prędkość wybiera operator
 3. nie ma wpływu na bezpieczeństwo pracy
 4. zależy od masy obciążonej platformy
Na wartość prędkości podestu wolnobieżnego ma wpływ
 1. masa obciążonej platformy
 2. wysokość na jakiej znajduje się platforma robocza
 3. umiejętności operatora
 4. kat nachylenia wzniesienia
Podpory podestów ruchomych mają za zadanie
 1. zwiększyć stateczność
 2. wypoziomować podest
 3. zwiększyć wysokość podnoszenia podestu
 4. odpowiedz a i b jest prawidłowa
Kolumna obrotowa podestu
 1. służy do zmiany wysięgu
 2. ogranicza pole pracy podestu
 3. służy do podnoszenia ładunków
 4. umożliwia obracanie wysięgnika względem osi pionowej
Jaka jest różnica pomiędzy wysięgiem a wysięgnikiem?
 1. wysięg to parametr techniczny a wysięgnik to element konstrukcji
 2. wysięg i wysięgnik określają to samo
 3. wysięg to element bezpieczeństwa a wysięgnik to element konstrukcji
 4. wysięgnik jest blachownic wy a wysięg kratownicowy
Zmiana wysięgu może być realizowane przez
 1. mechanizm podnoszenia i opuszczania wysięgnika
 2. mechanizm obrotu
 3. mechanizm teleskopowania
 4. odpowiedzi a i c są prawidłowe
Wysięgnik teleskopowy podestu
 1. posiada mechaniczny układ zmiany wysięgu
 2. składa się z kilku członów
 3. umożliwia bezpieczna prace przy liniach elektroenergetycznych
 4. odpowiedz a i b jest prawidłowa
Zawór zwrotny sterowany (zamek hydrauliczny) w układzie hydraulicznym podestu zapewnia ochronę przed
 1. nadmiernym wzrostem ciśnienia w układzie hydraulicznym
 2. skutkami pęknięcia przewodu hydraulicznego
 3. nadmiernym dławieniem strumienia
 4. dzieleniem strumienia na poszczególne obwody układu hydraulicznego
Jaki zawór zabezpieczający znajduje się w układzie hydraulicznym podpór?
 1. zawór zwrotny sterowany (zamek hydrauliczny)
 2. zawór powrotny
 3. zawór upustowy
 4. zawór bezpieczeństwa
Zawory zwrotne (zamki hydrauliczne) montuje się w układach
 1. mechanizmu podpór
 2. mechanizmu podnoszenia
 3. mechanizmu zmiany wysięgu
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym podestu jest
 1. silnik hydrauliczny
 2. pompa hydrauliczna
 3. kompresor
 4. sprężarka
Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym podestu
 1. zabezpiecza przed nadmiernym wzrostem ciśnienia
 2. utrzymuje siłownik w stałej pozycji
 3. zabezpiecza układ podnoszenia przed opadaniem
 4. jest elementem zasilającym układ hydrauliczny
Hydrauliczne elementy bezpieczeństwa to;
 1. zawór przelewowy, zawory zwrotno - dławiące
 2. pompa, rozdzielacz, siłownik teleskopowania
 3. silnik obrotu, blokada zerowa, zawór kulowy
 4. rozdzielacz, zawory kulowe, odboje
Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym zabezpiecza
 1. układ hydrauliczny oraz pompę przed uszkodzeniem za skutek wzrostu ciśnienia
 2. przed przekroczeniem udźwigu nominalnego
 3. przed utrata stateczności
 4. przed niekontrolowanym ruchem podestu
Zamki hydrauliczne instalowane w układach hydraulicznych podestów
 1. zabezpieczają układ przed skutkami nadmiernego wzrostu ciśnienia oleju w obwodach hydraulicznych
 2. zabezpieczają przed nieuprawniona obsługa - zamykają dostęp do rozdzielacza ruchów roboczych
 3. zabezpieczają siłowniki przed skutkami pęknięcia przewodu hydraulicznego
 4. zamykają dostęp do pulpitu sterującego
Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu
 1. dławienia ciśnienia w poszczególnych obwodach
 2. zabezpieczenia układu przed nadmiernym wzrostem ciśnienia
 3. kierowania przepływu czynnika roboczego do poszczególnych obwodów
 4. wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe
Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym podestu jest
 1. siłownik mechanizmu podnoszenia
 2. silnik hydrauliczny
 3. siłownik mechanizmu teleskopowania
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest
 1. zawór zwrotny sterowany
 2. zawór dławiący
 3. rozdzielacz hydrauliczny
 4. zawór przelewowy
Sterowanie rozdzielaczem w układzie hydraulicznym podestu może być realizowane w sposób
 1. pośredni
 2. bezpośredni
 3. mieszany
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Zawór przelewowy w układzie hydraulicznym podestu podczas nadmiernego wzrostu ciśnienia kieruje olej
 1. do zbiornika oleju
 2. na zewnątrz układu hydraulicznego
 3. do wolnej sekcji rozdzielacza
 4. do akumulatora hydraulicznego
W którym miejscu montowane są zawory zwrotne sterowane (tzw. zamki hydrauliczne)?
 1. na siłownikach
 2. w pulpicie sterującym praca podpór
 3. bezpośrednio za pompa hydrauliczna
 4. na rozdzielaczu hydraulicznym
Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego ustala
 1. wytwórca urządzenia
 2. konserwator
 3. operator
 4. eksploatujący
Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej
 1. maleje
 2. wzrasta
 3. temperatura nie ma wpływu na gęstość oleju
 4. pozostaje bez zmian
Co to jest "krawędź wywrotu"?
 1. element konstrukcyjny wyznaczony przez projektanta podestu
 2. skrajna krawędź podstawy podestu
 3. element zabezpieczający przed skutkami wywrotu
 4. linia wyznaczona przez punkty podparcia podestu
Dopuszczalna prędkość wiatru podczas pracy podestem wynosi
 1. zawsze 10 m/s
 2. zawsze 12,5 m/s
 3. tyle, ile poda producent w instrukcji obsługi
 4. dowolna wartość, ponieważ nie ma wpływu na stateczność podestu
Podesty ruchome są przeznaczone do
 1. wykonywania prac na wysokości
 2. przenoszenia ładunków
 3. transportu poziomego ludzi i ładunku
 4. tylko do transportu ładunków
Zabezpieczenia typu mechanicznego spotykane w podestach ruchomych przejezdnych to
 1. czujnik przechyłu, wyłącznik STOP, sygnał dźwiękowy
 2. zapadki, zgarniacze, kleszcze szynowe
 3. barierki, krawężniki, osłony
 4. łapy oporowe, sprzęgła, reduktory
Zabezpieczenia typu elektrycznego spotykane w podestach ruchomych przejezdnych to
 1. stacyjka, łączniki STOP, łączniki krańcowe
 2. zapadki, zgarniacze, kleszcze szynowe
 3. kondensatory, wzmacniacze, rezystory
 4. falowniki, przekaźniki, styczniki
Korekty rozstawienia podpór można dokonać
 1. w czasie pracy, gdy występuje taka konieczność bez potrzeby opuszczenia platformy roboczej
 2. gdy prędkość wiatru nie przekracza połowy wartości dopuszczalnej
 3. tylko w pozycji, kiedy wszystkie elementy wysięgnika kosza są całkowicie złożone
 4. kiedy pracownik w koszu, na wysokości, nie wykonuje pracy
Awaryjne opuszczanie w podestach wolnobieżnych nożycowych realizowane jest najczęściej
 1. poprzez zastosowanie drugiego podestu o podobnych parametrach
 2. bezpośredniego przesterowania zaworu awaryjnego opuszczania za pomocą cięgna
 3. poprzez zastosowanie dodatkowej pompy hydraulicznej
 4. producenci podestów nożycowych nie przewidują konieczności opuszczania awaryjnego
Czujnik złożenia wysięgnika podestu montowanego na pojeździe w pozycje transportowa zabezpiecza przed
 1. ruchem mechanizmu obrotu gdy wysięgnik jest w pozycji rozłożonej
 2. ruchem mechanizmu rozkładania podpór gdy wysięgnik jest w pozycji rozłożonej
 3. nadmiernym naciskiem wysięgnika na kozioł transportowy
 4. rozłączeniem napędu pompy głównej podestu
Kontakty poprawnego rozłożenia podpór w kierunku dół w podeście przejezdnym
 1. uniemożliwiają rozłożenie wysięgnika, gdy jedna z podpór nie została poprawnie rozłożona
 2. załączają światła ostrzegawcze
 3. dokonują ciągłego pomiaru ciśnienia w układzie podpór
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Narzędzia i elementy znajdujące się na platformie roboczej
 1. musza być zabezpieczone przed spadnięciem
 2. musza być równomiernie rozłożone
 3. musza być zabezpieczone przed przesunięciem
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Na platformie roboczej mogą znajdować się
 1. wszystkie narzędzia, które są na wyposażeniu osoby wykonującej prace
 2. tylko te narzędzia które są niezbędne do wykonania pracy
 3. elementy o masie przekraczającej udźwig podestu
 4. elementy o gabarytach przekraczających powierzchnie platformy
Która z czynności jest szczególnie niebezpieczna podczas wykonywania prac na maksymalnej wysokości?
 1. wiercenie otworów w suficie
 2. wiercenie otworów w ścianie
 3. montowanie elementów o dużej powierzchni
 4. odpowiedz b i c jest prawidłowa
Która z czynności jest szczególnie niebezpieczna podczas wykonywania prac na maksymalnym wysięgu?
 1. wiercenie otworów w suficie
 2. wiercenie otworów w ścianie
 3. kucie w ścianie
 4. odpowiedz b i c jest prawidłowa
Bezpieczna odległość rozstawienia podestu od krawędzi wykopu zależy od
 1. głębokości wykopu
 2. siły wiatru
 3. odpowiedniej widoczności
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Bezpieczna odległość rozstawienia podestu od krawędzi wykopu zależy od
 1. rodzaju podłoża
 2. warunków atmosferycznych
 3. głębokości wykopu
 4. odpowiedz a i c jest prawidłowa
Rozstawienie podestu przy krawędzi wykopu
 1. jest możliwe za zgoda konserwatora
 2. jest możliwe przy słabym wietrze
 3. nie wpływa na bezpieczna prace podestu
 4. jest dopuszczalne pod warunkiem zachowania bezpiecznej odległości
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny pomiar bezpiecznej odległości podestu od krawędzi wykopu
 1. A
 2. B
 3. C
 4. D

Bezpieczna odległość pracy podestu od linii elektroenergetycznej
 1. jest stała i wynosi 20 m
 2. zależy od napięcia linii
 3. maleje przy wysokich słupach
 4. zależy od wilgotności powietrza
Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 1 do 15 kV wynosi
 1. 3m
 2. 15m
 3. 5m
 4. 20m
Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 30 do 110 kV wynosi
 1. 3m
 2. 15m
 3. 10m
 4. 30m
Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 15 do 30 kV wynosi
 1. 10m
 2. 15m
 3. 5m
 4. 20m
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż prawidłowy pomiar minimalnej odległości od linii elektroenergetycznych
 1. A
 2. B
 3. C
 4. D

Praca podestu w pobliżu linii elektroenergetycznej w odległości mniejszej od wartości dopuszczalnej jest
 1. zabroniona
 2. dozwolona pod warunkiem uzgodnienia jej szczegółowych warunków pracy z właścicielem linii
 3. dozwolona pod warunkiem uzgodnienia jej szczegółowych warunków pracy z UDT
 4. dozwolona pod warunkiem operowaniem podestem ze zmniejszonymi prędkościami pracy
Wchodzenie lub schodzenie na/z platformy roboczej możliwe jest
 1. gdy platforma robocza znajduje się w dolnym położeniu spoczynkowym
 2. gdy platforma robocza znajduje się w dowolnym położeniu
 3. gdy platforma robocza znajduje się na dowolnej wysokości w położeniu umożliwiającym swobodne opuszczenie platformy
 4. gdy operator uzna, ze wykonanie tej czynności nie stwarza zagrożenia
W oparciu o przedstawiony rysunek określ prawidłowe parametry podestu
 1. maksymalny udźwig podestu przy maksymalnym dopuszczalnym pochyleniu 80 kg
 2. maksymalna wysokość robocza 12 m
 3. podest przeznaczony do pracy na zewnątrz
 4. maksymalna prędkość podestu 12 m/s

W oparciu o przedstawiony rysunek określ prawidłowe parametry podestu
 1. maksymalny udźwig 250 kg plus 2 osoby
 2. dopuszczalna ilość osób – 2
 3. maksymalny udźwig podestu przy maksymalnym dopuszczalnym pochyleniu 80 kg
 4. maksymalna wysokość robocza 12 m

Zapewnienie odpowiedniego poziomu elektrolitu w akumulatorach podestów przejezdnych elektrycznych należy do obowiązku
 1. konserwatora
 2. eksploatującego
 3. operatora
 4. mechanika zakładowego
W ramach obsługi codziennej i oceny akumulatorów podestów przejezdnych elektrycznych operator sprawdza
 1. poziom elektrolitu
 2. stopień naładowania
 3. sposób zamocowania
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien
 1. zjechać w bezpieczne miejsce, opuścić ładunek, wyłączyć silnik
 2. może kontynuować jazdę jeśli stan oleju jest prawidłowy
 3. nie musi podejmować żadnych działań
 4. odpowiedz a i b jest prawidłowa
Świecąca się lub migająca lampka serwisowa oznacza że
 1. dalsza praca podestem może stanowić zagrożenie, należy sprawdzić zapisy w instrukcji producenta
 2. można obsługiwać podest ze zmniejszonymi prędkościami
 3. operator nie musi podejmować żadnych działań
 4. odpowiedz a i b jest prawidłowa
Sprawne dźwignie sterujące
 1. po zwolnieniu nacisku powinny wracać do pozycji neutralnych samoczynnie
 2. mogą nie mieć oznaczeń gdy operator wie do czego służą
 3. powinny realizować kierunki ruchów zgodne z oznaczeniami
 4. odpowiedz a i c jest prawidłowa
W przypadku podestów wyposażonych w dwa lub więcej miejsc do sterowania
 1. możliwe jest sterowania z wszystkich miejsc jednocześnie
 2. możliwe jest sterowanie tylko z jednego miejsca w tym samym czasie
 3. łącznik STOP może być aktywowany w każdym miejscu sterowania
 4. odpowiedz b i c jest prawidłowa
W ramach obsługi codziennej operator sprawdza czy
 1. funkcje zmiany prędkości żółw/zając działają prawidłowo
 2. sposób wychylenia dźwigni sterującej wpływa na zwiększenie/zmniejszenie prędkości jazdy
 3. następuje automatyczne zmniejszenie prędkości jazdy gdy platforma zostanie uniesiona na określona w dokumentacji wysokości
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Sprawny układ bezpieczeństwa z chwila rozłożenia podpór w podestach nożycowych powinien
 1. załączyć ogranicznik udźwigu
 2. wyłączyć mechanizm podnoszenia podestu
 3. wyłączyć mechanizm jazdy podestu
 4. wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe
Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego w podestach przeprowadza się
 1. z obciążeniem nominalnym na wysokości około 1/2 wysokości podnoszenia
 2. z wyłączona pompa hydrauliczna, bez obciążenia
 3. z załączona pompa, bez obciążenia wychylając i przytrzymując dźwignie jednego z mechanizmu znajdującego się w skrajnym położeniu
 4. odpowiedz b i c jest prawidłowa
O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna wartość opadania platformy roboczej wynosi
 1. 0 cm , czyli platforma nie może opadać
 2. 10 cm w czasie 1 godziny
 3. 100 cm w czasie 1 godziny
 4. nie jest określona, ponieważ szczelność nie jest kryterium wpływającym na bezpieczeństwo eksploatacji podestu ruchomego
Podczas pracy mechanizmem obrotu stateczność podestu
 1. jest niezmienna ponieważ stateczność podestu zależy wyłącznie od masy znajdującej się w koszu
 2. jest niezmienna ponieważ współczynnik stateczności zależy wyłącznie od wysięgu podestu
 3. jest zmienia ponieważ zmienia się odległość usytuowania układu wysięgnikowego i platformy od krawędzi wywrotu
 4. jest niezmienna ponieważ stateczność podestu zależy wyłącznie od jego masy
Niebezpieczne ruchy podestu wysięgnikowego które są wyłączane w przypadku przeciążenia to
 1. podnoszenie wysięgnika
 2. teleskopowanie - wysuwanie wysięgnika
 3. obrót kosza
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Podczas oceny stanu technicznego pulpitu sterującego podestu operator sprawdza m.in.
 1. poprawność oznaczeń dźwigni i przycisków sterujących
 2. wartość nastaw sprężyn dźwigni sterujących
 3. wartość natężenia oświetlenia pulpitu sterującego
 4. odpowiedz a i c jest prawidłowa
Wyciek zewnętrzny oleju w układzie hydraulicznym podestu będzie dyskwalifikował urządzenie z bezpiecznej eksploatacji gdy
 1. widoczne elementy układu hydraulicznego będą wykazywały objaw pocenia się
 2. Będą widoczne odrywające się krople z któregokolwiek elementu hydraulicznego
 3. na skutek przecieków wewnętrznych składowa wielkość opadania kosza przekroczy wartości określone w instrukcji eksploatacji
 4. odpowiedz a i b jest prawidłowa
Nieszczelność w układzie hydraulicznym podestów może się objawiać
 1. przeciekiem wewnętrznym i niekontrolowanym opadaniem platformy
 2. zwiększona prędkością ruchów roboczych
 3. brak jednoznacznych kryteriów szczelności
 4. odpowiedz a i b jest prawidłowa
Podczas oceny stanu technicznego podestu przed rozpoczęciem pracy operator
 1. dokonuje oceny stanu w zakresie zgodnym z zapisami instrukcji eksploatacji
 2. wykonuje próby z przeciążeniem 125%
 3. w przypadku negatywnej oceny stanu technicznego odmawia rozpoczęcia pracy
 4. odpowiedz a i c jest prawidłowa
Podczas oceny stanu technicznego podestu przed rozpoczęciem pracy operator
 1. sprawdza stan wyposażenia podestu
 2. dokonuje oceny wizualnej stanu technicznego podestu
 3. wykonuje próby ruchowe bez obciążenia i z obciążeniem nominalnym
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Podczas oceny stanu technicznego układu hydraulicznego operator
 1. wykonuje próbę działania zaworu przelewowego
 2. sprawdza stan lepkości oleju hydraulicznego
 3. sprawdza szczelność wewnętrzna i zewnętrzna układu
 4. odpowiedz a i c jest prawidłowa
"Skokowy" ruch mechanizmu podnoszenia może być spowodowany
 1. zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym
 2. nadmierna korozja gładzi tłoków
 3. uszkodzona sekcja rozdzielacz sterującego
 4. uszkodzonym wężem hydraulicznym zasilającym siłownik podnoszenia
Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza
 1. zawsze przed rozpoczęciem pracy
 2. 1 raz w miesiącu
 3. zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji eksploatacji
 4. zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokole z badan okresowych
O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna dopuszczalna wartość wsunięcia się podpory podczas próby szczelności wynosi
 1. 10 mm
 2. 4 mm
 3. 2% maksymalnego wysięgu podestu
 4. 4% udźwigu nominalnego wyrażone w mm
Podczas uwalniania uwiezionej osoby z platformy roboczej należy
 1. jak najszybciej opuścić platformę robocza na ziemie
 2. opuścić platformę w oparciu o instrukcje awaryjnego opuszczania dołączona do podestu
 3. postępować zgodnie z wola przełożonego
 4. ewakuować obsługę za pomocą innego podestu
Zwiększanie przez operatora wysokości roboczej podestu nożycowego
 1. jest dopuszczalne przy użyciu palety EURO odpowiednio zamocowanej do barierek podestu
 2. jest dopuszczalne przy użyciu dodatkowej drabiny o wysokości nieprzekraczającej 3m
 3. jest dopuszczalne przy użyciu atestowanego rusztowania pod warunkiem, ze zajmuje ono max 75% powierzchni platformy
 4. jest zabronione
Układanie podkładów pod podpory podestu
 1. zwiększa bezpieczeństwo pracy podestu
 2. nie ma wpływu na bezpieczeństwo pracy podestu
 3. zwiększa powierzchnie nacisku wywieranego przez podpory na podłoże
 4. odpowiedz a i c jest prawidłowa
Przed rozstawieniem podestu w nowym miejscu pracy operator powinien
 1. zapoznać się rodzajem podłoża na którym ma pracować podest
 2. sprawdzić nośność podłoża
 3. sprawdzić miejsce pracy pod katem możliwości wystąpienia studzienek i kanałów ściekowych
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
O ile wytwórca nie określi inaczej próbę zamków hydraulicznych w podestach ze sterowaniem bezpośrednim należy wykonać
 1. przy rozłożonym układzie wyposażonym w zamek hydrauliczny i wyłączonej pompie hydraulicznej po wysterowaniu rozdzielacza siłownik nie powinien się składać
 2. podczas pracy siłownika obserwując prace zaworu
 3. sprawdzając czy przy maksymalnym wysunięciu siłownika możemy sterować podnoszeniem i opuszczaniem platformy
 4. obserwując, czy podczas opuszczania i podnoszenia ciśnienie w układzie hydraulicznym jest takie samo
Próbę zamków hydraulicznych w podestach ze sterowaniem pośrednim wykonuje się
 1. przy obciążonym siłowniku i wyłączonej pompie hydraulicznej po wychyleniu dźwigni sterujących siłownik nie powinien się składać
 2. podczas pracy siłownika obserwujemy prace zaworu
 3. zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji eksploatacji
 4. obserwujemy, czy podczas opuszczania i podnoszenia ciśnienie w układzie hydraulicznym jest takie samo
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
 1. maksymalna wysokość podnoszenia 20,5 m
 2. maksymalna wysokość robocza 22,5 m
 3. maksymalny udźwig podestu 200 kg
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
 1. maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 200 kg - 13 m
 2. maksymalna wysokość podnoszenia 23 m
 3. praca w pełnym zakresie obrotu
 4. dopuszczalna ilość osób na platformie roboczej – 3

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
 1. maksymalny zakres obrotu 280°
 2. maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 80 kg - 13, 5 m
 3. maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 200 kg - 10 m
 4. odpowiedz b i c jest prawidłowa

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 11 m
 1. 360 kg
 2. 280 kg
 3. 200 kg
 4. 80 kg

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 7 m
 1. 360 kg
 2. 280 kg
 3. 200 kg
 4. 80 kg

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 4 m
 1. 360 kg
 2. 280 kg
 3. 200 kg
 4. 80 kg

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 9 m
 1. 360 kg
 2. 280 kg
 3. 200 kg
 4. praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg
 1. 9 m
 2. 10 m
 3. 11 m
 4. 12 m

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
 1. maksymalna wysokość podnoszenia 25 m
 2. maksymalny wysięg podstawy obciążonej masa 230 kg - 11 m
 3. maksymalny udźwig podestu na wysięgu 13 m - 100 kg
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
 1. maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 220 kg - 13 m
 2. praca podestu bez podpór
 3. maksymalna wysokość robocza 27 m
 4. dopuszczalna ilość osób na platformie roboczej – 4

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
 1. maksymalny udźwig podestu 230 kg
 2. maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 80 kg - 13 m
 3. maksymalna wysokość robocza podestu obciążonego ładunkiem 200 kg - 20 m
 4. odpowiedz b i c jest prawidłowa

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 17 m i wysięgu 11 m
 1. 230 kg
 2. 200 kg
 3. 100 kg
 4. praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 18 m i wysięgu 8 m
 1. praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
 2. 230 kg
 3. 200 kg
 4. 80 kg

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 4 m
 1. praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
 2. 230 kg
 3. 200 kg
 4. 80 kg

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 26 m i wysięgu 7 m
 1. 100 kg
 2. 200 kg
 3. 230 kg
 4. praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg uniesionej na wysokość 22 m
 1. 4.7 m
 2. 6,7 m
 3. 8,7 m
 4. 10,7 m

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 230 kg uniesionej na wysokość 17 m
 1. 4 m
 2. 6 m
 3. 8 m
 4. 10 m

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 100 kg uniesionej na wysokość 14 m
 1. 6 m
 2. 7 m
 3. 9 m
 4. 13 m

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 100 kg uniesionej na wysokość 18 m
 1. 6 m
 2. 8 m
 3. 10 m
 4. 12 m

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
 1. maksymalna wysokość podnoszenia 21 m
 2. maksymalny wysięg podstawy obciążonej masa 215 kg - 8,2 m
 3. maksymalny udźwig podestu na wysięgu 11 m - 80 kg
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
 1. maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 115 kg - 11,8 m
 2. maksymalny udźwig podestu 80 kg
 3. praca na podporach
 4. maksymalna wysokość robocza 19,2 m

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
 1. maksymalny udźwig podestu 215 kg
 2. maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 215 kg - 11,8 m
 3. maksymalna wysokość robocza podestu obciążonego ładunkiem 215 kg - 21,2 m
 4. odpowiedz b i c jest prawidłowa

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 21 m i wysięgu 11 m
 1. 215 kg
 2. 115 kg
 3. 80 kg
 4. praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 18 m i wysięgu 8 m
 1. praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
 2. 215 kg
 3. 115 kg
 4. 80 kg

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 20 m i wysięgu 10 m
 1. praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
 2. 215 kg
 3. 115 kg
 4. 80 kg

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 19 m i wysięgu 11 m
 1. 215 kg
 2. 115 kg
 3. 80 kg
 4. praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 215kg uniesionej na wysokość 22 m
 1. 7 m
 2. 6 m
 3. 8 m
 4. 10 m

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 215 kg uniesionej na wysokość 17 m
 1. 10 ,2m
 2. 11,2 m
 3. 9,2 m
 4. 8,2 m

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 115 kg uniesionej na wysokość 14 m
 1. 6 m
 2. 9,4 m
 3. 10,7 m
 4. 13 m

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 80 kg uniesionej na wysokość 18 m
 1. 8,6 m
 2. 11,8 m
 3. 10,2 m
 4. 12,4 m

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
 1. maksymalna wysokość podnoszenia 19,8 m
 2. maksymalna wysokość robocza 19,8 m
 3. maksymalny wysięg 10 m
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 16 m i wysięgu 8 m
 1. 360 kg
 2. 280 kg
 3. 200 kg
 4. 80 kg

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 10 m
 1. 300 kg
 2. 280 kg
 3. 200 kg
 4. praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg
 1. 9,5 m
 2. 8,5 m
 3. 7,5 m
 4. 10 m

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
 1. maksymalna wysokość podnoszenia 14,5 m
 2. maksymalna wysokość robocza 14,5 m
 3. maksymalny udźwig podestu 200 kg
 4. odpowiedz b i c jest prawidłowa

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
 1. maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 80 kg - 6 m
 2. maksymalna wysokość podnoszenia 14,5 m
 3. maksymalny wysięg platformy obciążonej masa 200 kg - 6 m
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 12 m i wysięgu 4 m
 1. praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
 2. 280 kg
 3. 200 kg
 4. 80 kg

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 8 m i wysięgu 6 m
 1. praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
 2. 280 kg
 3. 200 kg
 4. 80 kg

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg
 1. 5 m
 2. 6 m
 3. 7 m
 4. 8 m

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 80 kg
 1. 5,5 m
 2. 6,6 m
 3. 7,7 m
 4. 8,8 m

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 240 kg
 1. 5 m
 2. 6 m
 3. 7 m
 4. praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
 1. maksymalna wysokość podnoszenia 23 m
 2. maksymalna wysokość robocza 25,5 m
 3. maksymalny udźwig podestu 200 kg
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
 1. maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 80 kg - 13 m
 2. maksymalny wysięg platformy obciążonej masa 200 kg - 12 m
 3. praca na podporach
 4. dopuszczalna ilość osób na platformie roboczej – 3

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
 1. maksymalna wysokość robocza 26 m
 2. dopuszczalna maksymalna ilość osób na platformie – 2
 3. maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 200 kg - 9 m
 4. odpowiedz b i c jest prawidłowa

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
 1. maksymalna wysokość podnoszenia z dwiema osobami 23 m
 2. dopuszczalna ilość osób na platformie – 2
 3. maksymalny wysięg podestu z jedna osoba na platformie 12 m
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 23 m i wysięgu 6 m
 1. praca niedozwolona ze względu na przekroczenie dopuszczalnych parametrów pracy
 2. 280 kg
 3. 200 kg
 4. 80 kg

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 9 m
 1. praca niedozwolona ze względu na przekroczenie dopuszczalnych parametrów pracy
 2. 280 kg
 3. 200 kg
 4. 80 kg

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalna dopuszczalna ilość osób jaką można podnieść na wysokość 24 m
 1. 3
 2. 2
 3. 1
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalna dopuszczalna ilość osób jaką można podnieść na wysokość 18 m przy wysięgu 10m
 1. 3
 2. 2
 3. 1
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg
 1. 9 m
 2. 10 m
 3. 11 m
 4. 12 m

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
 1. maksymalny wysięg boczny po stronie prawej 13 m
 2. maksymalny wysięg z tyłu pojazdu 16,2
 3. maksymalny udźwig podestu 200 kg
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
 1. maksymalny zakres obrotu 280°
 2. maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 120 kg z tyłu pojazdu - 13,0 m
 3. maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 200 kg - z lewej strony pojazdu - 12 m
 4. odpowiedz b i c jest prawidłowa

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej po lewej stronie pojazdu w odległości 6 m od osi obrotu
 1. praca niedozwolona ze względu na przekroczenie dopuszczalnych parametrów pracy
 2. 200 kg
 3. 120 kg
 4. 80 kg

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej po lewej stronie pojazdu w odległości 8 m od osi obrotu
 1. praca niedozwolona ze względu na przekroczenie dopuszczalnych parametrów pracy
 2. 200 kg
 3. 120 kg
 4. 80 kg

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 200 kg
 1. 8 m z lewej strony pojazdu
 2. 13 m z prawej strony pojazdu
 3. 16 m z tyłu pojazdu
 4. wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 120 kg
 1. 13 m z lewej strony pojazdu
 2. 13 m z prawej strony pojazdu
 3. 13 m z tyłu pojazdu
 4. wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 80 kg
 1. 8 m z lewej strony pojazdu
 2. 10 m z prawej strony pojazdu
 3. 13 m z tyłu pojazdu
 4. odpowiedz b i c jest prawidłowa

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
 1. maksymalna wysokość podnoszenia 12,0 m
 2. maksymalna wysokość robocza 12,0 m
 3. maksymalny wysięg boczny 7 m
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
 1. maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 200 kg - 13 m
 2. praca wyłącznie na podporach
 3. praca w pełnym zakresie obrotu
 4. dopuszczalna ilość osób na platformie roboczej – 3

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż, która z pozycji uniesienia platformy jest niemożliwa
 1. wysokość robocza 8 m, wysięg 4m
 2. wysokość robocza 10m, wysięg 4m
 3. wysokość robocza 12m, wysięg 5m
 4. wysokość robocza 6m, wysięg 6m

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
 1. maksymalna wysokość podnoszenia 9 m
 2. maksymalna wysokość robocza 10,5 m
 3. maksymalny wysięg roboczy 10,5 m
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Kursy na wózki widłowe i inne uprawnienia UDT

Informacje i zapisy

   Zapraszamy do kontaktu

+48 501 651 076

Wszelkie prawa zastrzeżone © ASTON, Jabłonski Mariusz.