Ładunkoznawstwo w kursie na operatora wózka widłowego

Powrót

W kursie na wózki widłowe poznacie też Państwo odpowiedzi na takie pytania jak:

Co to jest ładunkoznawstwo?

Są to wszelkie informacje na temat opakowania, sposobach pakowania, przechowywania, przeznaczenia ładunku oraz odpowiedniego oznakowania.

Co to jest ładunek?

To określona ilość, masa gotowych wyrobów, surowców lub półfabrykatów przewożona, przenoszona czy przesuwana w transporcie, gdzie istotną funkcję pełni opakowanie.

Co to jest opakowanie? 

Jest to przede wszystkim ochrona towaru przed czynnikami zewnętrznymi. Opakowanie chroni również otoczenie przed szkodliwym działaniem wyrobów znajdujących się w środku, informuje o zawartości i rodzaju ładunku, ma na celu ułatwienie magazynowania i składowania, może również pełnić funkcję reklamy dla produktu.

Jak dzielimy opakowania? 

Opakowania dzielimy na:

 • Szklane,
 • Plastikowe,
 • Papierowe,
 • Ceramiczne,
 • Metalowe,
 • Z tkanin,
 • Drewniane.

W zależności od pełnionej funkcji możemy je podzielić na:

 • Bezpośrednie – towar pakowany indywidualnie,
 • Pośrednie – kilka towarów zapakowanych w jedno zbiorcze opakowanie,
 • Transportowe – towar transportowany luzem, zbiorczo lub w pojemnikach.

Ułatwieniem w liczeniu i składowaniu jest tworzenie tzw, jednostek ładunkowych czego przykładem jest paleta. Jest to rodzaj platformy o znormalizowanych wymiarach i kształcie o sztywnym podłożu, gdzie możemy układać mniejsze opakowania.
Formowanie jednostek ładunkowych – celem jest mechanizacja przeładunków z zachowaniem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy podczas przewozu, przeładunku i składowania.

Jak dzielimy jednoski ładunkowe?

Jednostki ładunkowe jakie poznamy na kursie wózków widłowych dzielimy na:

 • Jednostki paletowe, formowane przy użyciu palet (ładunek spaletyzowany),
 • Jednostki pakietowe, formowane bez użycia palet ale przy pomocy środków wiążących (ładunek spakietyzowany),
 • Jednostki kontenerowe, formowane przy użyciu kontenerów (ładunek skonteneryzowany).

Palety mogą być jednorazowego lub wielokrotnego użytku:

 • Płaskie jednopłytowe lub dwupłytowe,
 • Dwuwejściowe i czterowejściowe,
 • Skrzyniowe, 
 • Słupkowe, 
 • Specjalne.

 

Pakiety – są to takie jednostki ładunkowe składające się z co najmniej dwóch sztuk tego samego rodzaju ładunku, bez użycia tradycyjnej palety lub kontenera, w taki sposób by zachować stabilność i bezpieczeństwo.

Kontener ładunkowy – jednostka ładunkowa, która służy transportowaniu, wielokrotnego użycia, ma określoną konstrukcje ułatwiającą przewóz jednym lub wieloma środkami transportu bez pośrednik przeładunków. Kontenery dzielimy pod względem masy duże, średnie i małe.

Na opakowaniach jednostkowych znajdują się znaki manipulacyjne które sugerują określony sposób postępowania z opakowaniem w czasie manipulacji związanych ze składowaniem. Wyróżnia się 19 znaków manipulacyjnych. Powinny być naniesione na opakowania za pomocą drukowania, wypalania, tłoczenia lub litografowania. Znaki manipulacyjne na opakowaniach zbiorczych muszą być takie same jak na opakowaniach jednostkowych, mają barwę białą lub jasnożółtą na ciemnym tle.

Składowanie ładunku – są to wszystkie prace związane z przechowywaniem i składowaniem prefabrykatów czy odpadów czyli magazyny lub składy.

Jak dzielimy magazyny?:

 • Magazyny jednostek ładunkowych,
 • Magazyny materiałów masowych np. sypkich,
 • Magazyny materiałów płynnych np. ciecze i gazy.

 Jakie wyróżniamy dwa podstawowe sposoby składowania?:

Składowanie dynamiczne – możliwość przemieszczania jednostek ładunkowych wraz z regałami, albo też mogą pozostać na środkach transportu.

Składowanie regałowe: w regałach przepływowych, w regałach okrężnych, przesuwnych, przejezdnych.

Składowanie na środkach transportu: na przenośnikach podpartych (wałkowych, krążkowych, taśmowych), na przenośnikach podwieszanych (cięgnowych, bezcięgnowych), na robotach mobilnych, na wózkach ciągnionych.

Składowanie statyczne – jednostki ładunkowe nie są przemieszczane.

bezregałowe podłogowe – w stosach rzędowych, w stosach blokowych, w stosach ukośnych.

regałowe – w regałach półkowych (niskich parterowych, piętrowych), w regałach wjezdnych (przelotowych, nieprzelotowych), w regałach ramowych (paletowych, pojemnikowych), w regałach do ładunków wydłużonych (wspornikowych, ramionowych).

Kursy na wózki widłowe i inne uprawnienia UDT

Informacje i zapisy

   Zapraszamy do kontaktu

+48 501 651 076

Wszelkie prawa zastrzeżone © ASTON, Jabłonski Mariusz.