BHP kierowcy - operatora wózka widłowego podnośnikowego

Powrót

Zakres obowiązków pracodawcy i pracownika w zagadnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy określają przepisy Kodeksu Pracy, więcej informacji uzyskają Państwo podczas kursu na wózki widłowe.

Kto zajmuje się warunkami pracy pracowników?

Nadzorem nad warunkami pracy zajmują się:

 • Państwowa Inspekcja Pracy,
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna,
 • Urząd Dozoru Technicznego,
 • Społeczna Inspekcja Pracy,

Inne:

 • Związki Zawodowe, 
 • Urząd Regulacji Energetyki,
 • Urzędy Górnicze,
 • Urzędy Morskie,
 • Prokuratura.

 

BHP kierowcy wózka jezdniowego które poznasz podczas kursu obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych

Na stanowisku kierowcy – operatora wózka jezdniowego istnieje wiele zagrożeń dla zdrowia m.in: oparzenia, porażenia prądem elektrycznym z baterii akumulatorowych, wybuch wodoru podczas ładowania akumulatorów, zatrucie toksynami, przewrócenie się wózka jezdniowego, wybuch lub pożar i inne. W pracy na wózku jezdniowym występują również warunki uciążliwe takie jak drgania, wstrząsy podczas jazdy, hałas wytwarzany przez silnik oraz wymuszona pozycja ciała.

Za prawidłowe funkcjonowanie wózka w przedsiębiorstwie odpowiedzialny jest pracodawca. Do jego obowiązków należy stworzenie takich warunków pracy, aby eksploatacja była maksymalnie bezpieczna.

Wymień podstawowe – najważniejsze obowiązki BHP kierowcy operatora wózków widłowych:

 • Każdego dnia przed rozpoczęciem pracy kontrola układów: kierowniczego, hamulcowego i napędowego, mechanizmów podnoszenia, osprzętu oraz prawidłowości oświetlenia i sygnalizacji, przyrządów pomiarowo – kontrolnych, jak również elementów i urządzeń zabezpieczających kierowcę jak też osoby biorące udział w transporcie,
 • Pilnowanie stanu technicznego wózka, stosowanie się do zaleceń producenta,
 • Przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym,
 • Wiedza oraz dostosowanie się do obowiązujących na terenie przedsiębiorstwa przepisów BHP, Ppoż., jak również przepisów dotyczących prac transportowych,
 • Konieczność sprawdzenia stanu technicznego wózka przed rozpoczęciem pracy związanej z transportem materiałów niebezpiecznych,
 • Informowanie przełożonych o jakichkolwiek zagrożeniach podczas pracy.

 

Co zabrania się kierowcy - operatorowi wózków widłowych? Operatorowi zabrania sie:

 • Przewożenia, podnoszenia osób na wózkach jeśli te nie są do tego przystosowane,
 • Obciążanie wózków większym ładunkiem niż zaleca producent, ciągnięcia wózków doczepnych, jeżeli ich ilość oraz wielkość przekracza dopuszczalne wartości,
 • Jazdę wózkiem na drogach, placach o nieodpowiedniej nawierzchni, kącie nachylenia lub nieodpowiedniej szerokości,
 • Wjeżdżanie na pomosty, stropy które nie posiadają informacji o nośności albo jeśli jest ona niższa niż wymagana,
 • Poruszania się wózkiem spalinowym z zapłonem iskrowym zasilanym etyliną w zamkniętym pomieszczeniu,
 • Pozostawienie w czasie przerwy wózka na chodzie, z silnikiem z zapłonem samoczynnym,
 • Wjeżdżać do pomieszczeń gdzie mogą się ulatniać gazy, pary albo łatwopalne pyły wózkiem, który nie jest odpowiednio do tego przystosowany,
 • Pracować bez kasku ochronnego,
 • Rozpoczynać pracy tłustymi brudnymi rękami jak również spodami butów,
 • Gasić wózek o napędzie elektrycznym w razie pożaru wodą,
 • Palić papierosów lub używać otwartego ogania w pomieszczeniach, gdzie ładują się baterie do akumulatorów,
 • Zabrania się używania wózka jeśli w jego oponach jest mniejsze ciśnienie niż zalecane przez producenta albo gdy jego akumulatory zostały nadmiernie rozładowane,
 • Wykonywać ostrych zakrętów na pochyłości jezdni,
 • Zdejmować napompowanych kół,
 • Uzupełnianiać lub napełniać elektrolitem ogniw trakcyjnych bez zastosowania środków ochrony indywidualnej,
 • Użytkować jezdni o większym wzniesieniu niż zalecane przez producenta DTR,
 • Przewozić ładunków o większych wymiarach niż w instrukcji obsługi,

Osiągać niebezpiecznych prędkości podczas jazdy bez uprzedniego uwzględnienia warunków panujących na drodze jak również zaleca się dopuszczalne prędkości dla poszczególnych miejsc:

 • 18 km/h na długich prostych odcinkach dróg w terenie niezabudowanym,
 • 12 km/h w terenie zbudowanym (budynki, hale),
 • 6 km/h w halach produkcyjnych oraz dotyczy wózków prowadzonych,
 • 3,5 km/h w miejscach o ograniczonej widoczności, w bramach, między stanowiskami pracy.

 

Jakie są zasady BHP w odniesieniu do wózków widłowych podnośnikowych z napędem elektrycznym akumulatorowym?

 • Przełączenia na jazdę w przód/tył wykonujemy gdy zatrzymujemy wózek,
 • Podczas postoju obowiązkowo zaciągnięty hamulec bezpieczeństwa, wyjęcie kluczyków ze stacyjki oraz wyłączenia wyłącznika awaryjnego, taką samą czynność należy wykonać w czasie przeglądu,
 • W sytuacji złączenia się styków styczników wyłączyć wyłącznik awaryjny, zatrzymać wózek i usunąć awarię,
 • Nie wolno dopuścić do uszkodzenia przewodów elektrycznych,
 • Przed rozpoczęciem ładowania akumulatorów należy podnieść pokrywę nadwozia wraz z siedzeniem i wyjąć korki z otworów odpowietrzających,
 • Do oświetlenia pomieszczeń, gdzie ładuje się baterie może być zastosowanie jedynie oświetlenie elektryczne według wymaganych norm.
 • Zabronione jest użytkowanie wózka w pomieszczeniach ze żrącymi oparami lub pomieszczeniach gdzie istnieje zagrożenie pożarem lub wybuchem,
 • Całkowicie zabronione palenie tytoniu w/w pomieszczeniach.

 

Jakie są zasady BHP w odniesieniu obsługi wózków widłowych z silnikami zasilanymi gazem propan – butan?

Obecnie najczęściej stosuje się gaz propan – butan lub sprężony gaz ziemny wysokooktanowy, ponieważ spaliny tych gazów zawierają niewielką ilość substancji toksycznych. Trzeba jednak zaznaczyć, iż eksploatacja tych wózków musi przebiegać w określonych warunkach bezpieczeństwa.

Propan – butan jest przechowywany w butli pod postacią cieczy o określonym ciśnieniu (ok. 0,5 MPa i temperaturze 20°C), natomiast gaz ziemny zmagazynowany jest w butli o 20 MPa. Napełnianie takiej butli może odbywać się w wyspecjalizowanej rozlewni gazu. Ilość napełnienia gazu do butli musi być dokładnie odmierzona, ponieważ nadmierna ilość gazu grozi rozerwaniem butli.

Jakie szkodliwe i niepożądane mogą być skutki działania, wycieku gazu?

 • Rozpylenie gazu na ciało ludzkie może spowodować odmrożenie,
 • Propan – butan ma działanie narkotyczne i prowadzić nawet do utraty przytomności,
 • Gaz jest cięższy od powietrza i gromadzi się na ziemi.

 

Czynności wymiany butli gazowej w wózku mogą być wykonywane tylko i wyłącznie przez osobę do tego przeszkoloną i uprawnioną.

 Jakie są zalecenia dotyczące przemieszczania ładunków?

 • Materiały sypkie należy przewozić wózkami wyposażonymi w skrzynie lub w pojemnikach,
 • Przy transportowaniu w opakowaniach należy przestrzegać zasady równomiernego rozmieszczenia ładunku oraz zabezpieczeniem go przed przemieszczeniem przez stosowanie specjalnych podkładów lub drewnianych przekładek i klinów,
 • Balony szklane mogą być tylko w pozycji stojącej w specjalnych koszach wiklinowych lub stalowych z wyściółką elastyczną wewnątrz.

 

Zadaniem transportu wewnętrznego jest też przewożenie materiałów niebezpiecznych, które muszą być oznakowane.

Materiały niebezpieczne mogą być przewożone tylko wózkami dostosowanymi do tego celu przez wytwórcę bądź odpowiednio przygotowanymi przez specjalistyczne zaplecze techniczne.

Materiały niebezpieczne to te, których właściwości chemiczne, fizyczne lub biologiczne mogą w razie nie odpowiedniego eksploatowania w czasie transportu spowodować śmierć, utratę zdrowia, uszkodzenie ciała lub dóbr materialnych.

 

Takimi materiałami min. są:

 • Substancje trujące, żrące silnie utleniające,
 • Zakaźne,
 • Podtrzymujące palenie, zapalne, wybuchowe,
 • Promieniotwórcze,
 • Nadtlenki organiczne.

 

Zasady obowiązujące przy transporcie butli z gazem:

 • Chronić przed nagrzaniem powyżej 35°C,
 • Nie dopuszczać do rzucenia, przewracania, uderzania,
 • Zabezpieczenie zaworów butli oryginalnymi kołpakami,
 • Zabezpieczenia butli przed przesuwaniem, używając specjalnych podkładów,
 • Odpowiednie ustawienie butli, w taki sposób by nie wystawały poza obręb butli, a kołpaki skierowane w jedną stronę,
 • Na jednym wózku można przewozić tylko butle wypełnione tym samym gazem.

 

 Kolor na jaki jest pomalowana butla uzależniony jest od rodzaju gazu w niej zawartego. Takie jak:

 • Żółta – acetylen,
 • Niebieska – tlen,
 • Szara – gazy niepalne,
 • Jednolita (oprócz czerwonego, żółtego i niebieskiego) z pasem na całym obwodzie – gazy palne i mieszaniny gazów palnych,
 • Dla mieszanin gazów niepalnych – barwa o największym udziale w mieszaninie.

 

Jakie są warunki konieczne które muszą spełnić wózki jezdniowe by można nimi przewozić materiały niebezpieczne?

 • Wózek musi zostać odpowiednio dostosowany i wyposażony według wymagań i przepisów,
 • Wózek musi być odpowiednio oznakowany,
 • Wszystkie osoby pracujące z wózkiem muszą zostać przeszkolone i posiadać odpowiednią odzież,
 • Kierowanie przewozem zostanie powierzone pracownikowi posiadającemu ku temu kwalifikacje.

 Jakie są zasady BHP dotyczące użytkowania butli gazowych?

 • Butle gazowe należy przechowywać w pozycji stojącej w pomieszczeniach wentylowanych, w osobnych pomieszczeniach jeśli butle wypełnione są różnymi gazami,
 • Pamiętać by butle umieszczać z dala od źródeł ciepła oraz nasłonecznienia,
 • Nie wolno rzucać, uderzać twardymi przedmiotami, niszczyć powłoki ochronnej, uszkadzać i zamalowywać tabliczek znamionowych oraz innych znaków,
 • Kontrola zaworu bezpieczeństwa,
 • Kontrola przy napełnianiu butli, tak by butle nie były napełnione do granic ich znamionowej pojemności,
 • Do wymiany butli dopuszczać osoby tylko przeszkolone i wykwalifikowane,
 • Wymiany butli dokonywać tylko w pomieszczeniach do tego przystosowanych o dobrej wentylacji,
 • Zabezpieczenie instalacji gazowej przed uszkodzeniami mechanicznymi,
 • Kontrola szczelności instalacji.

 

Ochrona przeciwpożarowa

Znajomość zasad ochrony przeciwpożarowej jest obowiązkowa dla wszystkich pracowników. Każdy pracownik ma obowiązek uczestnictwa w szkoleniu w tym zakresie, a także zapoznania się z instrukcją, która obowiązuje dla każdego stanowiska pracy. Powinien również umieć posługiwać się podręcznym sprzętem przeciwpożarowym takim jak:

 • Skrzynki z piaskiem,
 • Hydronetki, beczki z wodą i wiadra,
 • Koce gaśnicze z tkaniny szklanej,
 • Gaśnice,
 • Szafki hydrantowe z wężem i prądownicą.

 Co powinien zrobić operator wózka widłowego w czasie pożaru wózka?

W razie pożaru wózka widłowego kierowca powinien:

 • Zatrzymać wózek,
 • Wyjąć wtyczkę górnego gniazda, baterii akumulatorów, a w wózku z napędem spalinowym wyłączyć stacyjkę i zamknąć dopływ paliwa,
 • Przystąpić do gaszenia pożaru, używając gaśnic śniegowych lub proszkowych, natomiast w przypadku wózków z napędem spalinowym można też stosować gaśnice pianowe.

 

W ochronie przeciwpożarowej stosowane są znormalizowane znaki w postaci tablic:

 • Tablice informacyjne – kwadratowe koloru czerwonego,
 • Tablice zakazu – okrągłe, białe z czerwonym obrzeżem,
 • Tablice ostrzegawcze – trójkątne, żółte z czarnym obrzeżem.

Kursy na wózki widłowe i inne uprawnienia UDT

Informacje i zapisy

   Zapraszamy do kontaktu

+48 501 651 076

Wszelkie prawa zastrzeżone © ASTON, Jabłonski Mariusz.