Wiadomości UDT

Powrót

Jaką ustawę poznasz na kursie dla operatorów wózków podnośnikowych?

Ustawa o Dozorze technicznym z dnia 21.12.2000 roku.

Dozorem technicznym są objęte tylko wózki podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, czyli takie które nie wymagają bezpośredniego działania człowieka tzn. siły jego mięśni. Dozorem techniczny są objęte również butle gazowe jakie są używane w wózkach zasilanych silnikiem spalinowym paliwem gazowym.

Zagadnienia dozoru technicznego reguluje ustawa z 21 grudnia 2000 r. o Dozorze Technicznym. Ustawa ta określa zasady, zakres i formy dozoru technicznego oraz organy właściwe do jego wykonywania.

Organy wykonawcze:

 • Urząd Dozoru Techniczne (UDT) i podległe oddziały.

Specjalistyczne organy dozoru technicznego:

 • Transportowy Dozór Techniczny (TDT),
 • Wojskowy Dozór Techniczny (WDT).

 

Bezpośrednim wykonywaniem obowiązków DT zajmują się oddziały Dozoru Technicznego rozmieszczone na terenie kraju.

 

W zakres tych obowiązków wchodzą:

 • Ewidencjonowanie urządzeń objętych DT,
 • Wydawanie/wstrzymywanie zezwoleń na eksploatację urządzeń,
 • Czynności związane z badaniem stanu technicznego i kontrola sposobu eksploatacji,
 • Monitorowanie kwalifikacji osób obsługujących, konserwujących i naprawiających urządzenia oraz nadawanie tym osobom odpowiednich uprawnień.

 

Dozór Techniczny nad urządzeniami wykonywany jest w trakcie:

 • Projektowania,

 • Produkcji materiałów i elementów przeznaczonych do budowy,

 • Wytwarzania,

 • Eksploatacji i napraw.

 

Formy DT (Dozoru Technicznego):

 • W pełnym zakresie,
 • W zakresie ograniczonym,
 • W zakresie uproszczonym.

 

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia objęte są dozorem pełnym.

 Jakie są obowiązki użytkownika urządzeń technicznych, poddozorowych, również wózków widłowych?

Obowiązki użytkownika urządzenia technicznego:

 • Zgłoszenie wniosku o zezwolenia na eksploatację do właściwego oddziału terenowego,
 • Wstrzymanie się z eksploatacją nowo zainstalowanego urządzenia do czasu otrzymania decyzji,
 • Zorganizowanie obsługiwania i konserwowania urządzenia przez osoby posiadające uprawnienia,
 • Powiadomienie DT o każdym niebezpiecznym uszkodzeniu urządzenia albo wypadku związanego z eksploatacją,
 • Uzgodnienie zamiaru i sposobu przeprowadzania napraw i przeróbek urządzenia z organami DT,
 • Spełnienie odpowiednich warunków do przeprowadzenia czynności DT oraz dostarczenie wymaganych dokumentów i informacji,
 • Bezwzględne wykonanie zaleceń wydanych przez DT
 • Pieczołowite przechowanie księgi rewizyjnej.

 

Wyróżniamy szereg odmian wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.

Zaliczamy do nich wózki:

 • Wózki podnośnikowe z masztem wewnętrznym nieobejmujące ładunku,
 • Wózki podnośnikowe z masztem wewnętrznym z wysuwaną karetką,
 • Wózki podnośnikowe czołowe,


Dozorem technicznym objęte są również butle gazowe stosowane w wózkach napędzanych silnikami spalinowymi zasilanymi gazem z butli.
Tym samym sposobem, znajomość poszczególnych postanowień ustawy o dozorze technicznym dotyczących eksploatacji urządzeń objętych tym dozorem jest konieczna. Urządzenia techniczne, które podczas eksploatacji mogą zagrażać życiu bądź zdrowiu człowieka oraz mieniu i środowisku muszą być objęte dozorem technicznym na mocy ustawy, która określa zasady, zakres i formy dozoru technicznego oraz organy właściwe do jej wykonywania.


Do organów dozoru technicznego zaliczamy:

 • Urząd Dozoru Technicznego (UDT) i podlegle mu oddziały UDT.
 • Specjalistyczne organy dozoru technicznego - Transportowy Dozór Techniczny (TDT),
 • Wojskowy Dozór Techniczny (WDT)

W celu wykonywania bezpośrednich czynności dozorowych powołane zostały na terenie kraju terenowe oddziały dozoru technicznego o których również dowiesz się podczas kursu na wózki widłowe.


Do obowiązków UDT należy:

 • Prowadzenie ewidencji urządzeń technicznych,
 • Wydawanie pozwolenia na eksploatacje bądź wstrzymywanie eksploatacji urządzeń technicznych,
 • Wykonywanie badań stanu technicznego i nadzór wykonywania sposobu eksploatacji tych urządzeń, weryfikowanie kwalifikacji osób obsługujących, konserwujących i naprawiających urządzenia techniczne oraz nadawanie tym osobom uprawnień. Dozór Techniczny nad urządzeniami wykonywany jest w toku: projektowania (w ograniczonym zakresie), obrotu (w ograniczonym zakresie), wytwarzanie materiałów oraz elementów przeznaczonych do ich budowy, wytwarzania urządzeń ( w ograniczonym zakresie), eksploatacji i napraw.
 • W toku eksploatacji urządzenia technicznego objętego dozorem technicznym organ dozoru technicznego dokonuje kontroli stanu technicznego urządzenia, przeprowadza okresowe oraz doraźne badania jak również weryfikuję kwalifikację osób obsługujących i konserwujących urządzenie.

 

Urządzenia techniczne mogą być objęte dozorem technicznym w formie:

 • Dozoru technicznego w zakresie uproszczonym,
 • Dozoru technicznego w zakresie ograniczonym,
 • Dozoru technicznego w zakresie pełnym.


Dozorem pełnym objęte są wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia. Natomiast w przypadku wózków podnośnikowych prowadzonych objęte są one dozorem ograniczonym.

Kursy na wózki widłowe i inne uprawnienia UDT

Informacje i zapisy

   Zapraszamy do kontaktu

+48 501 651 076

Wszelkie prawa zastrzeżone © ASTON, Jabłonski Mariusz.