Wdrażanie Systemów GHP GMP i HACCP

Powrót

WDRAŻANIE SYSTEMÓW GHP GMP I HACCP

 

Istota systemu

            Hazard Analysis and Critical Control Points  - Analiza Zagrożeń i Krytyczne PunktyKontroli. System identyfikuje, ocenia i kontroluje zagrożenia istotne dla bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.

 

Podstawowe pojęcia:

 • Analiza zagrożeń – proces zbierania i oceny informacji dotyczących zagrożeń i warunków sprzyjających ich występowaniu, w celu stwierdzenia, które z nich są istotne dla bezpieczeństwa żywności i powinny być uwzględnione w planie HACCP,
 • Defekt- niespełnienie wymagania w związku z zamierzonym użyciem; łącznie z tymi, które dotyczą bezpieczeństwa żywności,
 • Działanie korygujące – działanie, które należy podjąć, gdy rezultaty monitorowania CCP świadczą o utracie kontroli nad nim,
 • Działanie zaradcze – działanie wymagane dla eliminowania lub redukowania zagrożenia do akceptowanego poziomu,
 • Etap – proces jednostkowy, lub czynność w procesach przebiegających w łańcuchu żywnościowym,
 • Instrukcje  - szczegółowo przedstawiony sposób realizacji procesu lub czynności,
 • Krytyczny Punkt Kontroli CCP – punkt, procedura lub etap procesu, w których kontrola może być stosowana i jest niezbędna dla zapobiegania lub eliminowania zagrożenia,
 • Księga HACCP - dokumentacja projektowania, wdrożenia, utrzymywania i weryfikowania systemu HACCP,
 • Wartość krytyczna – wartość parametru lub ocenianej sensorycznie właściwości produktu, oddzielająca stan akceptowalny od nie akceptowalnego,
 • Zagrożenie – czynnik biologiczny chemiczny lub fizyczny w żywności lub warunkach procesu, który może niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia konsumenta.

 

Zasady HACCP:

 • Przeprowadź analizę zagrożeń,
 • Określ krytyczne punkty kontroli CCP,
 • Ustal wartości krytyczne,
 • Opracuj system monitorowania CCP,
 • Ustal działania korygujące,
 • Ustal procedury weryfikacyjne,
 • Prowadź dokumentacje.

 

 GHP Dobra praktyka Produkcyjna:

                Bazą, na której opiera się system HACCP jest Dobra Praktyka Produkcyjna GMP oraz zawierająca się w niej Dobra Praktyka Higieniczna GHP

GHP swymi działaniami dotyczy:

 • Stanu technicznego budynków zakładu i jego infrastruktury oraz czystości i porządku otoczenia zakładu,
 • Funkcjonalności i prawidłowości wykorzystania pomieszczeń zakładu oraz ich wyposażenia, w tym pomieszczeń produkcyjnych, magazynowych i socjalnych,
 • Prawidłowości funkcjonowania urządzeń kontrolno-pomiarowych, ich wzorcowania i kalibracji,
 • Prawidłowości i skuteczności prowadzonych procesów czyszczenia, ze szczególnym uwzględnieniem procesów mycia i dezynfekcji oraz stosowanych środków myjących i dezynfekujących,
 • Jakości zdrowotnej wody stosowanej w zakładzie do celów technologicznych,
 • Prawidłowości usuwania ścieków oraz gromadzenia i usuwania odpadów stałych, w tym odpadów niebezpiecznych oraz odpadków pokonsumpcyjnych w zakładach żywienia zbiorowego,
 • Aktualnych orzeczeń lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych określonych w przepisach o chorobach zakaźnych i zakażeniach osób biorących udział w procesie produkcji lub w obrocie żywnością,
 • Kwalifikacji pracowników w zakresie przestrzegania zasad higieny odpowiednich do wykonywanej pracy oraz sposobu ich postępowania na stanowiskach pracy,
 • Skuteczności zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami.

 

GMP Dobra praktyka produkcyjna:

Zasady GMP są szczególnie istotne przy wytwarzaniu żywności, lekarstw, kosmetyków i innych produktów, które mogą stać się źródłem szczególnego zagrożenia dla konsumenta. W tych dziedzinach często GMP ma charakter obowiązkowy. Stanowi zbiór przepisów wyznaczających  standard dla metod, pomieszczeń i kontroli stosowanych w procesie:  wytwarzania, pakowania, kontroli, magazynowania produktów. Stosuje się ją w celu zapewnienia produktom odpowiedniego poziomu jakości, zgodnie z ich przeznaczeniem

 • Bieżącej lub okresowej oceny jakości zdrowotnej wszystkich surowców, półproduktów, dozwolonych substancji dodatkowych oraz materiałów i wyrobów  stosowanych w procesie produkcji, w tym identyfikację dostawców,
 • Oceny poprawności i zgodności stosowanych procesów technologicznych z przyjętymi założeniami,
 • Okresowej oceny jakości zdrowotnej wyrobów gotowych,
 • Kontroli przestrzegania parametrów procesów mających wpływ na bezpieczeństwo żywności,
 • Kontroli sposobu identyfikacji i zasady identyfikowalności wyrobów gotowych.

 

Działania GMP i GHP to  działania zapobiegawcze dla zagrożeń bezpieczeństwa zdrowotnego żywności wykorzystywane przez system zarządzania HACCP.

Zgodnie z art. 100.1 ust. 8 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. O Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia (Dz.U. nr 171 poz. 1225 z 27.09.2006r.): kto nie wdraża w zakładzie produkcji lub obrotu żywnością zasad systemu HACCP wbrew obowiązkowi określonemu w art.5 rozporządzenia nr 852/2004, podlega karze grzywny.

Kursy na wózki widłowe i inne uprawnienia UDT

Informacje i zapisy

   Zapraszamy do kontaktu

+48 501 651 076

Wszelkie prawa zastrzeżone © ASTON, Jabłonski Mariusz.