Inwentaryzacja

Powrót

INWENTARYZACJA

Inwentaryzacja to zespół czynności mających na celu ustalenie stanu rzeczywistego wskazanych w księgach rachunkowych ilości i wartości składników majątkowych przedsiębiorstwa na określoną datę, w celu sprawdzenia i ewentualnej korekty danych ewidencji księgowej oraz rozliczenia osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone im składniki majątkowe.

Metody inwentaryzacji:

 • Spis z natury – rzeczywiste sprawdzenie ilościowe i wartościowe składników majątku  (aktywa pieniężne, posiadane środki trwałe, nieruchomości, aktywa obrotowe),
 • Inwentaryzacja uproszczona.

Spis z natury umożliwia:

 • Rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych,

 • Zasygnalizowanie stanu i zmian w zapasach,

 • Urealnienie stanu zapasów ewidencyjnych,

 • Zatwierdzenie bilansu.

 

Rodzaje inwentaryzacji:

 

 

Jednorazowa - określenie stanu rzeczywistego wszystkich składników majątku na określony dzień.

Ciągła stopniowe badanie i ustalanie stanu rzeczywistego kolejnych składników majątku, w celu objęcia badaniem w określonym przedziale czasu całego majątku.

Inwentaryzacja jednorazowa może być:

 • Okresowa – wymagany ustawowo spis najczęściej na koniec roku obrotowego,
 • Doraźna - w przypadku konieczności ustalenia stanu  określonych składników majątku na skutek  kradzieży, pożaru itp,
 • Zdawczo - odbiorcza  w przypadku zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej,
 • Okolicznościowa przekazanie stanu magazynowego wybranej osobie np. w przypadku urlopu magazyniera.

Inwentaryzacja uproszczona jest stosowana w magazynach materiałów sypkich i wysokiego składowania, polega na:

 • Sprawdzeniu czy lokalizacja jednostek ładunkowych jest zgodna z planem zagospodarowania magazynu,
 • Obliczeniu przybliżonej ilości towarów na podstawie wzorów brył geometrycznych i wagi poszczególnych jednostek,
 • Pomnożeniu liczby zajętych miejsc paletowych przez liczbę jednostek w stosie.

Etapy inwentaryzacji:

 • Przygotowanie inwentaryzacji, w tym powołanie komisji inwentaryzacyjnej,
 • Przeprowadzenie spisu z natury,
 • Ustalenie rozliczenia wyników,
 • Przekazanie wyników do działu księgowości.

 

Zasady rozliczania różnic inwentaryzacyjnych

Wycena różnic:

 • Mało istotne, wynikające z błędów pomiaru,
 • Podlegające kompensatom,
 • Mieszczące się w granicach norm ubytków,
 • Powstałe z winy pracowników materialnie odpowiedzialnych.

Granice norm ubytków ustalane są przez odrębne przepisy.

Komisja sporządza protokół weryfikacji różnic.

Kierownik jednostki może w celu usprawnienia przeprowadzenia inwentaryzacji przygotować wewnętrzny dokument – instrukcję inwentaryzacyjną.

 

Instrukcja inwentaryzacyjna powinna zawierać:

 • Podstawy prawne przeprowadzenia inwentaryzacji,
 • Skład komisji inwentaryzacyjnej,
 • Termin przeprowadzenia inwentaryzacji,
 • Przyjętą metodę ( np. spis z natury ),
 • Zasady powiązania wyniku przeprowadzonego spisu z prowadzonymi księgami rachunkowymi,
 • Metody rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych.

Kursy na wózki widłowe i inne uprawnienia UDT

Informacje i zapisy

   Zapraszamy do kontaktu

+48 501 651 076

Wszelkie prawa zastrzeżone © ASTON, Jabłonski Mariusz.