Edytor Tekstu Microsoft Word

Powrót

EDYTOR TEKSTU MICROSOFT  WORD

W tym rozdziale przedstawiono podstawowe funkcje edytora tekstu Microsoft Word

Edytor tekstu Word służy do:

  • Pisania,
  • Redagowania,
  • Formatowania,
  • Drukowania tekstów.

Redagowanie dokumentu to zapisywanie tekstu oraz wprowadzanie do niego poprawek.

Formatowaniem tekstu nazywamy przekształcanie tekstu w celu na­dania mu pożądanego wyglądu. 

W Przycisku pakietu Office dostępne są wszystkie ope­racje dotyczące aktywnego dokumentu. Posługując się nim, można m.in. zapisać, otworzyć, wydrukować i przesłać otwarty dokument.Po otwarciu programuWord, w polu tekstowym pojawi  się mi­gająca pionowa kreska. Jest to kursor, który będzie informował o miejscu wpisywania tekstu. Aby zmienić jego położenie, należy kliknąć lewym przyciskiem myszy w wybranym miejscu tekstu.Do przemieszczania kursora można  też użyć kla­wiszy ze strzałkami na klawiaturze.

Polskie litery (ą, ę, ó, ł, ś, ć, ń, ż) można wpisać sto­sując kombinację litery łacińskiej (a, e, o, l, s, c, n, z) z klawiszem Alt.Literę ź możnauzyskać poprzez kombinację klawiszy <Prawy Alt+X>.Duże litery  poprzez wciśnięcie klawi­sza Shift i klawisza odpowiedniej litery. 

Akapit – fragment tekstu rozpoczynający i kończący się użyciem klawisza ENTER.

 

Formatowanie akapitu:

Aby rozpocząć nowy akapit, naciśnij klawisz Enter.

Nie naciskaj go natomiast na końcu linii tekstu. Jeśli wyraz wykracza poza ramy marginesu, edytor sam przenosi go do następnej linii.

  • Jeśli chcesz rozpocząć nowy akapit od wcięcia, nie wprowadzaj go za pomocą spacji. Wykorzystaj do tego klawisz Tab.

  • Jeśli chcesz zacząć pisanie w dowolnym miejscu strony, kliknij w tym miejscu dwukrotnie lewym klawiszem myszy i rozpocznij pisanie.

 

Nowy dokument:

Aby w programie Word utworzyć nowy dokument, w menu Plik wybierz polece­nie Nowy lub kliknij ikonkę.

Do stworzenia nowego dokumentu możesz wykorzystać także skrót klawiaturowy <Ctrl+N>.

Otwieranie istniejącego już dokumentu

Każdy dokument zapisany na dysku mo­żesz

 otworzyć za pomocą polecenia Ot­wórz z menu Plik.

Dokument możesz otworzyć także za pomocą znajdującego się na pasku narzędzi przycisku Otwórz plik albo też skrótu <Ctrl+O>.

Jeśli po raz pierwszy zapisujesznowy dokument, kliknij na ikonę Zapisz plik. Pojawi się wówczas okienko dialogowe, w którego dolnej części znajduje się pole tekstowe. W pole tekstowe wpisz nazwę zapisywanego dokumentu.

 Następnie kliknij na Zapisz. Plik zostanie zapisany.Jeśli chcesz kolejny raz zapisać plik lub też chcesz zapisać plik wcześ­niej otwarty, kliknij ikonę Zapisz plik.

 

Zaznaczanie tekstu:

Jeśli chcesz zaznaczyć jeden wy­raz, umieść wskaźnik myszy nad tym wyrazem i dwukrotnie kliknij lewym przyciskiem myszy. Jeśli chcesz zaznaczyć akapit, umieść nad nim wskaźnik myszy i klik­nij trzykrotnie lewym przyciskiem myszy.Jeśli chcesz zaznaczyć fragment tekstu, umieść wskaźnik myszy nad początkowym wyrazem zaznaczonego tekstu. Następnie kliknij i prze­ciągnij myszą, zaznaczając pożądany fragment tekstu.

Zaznaczanie przy użyciu klawiatury:

Aby zaznaczyć fragment tekstu przy użyciu klawiatury, kursor teks­towy (pionową migającą kreskę) naprowadź w miejsce w tekście, od którego chcesz zaznaczyć tekst i kliknij. Następnie wciśnij znajdujący się na klawiaturze klawisz Shifti trzymając wciśnięty, przenieś kursor strzałkami na koniec tekstu, który chcesz zaznaczyć.W celu zaznaczenia całego dokumentu, zastosuj skrót <Ctrl+A>.

 

Usuwanie tekstu:

Aby wyciąć fragment tekstu, zaznacz go. Następ­nie z menu Edycja wybierz polecenie Wytnij.

Tekst możesz usunąć także w inny sposób. Po zaznaczeniu tekstu do wycięcia, kliknij go pra­wym przyciskiem myszy. Z menu podręcznego wybierz Wytnij.

 

Tekst można także usuwać korzystając z kla­wiatury:

• <Backspace> - usuwanie znaku poprzedzającego kursor.

• <Delete> - usuwanie znaku znajdującego się za kursorem.

• <Ctrl+Backspace> - usuwanie poprzedniego słowa.

• <Shift+Backspace> - usuwanie znaków znajdujących się pomię- dzy kursorem a początkiem wiersza.

• <Ctrl+Delete> - usuwanie znaków począwszy od bieżącej pozycji kursora, do końca wiersza.

 

Możesz również wykorzystać skrót <Ctrl+X>. Skrót ten umożliwia wycięcie tekstu, przez co można go wstawić w innym miejscu.

Jeśli chcesz przywrócić stan dokumentu sprzed wykonania ostatniej operacji, z menu Edycja wy­bierz opcję Cofnij Pisanie.

Możesz również użyć skrótu <Ctrl+Z>.

Zaznacz tekst, który chcesz skopiować. Z menu Edycja wybierz opcję Kopiuj.

W celu skopiowania możesz skorzystać też ze skrótu <Ctrl+C>.

Następnie kliknij w miejscu, w którym ma być umieszczony tekst. Z menu Edycja wybierz opcję Wklej.

Lub naciśnij kombinację klawiszy <Ctrl+V>.

 

Formatowanie czcionki (zmiana kroju, rozmiaru i innych parametrów czcionki):

Formatowania czcionki możesz dokonać przed rozpoczęciem pisania tekstu oraz w trakcie jego zapisu.

Jeśli chcesz wybrać krój czcion­ki przed rozpoczęciem pisania, kliknij na strzałkę przy nazwie czcionki. W ten sposób rozwi­niesz listę dostępnych czcionek. Kliknij na wybranej czcionce.

Jeśli chcesz wybrać również wielkość czcionki, kliknij na strzałkę przy wielkości czcion­ki.

Jeśli już zapisałeś tekst, a teraz chcesz zmienić krój i wielkość zasto­sowanej czcionki, zaznacz tekst, w obrębie którego chcesz dokonać zmiany. Następnie kliknij na strzałkę przy nazwie czcionki i wybierz tę, która będzie najbardziej odpowiednia do Twojego dokumentu.Jeśli chcesz zmienić także wielkość zastosowanej czcionki, zaznacz tekst, w obrębie którego chcesz dokonać zmiany i kliknij na strzałkę przy wielkości czcionki.

Rozmiar czcionki określany jest w tzw. punktach typograficznych (pt).

Jeśli uznasz za konieczne, użyj także przycisków: Pogrubienie, Kur­sywa, Podkreślenie.

 Niektóre z ustawień stylu czcionki dokonasz przy użyciu klawiatu­ry:

• Pogrubienie - <Ctrl+B>

• Kursywa - <Ctrl+I>

• Podkreślenie - <Ctrl+U>

 

 W celu formatowania czcionki możesz rów­nież skorzystać z menu Format/Czcionka. Za pomocą kliknięć będziesz mógł wybrać odpo­wiedni krój czcionki (Czcionka), Styl czcionki (np. normalny, kursywa, pogrubiona kursywa), Rozmiar, Kolor czcionki, Efekty.

 

Formatowanie akapitu:

Formatowanie akapitu polega na jego wyrównaniu względem margi­nesów, ustawieniu wcięć, odstępów pomiędzy wierszami akapitu (in­terlinia) oraz odstępu między akapitami.

W tym celu skorzystaj z czterech przycisków: Wy­równaj do lewej, Wyśrodkuj, Wyrównaj do pra­wej, Wyjustuj.

 Bardziej zaawansowane ustawienia są do­stępne w menu Format polecenie Akapit.

Dzięki temu poleceniu poza funkcją Wyrówna­nie (przesunięcie akapitu m.in. do lewej, do pra­wej, do środka), będziesz mógł określić również inne parametry akapitu w Twoim dokumencie, np. Wcięcia/specjalne (brak, pierwszy wiersz, wysunięcie), Podział wiersza na strony.Aby zobaczyć, jak Twój dokument będzie wyglądał po wydrukowaniu, kliknij na znajdujący się na Pasku narzędzi przycisk Podglądu wydruku pliku.

 

Drukowanie dokumentu:

Z menu Plik wybierz polecenie Drukuj. Klikając na strzałkę w dół, wy­bierz odpowiednią drukarkę z listy wyboru. Potem wskaż, co ma być drukowane.

 Polecenie drukowania możesz zadać, wykorzystując skrót <Ctrl+P>.

W Zakresie stron masz do wyboru: Wszystko, Bieżąca strona, Za­znaczenie.

Jeśli wybierzesz Wszystko, wydrukujesz cały dokument.

Jeśli wybierzesz Bieżąca strona, zostanie wydrukowana tylko ta stro­na, na której znajduje się aktualnie kursor tekstowy.

Jeśli chcesz wydrukować tylko fragment tekstu, zaznacz go i wybierz opcję Zaznaczenie.

W poleceniu Strony możesz podać zakres lub konkretne numery stron, które chcesz, aby zostały wydrukowane

Kursy na wózki widłowe i inne uprawnienia UDT

Informacje i zapisy

   Zapraszamy do kontaktu

+48 501 651 076

Wszelkie prawa zastrzeżone © ASTON, Jabłonski Mariusz.