Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Magazynie

Powrót

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W MAGAZYNIE

Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) jest określeniem całokształtu działań w zakresie prawnym, naukowym, medycznym i organizacyjnym, których zadaniem jest ochrona człowieka w środowisku pracy.  Polega przede wszystkim na zminimalizowaniu zagrożenia życia i zdrowia człowieka podczas pracy. Charakterystyczną cechą tych przepisów jest to, że nie mogą być zmienione na niekorzyść pracownika.

 

Podstawowe obowiązki pracodawcy:

 • Pracodawca ponosi wszelkie konsekwencje za stan bhp w zakładzie pracy,
 • Osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana znać przepisy o ochronie pracy oraz zasady bhp,
 • Pracodawca jest zobowiązany organizować, przygotowywać i prowadzić pracę, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska.

 

Podstawowe obowiązki i prawa pracownika:

 • Pracownik ma prawo odmówić pracy jeżeli wykonywanie jej zagrozi jego zdrowiu lub zdrowiu innych osób , zawiadamiając bezzwłocznie o tym przełożonego,
 • Jeżeli powstrzymanie od wykonywania się prac nie usuwa zagrożenia, pracownik może oddalić się z miejsca zagrożenia,
 • Podstawowym obowiązkiem każdego pracownika jest znać i przestrzegać przepisy bhp,
 • Wykonywać prace zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz przestrzegać zarządzeń przełożonych.

 

Najważniejszym elementem procesu magazynowego pod względem ochrony przed niebezpiecznymi zagrożeniami jest pracownik magazynowy, kierujący przebiegiem czynności magazynowych i realizuje je wg ustalonych procedur. Proces taki przebiega bezpiecznie, jeżeli jest spełnione kilka ważnych warunków - mianowicie:

 • Dobra dostarczone do magazynu są opakowane we właściwy sposób, oznakowane i zabezpieczone do transportu i składowania,
 • Maszyny i urządzenia magazynowe są dostosowane do wykonywanych czynności, są atestowane, sprawne i gwarantują bezpieczną obsługę,
 • Pomieszczenia magazynowe mają odpowiednie wymiary, podłogi są o odpowiedniej równości, wytrzymałości i stanie technicznym, wyznaczone odpowiednie pola składowe, drogi manipulacyjne i transportowe,
 • Pracownicy są zaznajomieni z zasadami i sposobami wykonywania czynności magazynowych, zostali wyposażeni w odpowiednie urządzenia, mają uprawnienia do ich obsługi,
 • Pracownikom został udostępniony odpowiedni do zagrożenia sprzęt ochrony osobistej . 

Kursy na wózki widłowe i inne uprawnienia UDT

Informacje i zapisy

   Zapraszamy do kontaktu

+48 501 651 076

Wszelkie prawa zastrzeżone © ASTON, Jabłonski Mariusz.