• Wózek widłowy

   SZKOLIMY:

  - OSOBY INDYWIDUALNE

  - FIRMY

  - INSTYTUCJE

   

   

   

  Zapisy NON STOP

  Kursy NON STOP

   

   

   

 • ATRAKCYJNE PAKIETY SZKOLEŃ DLA NASZYCH KURSANTÓW

 • KURS OPERATORA WÓZKÓW WIDŁOWYCH Z UPRAWNIENIAMI DO WYMIANY BUTLI GAZOWYCH

 •    KURSY NA WÓZKI WIDŁOWE I      WIELE INNYCH SZKOLEŃ

        TANIO, SKUTECZNIE                                            

   

   

 • BADANIA LEKARSKIE DO KURSÓW WYKONUJEMY NA MIEJSCU, DOJEŻDŻAMY DO FIRM

Aston - kursy wózki widłowe. Szkolenia zawodowe

Nasza firma zajmuje się szkoleniami zawodowymi, dzięki którym mogą Państwo podnieść swoje kwalifikacje. Organizowane przez Nas kursy pozwalają łatwiej odnaleźć się na aktualnym rynku pracy. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w szkoleniu operatorów wózków widłowych, dźwignic, UTB(urządzeń transportu bliskiego). Współpracujemy z firmą zajmującą się szkoleniami kierowców wszystkich kat. prawa jazdy oraz szkoleniami zawodowymi dla kierowców, dzieki czemu możemy przedstawić Państwu szerszą propozycje szkoleń.

Prowadzimy szkolenia dla osób indywidualnych, firm i instytucji.

Kursy u nas to:

• Dogodne terminy, do ustalenia z zamawiającym, posiadamy ośrodek szkoleniowy w Warszawie,
• Zajęcia prowadzone indywidualnie,
• Zniżki dla firm współpracujących,
• Szkolimy na terenie całej Polski, dojeżdźamy do firm.

 Zapisy i informacje: 501 651 076

Promocja: Kurs na wózki widłowe + Szkolenie Magazynier GRATIS.

Dzięki kursowi magazyniera Państwa CV będzie atrakcyjniejsze u przyszłego pracodawcy.

Dozór techniczny wózki widłowe 17maj

Dozór techniczny wózki widłowe

Dozorem technicznym objęte są tylko wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia. Napęd mechaniczny to nic innego jak tylko napęd niewymagający bezpośredniego działania siły mięśni podczas wykonywania czynności podnoszenia ładunku, zaliczamy do nich napęd (spalinowy, elektryczny, hydrauliczny).


Wyróżniamy szereg odmian wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Zaliczamy do nich wózki:


• Wózki podnośnikowe z masztem wewnętrznym nieobejmujące ładunku
• Wózki podnośnikowe z masztem wewnętrznym z wysuwaną karetką
• Wózki podnośnikowe z masztem wewnętrznym obejmujące ładunek
• Wózki podnośnikowe czołowe
• Wózki podnośnikowe wysuwane czołowe
• Wózki podnośnikowe boczne
• Wózki podnośnikowe wysuwane czołowo- boczne
• Wózki podnośnikowe obrotowe czołowo- boczne
• Wózki podnośnikowe specjalizowane


Dozorem technicznym objęte są również butle gazowe stosowane w wózkach napędzanych silnikami spalinowymi zasilanymi gazem z butli.
Tym samym sposobem, znajomość poszczególnych postanowień ustawy o dozorze technicznym dotyczących eksploatacji urządzeń objętych tym dozorem jest konieczna. Urządzenia techniczne, które podczas eksploatacji mogą zagrażać życiu bądź zdrowiu człowieka oraz mieniu i środowisku muszą być objęte dozorem technicznym na mocy ustawy, która określa zasady , zakres i formy dozoru technicznego oraz organy właściwe do jej wykonywania.


Do organów dozoru technicznego zaliczamy:
1. Urząd Dozoru Technicznego (UDT) i podlegle mu oddziały UDT.
2. Specjalistyczne orany dozoru technicznego
- Transportowy Dozór Techniczny (TDT)
- Wojskowy Dozór Techniczny (WDT)
W celu wykonywania bezpośrednich czynności dozorowych powołane zostały na terenie kraju terenowe oddziały dozoru technicznego. Do obowiązków ich należy:
• Prowadzenie ewidencji urządzeń technicznych,
• Wydawanie pozwolenia na eksploatacje bądź wstrzymywanie eksploatacji urządzeń technicznych,
• Wykonywanie badań stanu technicznego i nadzór wykonywania sposobu eksploatacji tych urządzeń
• Weryfikowanie kwalifikacji osób obsługujących, konserwujących i naprawiających urządzenia techniczne oraz nadawanie tym osobom uprawnień.
Dozór Techniczny nad urządzeniami wykonywany jest w toku; projektowania ( w ograniczonym zakresie), obrotu (w ograniczonym zakresie), wytwarzanie materiałów oraz elementów przeznaczonych do ich budowy, wytwarzania urządzeń ( w ograniczonym zakresie), eksploatacji i napraw.

W toku eksploatacji urządzenia technicznego objętego dozorem technicznym organ dozory technicznego dokonuje kontroli stanu technicznego urządzenia, przeprowadza okresowe oraz doraźne badania jak również weryfikuję kwalifikację osób obsługujących i konserwujących urządzenie.

Urządzenia techniczne mogą być objęte dozorem technicznym w formie:
• Dozoru technicznego w zakresie uproszczonym
• Dozoru technicznego w zakresie ograniczonym
• Dozoru technicznego w zakresie pełnym

Dozorem pełnym objęte są wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia. Natomiast w przypadku wózków podnośnikowych prowadzonych objęte są one dozorem ograniczonym. O zakresie dozoru dla danego urządzenia przede wszystkim decydują organy dozoru technicznego. Należy pamiętać, że organy dozoru technicznego nie wykonują badań okresowych w przypadku urządzeń objętych ograniczonym dozorem technicznym.
W przypadku urządzeń technicznych objętych uproszczonym dozorem technicznym organ dozoru technicznego może zweryfikować czy stosowane do budowy urządzenia, materiały i elementy są stosowne oraz przeprowadzać badanie prototypu.

Badania urządzeń technicznych

Przed dopuszczeniem urządzenia do eksploatacji każde takie urządzenie techniczne musi być poddane badaniu odbiorczemu ( odbiorowi technicznemu). Przeprowadzają je instruktorzy dozoru technicznego na wniosek użytkownika. Użytkownik wraz z wnioskiem o przeprowadzenie badania musi przedłożyć dokumentację techniczną, która powinna zawierać:
• Świadectwa badań typu wraz z rysunkami wszystkich urządzeń i zespołów zapewniających bezpieczeństwo pracy urządzenia oraz świadectwa jakości innych elementów,
• Schematy instalacji związanych z urządzeniem,
• Dane techniczne i rysunki,
• Deklarację zgodności dla maszyny,
• Typ oraz dane charakteryzujące urządzenie,
• Nazwę i adres producenta oraz i nazwę i adres właściciela i użytkownika, a także adres miejsca zainstalowania urządzenia.


Wyróżniamy, następujące rodzaje badań urządzenia technicznego:


1. Badanie urządzenia technicznego przed dopuszczeniem do eksploatacji (odbiór techniczny) obejmujące:
- przeprowadzenie prób technicznych w warunkach gotowości urządzenia do i w czasie pracy , w zakresie ustalonym odpowiednimi normami,
- badanie budowy urządzenia i montażu w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami dozoru technicznego,
- sprawdzenie kompletności oraz prawidłowości koniecznej dokumentacji technicznej
W sytuacji pozytywnego wyniku odbioru inspektor dopiero zezwala na eksploatacje urządzenia, normuje formę dozoru i wystawia tzw. Księgę rewizyjną" w której znajdują się zbiór protokołów, decyzji oraz innej dokumentacji technicznej.


2. Badania okresowe

Badania okresowe urządzeń technicznych objętych dozorem technicznym w pełnym zakresie w szczególności polegają na:

- weryfikowaniu kwalifikacji osób obsługujących dane urządzenie techniczne,
- sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia, w szczególności jego urządzeń zabezpieczających przed przekroczeniem dozwolonych wartości czynników decydujących o bezpieczeństwie urządzenia,
- wykonaniu wszystkich czynności sprawdzających wyznaczonych przepisami dla danego urządzenia technicznego.
- przeprowadzeniu prób.


Badania okresowe zwyczajne wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia wykonywane są raz na rok i obejmują:
- weryfikację działania urządzeń i układów sterowniczych , szczególnie prawidłowość realizacji zasterowanych ruchów oraz łącznika „stop", polegające na sprawdzeniu czy po jego zadziałaniu zostaną wyłączone obwody zasilania napędu,
- weryfikację poprawności działania urządzeń oraz układów sterowniczych , szczególnie prawidłowość realizacji zasterowanych ruchów oraz łącznika „stop" polegające na zbadaniu czy po jego zadziałaniu zostaną wyłączone obwody zasilania napędu.
- Weryfikację poprawności działania przeszkody ruchów roboczych mechanizmów (łączników krańcowych i końcowych, zaworów hydraulicznych, pneumatycznych itp.)
- Weryfikację mechanizmu do manipulowania ładunkiem, stanu cięgien, ich zamocowania, wideł oraz innych części zawieszania, w szczególności rekordowe rozciągnięcie łańcucha, starcie wideł tzw. zużycie w okolicy pięty i kąt rozwarcia wideł.
- Weryfikację mechanizmów wózka – funkcjonowania elementów sterowniczych , pracy hamulców, sprzęgieł, przekładni, bloku napędowego, układu kierowniczego, kół jezdnych.
- Weryfikację układów hydraulicznych podnoszenia i wychyłu masztu przy nominalnym obciążeniu.
- Wykonanie kontroli statycznej i dynamicznej wózka- próba statyczna z obciążeniem 125% obciążenia nominalnego w czasie nie mniejszym niż 60 min, próba dynamiczna z obciążeniem 110% obciążenia nominalnego.
- Sprawdzenie rezerwuaru oraz instalacji na paliwa gazowe.
- Przegląd konstrukcji nośnej w miejscach dostępnych.
Dozwolone odchylenia od wielkości poszczególnych wyróżników lub kryteriów wytwórcy, zaobserwowane w toku badania, winny odpowiadać konwencjom przepisów dozoru technicznego oraz instrukcji eksploatacji wózka.
Na podstawie wyników przeprowadzonego badania inspektor wydaje właściwy werdykt i przygotowuje protokół pozostający w tzw. Księdze rewizyjnej urządzenia.


3. Badania doraźne
Wyróżniamy następujące rodzaje badań doraźnych;
- kontrolne,
- eksploatacyjne,
- poawaryjne bądź powypadkowe.
Badania doraźne kontrolne u eksploatującego przeprowadzane są z zamiaru odpowiedniego organu dozoru technicznego oraz w sferze wyznaczonym przez ten organ. Badaniom takim podlegają urządzenia objęte dozorem ograniczonym.
Badania doraźne eksploatacyjne dokonuje inspektor na polecenie eksploatującego, jeżeli została zrealizowana zmiana wyróżników urządzenia, zmieniono miejsce jego pracy bądź dokonano wymiany lub naprawy zespołów lub pojedynczych elementów urządzenia.
Badania doraźne poawaryjne lub powypadkowe dokonuje stosowny organ dozoru technicznego na podstawie zgłoszenia eksploatującego. Celem takiego badania jest znalezienie przyczyny i wprowadzenie działań zapobiegawczych.
Protokoły z takich badań przechowywane są w tzw. Księdze rewizyjnej urządzenia.
Zakresy obowiązków użytkowania urządzenia technicznego
Z wyznaczonych poprzednio przepisów o dozorze technicznym wynikają obowiązki, które ciążą na użytkownikach urządzeń technicznych. Do obowiązków tych przede wszystkim należy:
• Zawiadomienie do odpowiedniego terenowego oddziału dozoru technicznego w postaci odpowiedniego wniosku zamiaru użytkowania urządzenia technicznego,
• wstrzymanie się z eksploatacją nowo zainstalowanego urządzenia do chwili uzyskania decyzji wydanej przez właściwi organ dozoru technicznego na jego użytkowanie,
• rozplanowanie obsługiwania oraz konserwowania urządzenia przez osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikację oraz uprawnienia przydzielone przez organy dozoru technicznego bądź przez inną stosowną jednostkę,
• Natychmiastowe poinformowanie stosownego terenowego organu dozoru technicznego o wszelkim niebezpiecznym wypadku związanym z eksploatacją urządzenia technicznego,
• Ustalanie zamiaru i metody przeprowadzania napraw oraz przeróbek urządzenia z organami dozoru technicznego,
• Zapewnienie warunków do bezusterkowego i bezpiecznego wykonania czynności dozoru technicznego oraz dostarczenie odpowiednich dokumentów i informacji,
• przestrzeganie wytycznych wydawanych przez organy dozoru technicznego,
• przechowywanie księgi rewizyjnej urządzenia.

Na podstawie ustawy o dozorze technicznym za nieprzestrzeganie przepisów tej ustawy, z w szczególności za:
• niezastosowanie się do decyzji o odroczeniu eksploatacji urządzenia,
• eksploatowanie urządzenia technicznego bez przyzwolenia organu dozoru technicznego,
• uniemożliwianie bądź usilne utrudnianie wykonania czynności dozorowych organom dozoru technicznego,
• bagatelizowanie informacji o uszkodzeniu urządzenia technicznego bądź niepowiadamianie o wypadku związanym z eksploatacją tego urządzenia grożą użytkownikowi karą grzywny lub pozbawienia wolności.

 

(zobacz więcej... )

Co należy do obowiązków użytkownika wózka widłowego? 05maj

Co należy do obowiązków użytkownika wózka widłowego?

Co należy do obowiązków użytkownika wózka widłowego?

1. Zaopatrzenie wózka w stanowiskową instrukcję obsługi sporządzoną na podstawie instrukcji eksploatacji.
2. Stworzenie oraz przechowywanie dziennika konserwacji uzupełnianego i prowadzonego przez uprawnionego konserwatora w którym zapisywane są dokonywane czynności konserwacyjne.
3. Zapewnienie należytej obsługi i konserwacji wózka,
4. Kontrolowanie , by wózek był eksploatowany właściwie z instrukcją eksploatacji.
5. Wykonywanie zadań wynikających z przepisów o dozorze technicznym odnoszących się do eksploatowanego urządzenia objętego tym dozorem, w tym,
- zagwarantowanie nieodzownych warunków do przeprowadzania prób i badań wózka,
- zapewnienie podczas prowadzenia badań przez organ dozoru technicznego przebywania osoby uprawnionej do obsługi wózka oraz obecności konserwatora.
6. Przechowywanie księgi rewizyjnej wózka.

Do obowiązków kierowcy – operatora wózka należy postępowanie zgodnie z instrukcją eksploatacji w obszarze obsługi wózka oraz instrukcji stanowiskowej. Przede wszystkim dotyczy to czynności, które wytwórca wózka w dokumentacji techniczno- ruchowej zaliczył do czynności codziennej obsługi. Do czynności tych należą z reguły czynności sprawdzające.


Do codziennych czynności sprawdzających zaliczamy:
1. Poziom naładowania baterii akumulatorów. (znajduje się on na pulpicie sterowniczym , podawany jest w %)
2. Sprawdzenie działania wszystkich elementów instalacji elektrycznej przez kolejne włączanie: sygnału dźwiękowego, kierunkowskazów oraz świateł, w tym światła hamulcowego „stop".
3. Hamulec zasadniczy. Koniecznym jest sprawdzenie poziomu płynu hamulcowego w zbiorniku. Należy sprawdzić skok jałowy pedału hamulca, czy odpowiada on wartości podanej w instrukcji eksploatacji, gdyż jego przekroczenie może wskazywać na nadmierne zużycie szczęk hamulcowych. W sytuacji zmniejszenia się skoku jałowego przy kilkukrotnym naciśnięciu pedału świadczyć może o zapowietrzeniu się układu. Hamulce zasadnicze ze wspomaganiem powietrznym wymagają zbadania ciśnienia w układzie, wskazywanego przez manometr znajdujący się na pulpicie. W sytuacji kiedy wartość ciśnienia jest niższa niż zapisane jest to w instrukcji eksploatacji to zakazane jest rozpoczynanie jazdy. Po uruchomieniu silnika koniecznie należy odczekać, aż ciśnienie osiągnie prawidłową wartość.
4. Hamulec pomocniczy tzw. ręczny. Przy zaciąganiu opór powinien narastać stopniowo, do końca. Wózek z nominalnym ładunkiem postawiony na pochyłości równej zdolności pokonywania wzniesień zawartej w instrukcji obsługi winien utrzymywać się przez 15 min ( 15 % dla wózków spalinowych oraz 8% dla wózków akumulatorowych).
5. Układ kierowniczy. Należy do oporu obracać kołem kierownicy w lewo i w prawo oraz krótkimi ruchami w lewo i prawo w celu ustawienia luzu kierownicy. Układ kierowniczy powinien pracować miarowo , bez zacięć przez cały czas swojej pracy. Luz kierownicy przy nieruchomych kołach nie może przekroczyć wartości podanej w instrukcji eksploatacji danego wózka na przykład 15. W układach kierowniczych z hydraulicznym wspomaganiem skrętu czynności te należy powtórzyć przy włączonym silniku. Brak prawidłowości skrętu kół kierowanych do kąta obrotu koła kierownicy dowodzi zapowietrzenia układu.
6. Stacyjka i wyłącznik masy. Koniecznym jest przeprowadzić przegląd i próbę uruchomienia silnika. Kluczyk nie powinien dać się wyjąć w pozycji innej niż „0".
7. Stan ogumienia kół i ich założenie oraz ciśnienie powietrza w kołach. Ważne jest aby wzrokowo ocenić czy koła nie wskazują pęknięć, nacięć bądź innych uszkodzeń. Przy pomocy właściwego klucza sprawdzić zamocowanie kół. Ciśnieniomierzem sprawdzić ciśnienie w kołach czy odpowiada wartościom podanym w instrukcji.
8. Układ hydrauliczny. Koniecznym jest sprawdzić czy wszystkie części układu, szczególnie połączeń i ruchomych elementów współpracujących. Zweryfikować czy nie wycieka żaden płyn w miejscu postoju wózka .Sprawdzić czy po uniesieniu ładunek nie opada samoistnie więcej niż 10 cm na 10 min co oznaczałoby o nieszczelności wewnątrz układu hydraulicznego. Sprawdzić poziom cieczy roboczej w zbiorniku.
9. Poziom oleju w misce olejowej. Zweryfikować przy pomocy wskaźnika bagnetowego na którym oznaczony jest minimalny i maksymalny poziom oleju.
10. Poziom paliwa w zbiorniku. Ustalić na podstawie wskazań wskaźnika zabudowanego na pulpicie sterowniczym bądź w inny sposób podany w instrukcji wózka. Ważne jest aby praca rozpoczynana była przy pełnym zbiorniku paliwa.
11. Układ chłodzenia. Należy sprawdzić poziom cieczy w układzie na wskaźniku poziomu. W razie czego uzupełnić tym samym rodzajem cieczy chłodzącej.
12. Sprzęgło. Skok jałowy pedału sprzęgła winien spełniać wymagania podane w instrukcji wózka. Zazwyczaj jest to połowa całkowitego skoku pedału.
13. Osprzęt roboczy. Zweryfikować poprzez wykonywanie ruchów pozorowanych w pełnym zakresie, bez obciążenia. Ruchy wykonywane powinny być płynne, bez skoków szarpnięć, gdyż takie zachowania świadczą o zapowietrzeniu układu.
14. Ogólny stan wózka. Koniecznym jest przeprowadzenie oględzin wózka zwracając bacznie uwagę na czy nie ma zauważalnych pęknięć, zagięć, uszkodzeń czy są wszystkie śruby lub nakrętki na połączeniach śrubowych, czy nie ma wycieku paliwa, cieczy roboczej, oleju cieczy chłodzącej.
15. Przeprowadzić smarowanie oraz wykonać czynności sprawdzające zawarte w instrukcji eksploatacji wózka.
Po przeprowadzeniu ww. czynności sprawdzających, usunięciu ewentualnych usterek i stwierdzeniu właściwego działania oraz kompletności wszystkich zespołów wózka można przystąpić do pracy wózkiem.

Podczas pracy do zadań kierowcy- operatora należy:


• Obsługa wózka zgodnie z instrukcją producenta oraz przepisami bezpieczeństwa pracy obowiązującymi w danym miejscu pracy.
• Kontrola działania wszystkich układów i zespołów wózka.
• W sytuacji wystąpienia usterek bądź nieprawidłowości w działaniu jego układów, mechanizmów lub innych elementów mogących przyczynić się do zagrożenia pracy albo uszkodzenia wózka, zaprzestanie pracy wózkiem.
• Informowanie o zaistniałych sytuacjach odpowiednim przełożonym.


Po zakończeniu pracy:


• Przeprowadzenie koniecznych czynności zaleconych dla danego typu wózka tj. ustawienie wózka w miejscu postoju lub na stanowisku do ładowania baterii,
• Zabezpieczenie wózka przed ewentualnym uruchomieniem przez osoby trzecie
Nie ulega wątpliwości, iż zasadniczym obowiązkiem kierowcy jest utrzymanie wózka w nienagannej czystości poprzez przeprowadzanie okresowych konserwacji.


Do zakresu konserwacji przeprowadzanej przez uprawnionego konserwatora należy.


• Przeprowadzanie przeglądów okresowych,
• Konserwacja baterii akumulatora,
• Dokonywanie napraw zespołów i części,
• Wymiana oleju i smaru.
Wszystkie ww. czynności powinny być wykonywane przez specjalistyczny warsztat lub serwis.

Poniżej zostały wyszczególnione obowiązki jakie należą do konserwatora i tak:


• Przestrzeganie instrukcji eksploatacji,
• Przestrzeganie terminów dokonywania przeglądów konserwacyjnych wózka określonych w instrukcji eksploatacji,
• Sprawdzanie przez oględziny nie rzadziej niż co 12 miesięcy, (co 24 miesiące dla wózków prowadzonych bez podestu dla operatora), jeżeli

(zobacz więcej... )

ZASADY EKSPLOATACJI WÓZKÓW WIDŁOWYCH 04maj

ZASADY EKSPLOATACJI WÓZKÓW WIDŁOWYCH

Od sposobu eksploatacji oraz użytkowania wózka w dużej mierze zależy jego bezpieczna i długotrwała praca.

Bardzo ważne jest także przestrzeganie harmonogramu smarowania i przeglądów technicznych oraz napraw bieżących, średnich i głównych.

Wytwórca wózka oprócz wózka dostarcza zawsze instrukcję konserwacji w której zawarte są informację i zalecenia w sprawie częstotliwości smarowań poszczególnych mechanizmów, rodzajów smarów oraz cykli , czasookresów i zakresów napraw jak również rejestry mogących wystąpić nieprawidłowości w okresie eksploatacji wózka i metody ich usuwania.


Wszystkie informację związane z użytkowaniem (eksploatacją) wózka powinny się znajdować w instrukcji eksploatacji w skład której wchodzą:
• Instrukcja obsługi,
• Instrukcja konserwacji.

Pamiętać należy, iż eksploatacja wózków powinna być przeprowadzana zgodnie z tą instrukcją.

(zobacz więcej... )

Czy wózkiem widłowym można poruszać się po drogach publicznych? 29kwi

Czy wózkiem widłowym można poruszać się po drogach publicznych?

Czy wózkiem widłowym można poruszać się po drogach publicznych?

Ze względu na cechy konstrukcyjne wózków widłowych w myśl obowiązujących przepisów wózków widłowych prawnie nie można dopuścić do poruszania się po drogach publicznych.


Wózki widłowe mają możliwość przemieszczania się lecz nie jest to równoznaczne z przystosowaniem do poruszania się po drodze publicznej wraz z innymi użytkownikami drogi.


Przepisy ogólne nie dopuszczają wózków widłowych do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z ar 66 p.r.d., jeżeli wózek widłowy nie posiada dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego. Wykonywanie jazy po drogach publicznych bez tych dokumentów jest niemożliwe.


Zgodnie z art.38 P.r.d, kierujący poruszający się po drodze publicznej powinien na żądanie organu uprawnionego okazać:
- dokument stwierdzający możliwość kierowania pojazdem po drogach publicznych,
- dokument potwierdzający uprawnienia obsługi danego pojazdu specjalnego w tym przypadku uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych,
- dokument potwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu po drogach publicznych,
- ważna decyzję o dopuszczeniu urządzenia do pracy wydaną przez UDT,
- ważny dokument potwierdzający składkę OC.

 

 

(zobacz więcej... )

Co należy wykonać aby przeprowadzić sprawdzenie szczelności układu hydraulicznego w wózku widłowym? 29kwi

Co należy wykonać aby przeprowadzić sprawdzenie szczelności układu hydraulicznego w wózku widłowym?

Co należy wykonać aby przeprowadzić sprawdzenie szczelności układu hydraulicznego w wózku widłowym?

W celu sprawdzenia szczelności układu hydraulicznego należy:

• Ustawić wózek na poziomym, gładkim i twardym podłożu,

• Ustawić pionowo maszt mechanizmu podnoszenia,

• Ustawić na widłach ładunek o masie równej udźwigowi nominalnemu sprawdzanego wózka,

• Unieść ładunek na wysokość około 2,5 m i pozostawić na 10 min.

Jeżeli w ciągu 10 min opadnięcie ładunku nie przekroczy 100 mm, a wychylenie masztu mechanizmu podnoszenia nie przekroczy 5%, to oznacza, że układ hydrauliczny jest szczelny. Ponadto, jeżeli po dłuższym postoju wózka na gładkim czystym podłożu nie powstały plamy oleju, to świadczy, że nie ma wycieków zewnętrznych.

(zobacz więcej... )

Co należy o obowiązków użytkownika wózków jezdniowych? 28kwi

Co należy o obowiązków użytkownika wózków jezdniowych?

Co należy o obowiązków użytkownika wózków widłowych jedniowych?

Do obowiązków użytkownika wózka przede wszystkim należy:

1. Zaopatrzenie wózka w stanowiskową instrukcję obsługi sporządzoną na podstawie instrukcji eksploatacji.
2. Stworzenie oraz przechowywanie dziennika konserwacji uzupełnianego i prowadzonego przez uprawnionego konserwatora w którym zapisywane są dokonywane czynności konserwacyjne.
3. Zapewnienie należytej obsługi i konserwacji wózka,
4. Kontrolowanie , by wózek był eksploatowany właściwie z instrukcją eksploatacji.
5. Wykonywanie zadań wynikających z przepisów o dozorze technicznym odnoszących się do eksploatowanego urządzenia objętego tym dozorem, w tym,
- zagwarantowanie nieodzownych warunków do przeprowadzania prób i badań wózka,
- zapewnienie podczas prowadzenia badań przez organ dozoru technicznego przebywania osoby uprawnionej do obsługi wózka oraz obecności konserwatora.
6. Przechowywanie księgi rewizyjnej wózka.

 

(zobacz więcej... )

Wózki podnośnikowe 08kwi

Wózki podnośnikowe

• Wózki podnośnikowe najbardziej uniwersalnym typem są wózki podnośnikowe czołowe. Urządzenia są wyposażone w maszty teleskopowe zamocowane w części czołowej wózka. Do takiego masztu przymocowana jest płyta czołowa wideł, która jest przystosowana do zakładania wideł uniwersalnych, a także innych typów osprzętu pomocniczego do chwytania, unoszenia, obracania ładunków o różnorodnych kształtach. Wózki przeznaczone do pracy w wąskich korytarzach charakteryzuje to, że mogą pracować w ustawieniu wzdłużnym co wpływa na zmniejszenie szerokości korytarza roboczego.
Dzięki stosunkowo prostemu zabiegowi, jakim jest zainstalowanie przystawki na widłach wózka, funkcjonalność i użyteczność tych pożytecznych urządzeń, służących przede wszystkim do transportu wewnętrznego, może zostać znacznie rozszerzona. Większość adapterów jest tak skonstruowana, aby ich montaż na wózku odbywał się błyskawicznie, bez dodatkowych zbędnych czynności. Bazą do osadzenia tych urządzeń na wózkach są zwykle widły, w jakie te wózki są standardowo wyposażone. Jeżeli któryś z elementów roboczych przystawki musi być poruszany w czasie wykonywania operacji, wówczas wykorzystywana jest do tego celu hydraulika zewnętrzna wózka. Bywa, że adapter mocowany jest po zdemontowaniu wideł bezpośrednio na korpusie sztaplarki. Oczywiście montowany osprzęt roboczy będzie musiał być odpowiednio dobrany do udźwigu danego wózka.

 

(zobacz więcej... )

Wózki- widłowe- kursy 04lut

Wózki- widłowe- kursy

Jak zdobyć uprawnienia na wózki widłowe?
Chcesz podnieść swoje kwalifikacje, by zwiększyć swoje szanse na rynku pracy?

(zobacz więcej... )

Kursy Aston - Wózki Widłowe - Kursy zawodowe
Specjalizujemy się w szkoleniach na kursy obsługi wózków widłowych oraz kursach UTB (Urządzenia Transportu Bliskiego): Żurawie Wieżowe, Dźwigi Samojezdne, HDS, Suwnice, Podnośniki Koszowe, Nożycowe oraz w wielu innych kursach zawodowych dostępnych na naszej stronie internetowej.

Posiadamy bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń operatorów wózków widłowych oraz UTB. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, kurs na wózki widłowe odbywa się w naszej firmie przy ul. Modlińskiej 6 w Warszawie (biuro, sala wykładowa, plac manewrowy). Możliwość przeprowadzania szkoleń na terenie całej Polski w siedzibie zamawiającego.

Zobacz także obszerną bazę wiedzy na temat wybranych kursów. Znajdziesz tu
wyczerpujące i użyteczne informacje o tematyce szkoleń, (materiały dydaktyczne).
BAZA WIEDZY

Oferujemy kursy operatorów w zakresie:

 • Kurs na wózki widłowe-wszystkie typy wózków,
 • Szkolenie z obsługi wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych,
 • Kurs Nowoczesny Magazynier, obsługa programów magazynowych,
 • Kurs wózki specjalizowane ze zmiennym wysięgnikiem,
 • Kurs na wózki unoszące,
 • Kurs operatora żurawia wieżowego i szynowego I Ż,
 • Kurs operatora żurawia samojezdnego II Ż,
 • Kursy HDS- hydrauliczny dźwig samochodowy,
 • Kurs obsługi burt samowyładowczych,
 • Kurs obsługi kos spalinowych,
 • Kurs obsługi pił mechanicznych,
 • Kurs CKZ- certyfikat kompetecji zawodowych przewoźnika,
 • Kursy ADR- podstawy, cysterny, wybuchowe, promieniotwórcze,
 • Nalewaki, napełnianie, opróżnianie cystern,
 • Kurs BHP i PPoż, obsługa firm,
 • Kwalifikacja wstępna kierowców zawodowych, Kwalifikacja wstępna przyśpieszona,
 • Szkolenia okresowe kierowców zawodowych,przewóz osób, przewóz rzeczy,
 • Kursy prawa jazdy- wszystkie kategorie.
 • Kursy spawania MIG, TIG, MAG,
 • Weryfikacja uprawnień spawalniczych,

(biuro) Ul. Modlińska 6, 03-216 Warszawa
Wejście od szczytu w budynku
CEZEX od strony MOSTU GROTA.

tel: (22) 224 15 35
tel: +48 501 651 076
e-mail: aston.biuro@gmail.com

Kursy na wózki widłowe nasz kanał na FacebookuKursy Aston - Google+ (Moja Firma)

Wszelkie prawa zastrzeżone © ASTON, Jabłonski Mariusz.